Kungsörn

Kungsörnen har inventerats sedan 1980-talet i länet, i början mest i nordvästra delen för att på senare år innefatta hela länet utom de kustnära delarna. År 2003 bildade GLOF, i samråd med Länsstyrelsen, en kungsörnsgrupp vars huvudsakliga syfte är att samordna inventering och rapportering samt utföra kvalitetssäkring av häckning och föryngring. I och med ökade resurser och att fler är ute och inventerar har också kunskapen om revir och häckningar ökat, i dagsläget har vi ett tjugotal revir i länet. Kungsörnen verkar ha en svagt ökande trend i länet, vilket vi hoppas fortsätter. Flera hot finns dock där trafik, el och den expanderande vindkraften är de största hoten.

Länk till hemsida