Albin Lundkvist, Kent Evertsson och Kjell Johansson får information av Michael Andersson i samband med årets Atlasrace. Foto: Rolf Hagström

Nyheter från Atlasinventeringen i Närke

Fågelsommaren är här och häckningarna är i full gång. Våren var speciell med en ”propp” av kyla som försenade många vårfåglars ankomst. Sångsvanarna kom inte loss i större mängder förrän i mitten av april. Den kalla perioden mars-april tog fåglarna snabbt igen. Nu har många fåglar ungar i bon och de första gässlingarna, and-, trastungarna och även stararnas ungar har lämnat sina bon. Snart vimlar det av dunungar och nyligen flygga ungar i fågelmarkerna och det är lätt att få höga kriterier i Atlasinventeringen. Om nattsångarna ska fångas in är det besök i rutorna de närmaste två veckorna som gäller. Atlasinventeringens resultat är helt beroende av alla ideella insatser som utförs av alla er duktiga inventerare.
 
Inga arvoderade inventerare 2013
Under april-juni 2011 och 2012 lyckades vi få mycket gjort med hjälp av två arvoderade inventerare, Billy Lindblom och Albin Lundkvist, som inventerade fåglar heltid under 5-6 veckor per år. Detta möjliggjordes framför allt genom bidrag från naturvårdsföreningen Hopajola och Landstingets vilt- och naturvårdskommité. Båda dessa bidragsgivare meddelade under 2012 att de inte kommer ge mer bidrag till atlasinventeringen. I år finns därför inga arvoderade inventerare. Eftersom det fortfarande finns ett behov av att göra mer i många atlasrutor är vi i arbetsgruppen tacksamma för förslag om hur vi gör detta. Känner du till exempel till andra möjliga bidragsgivare som vi inte frågat? Har du tips på fågelskådare som inte är engagerade i atlasinventeringen, men som efter en kontakt från oss kan intresseras för att delta i slutspurten av inventeringen? Hör av dig i så fall.
 
Mål för atlasinventeringen 2013
Vid atlasmötet i februari slog vi fast mål för årets insats:
- Alla påbörjade atlasrutor, som bokats inför säsongen 2012 eller tidigare, ska slutrapporteras i år. (Rutor som bokats fr o m hösten 2012 slutrapporteras 2014.)
- Vid slutet av 2013 års säsong ska bara mörkblå och svarta färger synas på atlaskartan i Artportalen, dvs ingen ruta ska ha färre funna arter 70 (mörkblå färg) eller 80 (svart färg). (En genomsnittlig atlasruta i Närke hyser 90-100 fågelarter.)
 
Kvalitet och slutrapportering av rutor
När atlasinventeringen är helt avslutad är det önskvärt att atlasrutorna i denna atlasinventering nr 2 ligger så nära atlasinventering nr 1 (1974-1984) som möjligt i fråga om kvalitet. För att var och en av er ska kunna bilda er en uppfattning om detta bifogas en exceltabell med de data vi har tillgängliga som jämför antal arter per ruta idag, antal arter med häckningskriterierna 10-20 (bör utgöra ca 50 % av antalet arter för att vara en väl inventerad atlasruta), med resultatet från atlas nr 1. I tabellen anger vi när vi förväntar oss att du slutrapporterar din ruta, år 2013 eller 2014. Slutrapportering sker genom att du meddelar oss att du anser dig klar med rutan, med ett e-postmeddelande eller per telefon. Du som inte använder Artportalen slutrapporterar genom att fylla i inventeringsprotokollet som finns att ladda ned från NOFs hemsida och skickar det till Ronnie. annat kvalitetsmått på inventeringen är antalet inventerade timmar, som bör vara minst 40-45 timmar för att en atlasruta ska vara väl inventerad (enligt en studie av Sören Svensson och JeanMichel Roberge). En miss i inledningen av atlasinventeringen var att vi inte uppmanade till notering av hur många timmar som varje ruta inventerats. Det är en uppgift som vi därför måste samla in i efterhand, för att kunna jämföra arbetsinsatsen för hela atlas 2 med atlas 1. Det är önskvärt att alla inventerare nu börjar skriva ned hur många timmar som spenderats på varje atlasruta och att detta redovisas vid slutrapportering av respektive atlasruta.
 
Rapport från gemensamma aktiviteter
Lördag 25 maj – vi åkte till trakten av Götlunda och inventerade i två atlasrutor, dels Götlunda-rutan och dels rutan norr om denna. Deltog gjorde: Ronnie, Bernt Jerlström, Oscar Axelsson, Jonas Blücher med sambo Kari och Michael. Det gav bl a en sjungande flodsångare och ökade artantalen i båda rutorna till över 70 arter/ruta.
Lördag 1 juni – inga anmälda deltagare. Michael gjorde ett pass på en egen ruta och tog en sväng på den obokade Edsbergsrutan på söndagen istället, vilket gav bla spelande vaktel, spelande storspov och på Velanda-rutan en sjungande flodsångare.
Onsdag 6 juni (nationaldagen) – atlastävlingen – blev mycket lyckad. Kent Halttunen har skrivit en utförlig berättelse på NOFs hemsida om detta evenemang. Fem rutor ökades till mer än 70 arter/ruta och en ruta från drygt 80 arter till över 100 arter. Inget lag såg mindre än 60 arter under de sex inventeringstimmarna, vilket visar att rutorna längs norra Hjälmarstranden är mycket artrika.
 
Reseersättningar 2013
Som tidigare år har Länsstyrelsen, miljöövervakningen, budgeterat 10.000 kronor för ersättningar av resekostnader vid inventering till högst fem resor per atlasruta. Blankett för ändamålet finns på NOFs hemsida att ladda ned eller skriva ut. De utbetalda reseersättningarna har inget år nått upp till 10.000 kr. Observera att Länsstyrelsen tar tillbaka icke förbrukade resepengar den sista oktober och att alla reseräkningar måste vara Helena Rygne tillhanda senast sista september för att ni ska få ersättning för era resekostnader i år. Det beror på att vi har varit dåliga på att förbruka resepengarna de tidigare åren och då Länsstyrelsen har andra ändamål som pengarna kan användas till före årsskiftet.
 
Vill du göra mer 2013?
Atlasinventeringen i Närke har fått 10.000 kronor i bidrag till reseersättningar från SOFs forskningsfonder för 2013. Därför kan du som känner att du kan göra mer – t ex ta en veckas semester under perioden fram till 15 juli och på heltid inventera fåglar – få ersättning för dina resor och kanske vissa andra omkostnader, som övernattning på vandrarhem, om så behövs. Erbjudandet gäller 2013 och vi vet inte om det kan upprepas nästa år. Hör av snarast dig till Michael om du är intresserad.
 
Hitta bon?
Att hitta fågelbon är fågelskådare av idag antagligen sämre på än en äldre generation ornitologer, eftersom vi inte längre letar bon (och inte längre samlar ägg). Till hjälp kan man ta boken med det anspråksfulla namnet Kunskapen om fåglar – Alla häckande arter i Sverige, skriven av Tage Wahlberg och utgiven 1993 på Bokförlaget EKO. Den är idag svår att få tag i via antikvariat, så det är bibliotek som återstår.
 
Hjälp?
Behöver du hjälp med atlasinventeringen, t ex med inmatningen i Artportalen eller med att lära dig känna igen en viss fågelart? (Kan du skilja dubbeltrastens sång från koltrastens?) Eller vill du ha tips om hur du lättast får till höga häckningskriterier för vissa arter? (T ex att trastar med mat till ungar lättast ses på kortklippta fotbollsplaner.) Hör av dig till Billy Lindblom (mbt: 076-201 64 37) Ronnie
eller Michael så hjälper vi till så gott vi kan.
 
Lycka till i fågelmarkerna!
Michael & Ronnie, arbetsgruppen för atlasinventeringen i Närke Kontaktuppgifter: Ronnie Lindkvist, mbt: 070-262 14 17, e-post: lindqvist_ronnie@hotmail.com
Michael Andersson, mbt: 073-05 23 675, e-post: primus@telia.com
Atlasinventering i Närke