Fakta om Atlasinventeringen i Närke

VAD ÄR EN ATLASINVENTERING?

Ett annat ord för atlasinventering är häckfågelinventering. Atlasinventering i Närke är en landskapsomfattande inventering med syfte att kartlägga samtliga fågelarters häckningsutbredning. Inventeringsarbetet är kvalitativt, ej kvantitativt, det syftar således endast till att bestämma vilka arter som häckar, ej att räkna antalet par av varje art. Slutmålet är att efter inventeringen kunna publicera en skrift med detaljerade utbredningskartor och tillhörande text för varje i Närke häckande fågelart, en karta från första inventeringen 1974-1984 och en från den kommande inventeringen. Genom dessa kan man på ett lättöverskådligt sätt se hur förutsättningarna för häckning har förändrats för våra fåglar de sista 20-30 åren.
 

INVENTERINGSENHETER

Närke består av av 180 rutor á 5x5 km. I de fall rutan angränsar mot ett annat landskap skall ändå hela rutan inventeras, även den del som ligger i det andra landskapet. Karta över sin utvalda ruta hittar man på Svalan, genom att trycka sig fram på rutnätet på Närkekartan. Dessa kartor går att skriva ut, och används lämpligen när man inventerar.
 

TIDSPLAN OCH TÄCKNING:

Målet vid inventeringens start 2006 var att den helst skulle avslutas 2010. Det är alltid en fördel för en inventering av detta slag – som vill dokumentera förändringar – att den inte pågår för många år. Nu har denna plan spruckit, pga svag anslutning av inventerare, och NOFs styrelse har därför beslutat att inventeringen ska pågå t o m fältsäsongen 2014 för att nå bästa möjliga resultat. Varje ruta ska inventeras under max två häckningssäsonger, gärna bara en.

 

ORGANISATION

Ansvarig för Atlasinventering i Närke är Michael Andersson och Ronnie Lindkvist, som besvarar eventuella frågor samt tar emot intresseanmälan för att inventera en eller flera rutor. En arbetsgrupp kommer även att bildas under 2010.
 

INVENTERINGSMETOD

Syftet är varje atlasruta upprätta en så fullständig artlista som möjligt över de häckande fåglarna. Besöken i rutan skall ske vid de tider då man kan förvänta sig det bästa utbytet. Man bör lägga tyngdpunkten tämligen sent så att flertalet arter har kommit igång ordentligt med häckningen. För Närkes del innebär detta senare delen av maj och hela juni månad. Man ska inte glömma bort att det finns tidiga respektive sena häckande arter, exempelvis korsnäbbar som häckar redan i februari. Ett viktigt kriterie för ugglor är i mars genom deras hoande. Exempel på senare häckningsarter är tornseglare, där man inte finner bo med ungar förrän i juli. Genom stannfåglarnas sång kan man lätt inskaffa de första häckningskriterierna redan i mars/april, och sedan höja dem successivt under säsongens gång. Den nödvändiga tiden i en normal ruta understiger sällan 20-30 timmar, beroende på exempelvis framkomligheten i rutan. Detta motsvarar 3-5 heldagsinventeringar eller 6-10 halvdagsinventeringar. Det sistnämnda är kanske att föredra, så att man lättare kan sprida ut besöken över hela säsongen. Kompletteringar efter avslutad inventering av en ruta kan utföras.
 

VAL AV ATLASRUTOR

När man är intresserad av en ruta kontaktas Michael Andersson eller Ronnie Lindkvist, som efter kontroll att den är ledig sätter den intresserade som ansvarig för rutan. Denna person är den enda som kan administrera rutan på Svalan och bestämma vilken observation av varje art som motsvarar det för tillfället högsta häckningskriteriet. Notera att vem som helst som vistas inom rutan kan rapportera häckningskriterier, inte bara den rutansvarige. När någon rapporterar en observation slinker den automatiskt in i rätt atlasruta. Det är dock den rutansvarige som sedan administrerar alla inkomna observationer.
 

PROTOKOLL

Inventeringen framfart rapporteras och administreras via Svalan. I takt med att man som rutansvarig administrerar sina observationer, fylls samtidigt ett inventeringsformulär i automatiskt. När man är färdig med sin ruta är således också formuläret färdigifyllt, kan skrivas ut och skickas in till atlasansvarig. Inloggad på sin ruta ser man texten "Inventeringsformulär" på raden under sitt namn och kan lätt klicka sig in och se hur formuläret uppdateras.
 

HÄCKNINGSKRITERIER

Alla iakttagna arter skall registreras medelst en siffra mellan 1-20, motsvarande något av lika många häckningsindicier eller häckningskriterier. Om en observation inte passar något av kriterierna använder man det som ligger närmast till. Man bör eftersträva att för så många arter som möjligt uppnå minst kriterie 11, och bara ett fåtal arter bör ha kriterier lägre än 5. Häckningskriterierna finns utförligt beskrivna på hemsidan och kan skrivas ut. 

Atlasinventering i Närke