Många Nordeuropeiska vadare som övervintrar i Västafrika, bl.a. skogssnäppor, gynnas om skyddet av regionens våtmarker förbättras. Foto: Daniel Bengtsson
Benin, Lake Nokoué, 2016 – 2017
I slutet av 2016 bidrog AviFaunas fågelskyddsfond med 2 000 £ till ett projekt för att skapa bättre förutsättningar för våtmarksfåglar i Lake Nokoué, en stor lagun strax innanför Benins Atlantkust. Det är en av de mest produktiva lagunerna i Västafrika med 10 000-tals häckande och övervintrande våtmarksfåglar, däribland många hägrar, storkar, vadare och tärnor. Två av de talrikaste arterna är afrikansk gapnäbbsstork (Anastomus lamelligerus) och svarttärna (Chlidonias niger).
 
Lake Nokoué utgör ett av Benins fyra Ramsar-områden (våtmarker av stor internationell betydelse) och är tillika utsedd som IBA (Important Bird and Biodiversity Area) av BirdLife International. Sjöns stränder är emellertid hårt ansträngda av den växande befolkningen, som till stor del lever av sjöns tillgångar. Strandvegetationen, däribland de för fiskar och andra vattenlevande djur så viktiga mangroveskogarna, huggs ner för att bli bränsle. Fiskbestånden blir allt mer utfiskade. Exploateringstrycket leder till att biotoperna försämras och att biodiversiteten minskar. Även många fåglar hamnar i grytorna och fågeljakt antas vara en bidragande orsak till att den afrikanska saxnäbben (Rynchops flavirostris) minskat i regionen så pass att dess existens nu är hotad.
I februari 2017 hölls en workshop för att effektivisera arbetet med att rädda ekosystemet där Lake Nokoué ingår. Foto: AMAF-BENIN / ABC-Benin
Utbildning pågår! Foto: AMAF-BENIN / ABC-Benin
För att vända trenden har organisationen AMAF-Benin påbörjat ett viktigt arbete för att utbilda lärare och skolbarn i naturvård. Syftet är att sprida kunskap om betydelsen av att bevara lagunens ekosystem till den generation som snart kommer att vara förvaltare av det. För att kunna vända den negativa utvecklingen måste de känna till hur livets träd hänger ihop. En viktig åtgärd för att bevara ekosystemtjänsterna blir att återskapa mangrovebiotoper. Skolorna kommer därför bl.a. att bedriva trädplantering.
 
Vi hoppas återkomma med positiv rapportering från Benin senare under 2017!
Nästa generation naturförvaltare. Foto: AMAF-BENIN / ABC-Benin
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin