Amurdykanden står på randen till utrotning. Foto: Yann Muzika
Burma, Baer’s Pochard, 2016 (OBC)
Den totala populationen av amurdykand (Aythya baeri) uppskattas till 150-700 individer och den klassas som akut hotad (CR) på den internationella rödlistan. Arten övervintrar i Burma, men populationens status har inte analyserats på flera decennier. En koordinerad inventering är nödvändig för att kartlägga antalet individer, studera deras habitatkrav och hotbild. Insatserna kommer att koncentreras runt sjöar i centrala Burma och syftar till att öka förståelsen kring varför arten minskat med förhoppning om att inom tio år kunna nedgradera amurdykanden till en lägre hotkategori. AviFauna stöttar med £ 2 000.

Här är en rapport från inventeringen vintern 2015/2016
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin