White-necked Picathartes bjuder sällan på optimala fotolägen... Foto: Daniel Bengtsson
White-necked Picathartes – Positive Footprints Ghana
Återupptäckten av White-necked Picathartes (vithakad kråktrast) i Ghana 2003 blev startskottet för fågelresor till landet som sannolikt är det tryggaste att besöka i Västafrika. Det hade dock inte varit möjligt att besöka den nu mest kända lokalen utan medgivande av och samarbete med de närmast belägna byarna. Skogsområdet utnyttjas nämligen av lokalbefolkningen för jakt samt insamling av födo-/nyttoväxter, och i takt med det ökande behovet av odlingsytor bränns skogen ner. Utan ett starkt incitament att bevara skogen och häckplatsen intakt finns således mycket små framtidsutsikter för en så sårbar art som White-necked Picathartes. Ett sådant incitament ämnar organisationen Positive Footprints Ghana skapa genom att tillsammans med lokalbefolkningen förbättra förutsättningarna för både människor och fåglar.
 
Initialt fokuseras på att övertyga byarna om den långsiktiga fördelen med att skydda häckplatsen (från avverkning, störning och jakt). Besökande fågelskådare kan då istället inbringa ekonomiska medel som kommer befolkningen till godo. Redan nu har man börjat bygga daghem och skola, där utbildad personal ska undervisa barnen. I dagsläget finns närmaste skola 5 km bort, med påföljd att många barn börjar skolan >5 år för sent eftersom föräldrarna inte vill släppa iväg dem så långt på egen hand. Kostnaderna för barnens skolgång leder vidare till att en stor andel måste sluta redan efter lågstadiet. För att undvika att föräldrar som vill låta sina barn gå i skolan ägnar sig åt olaglig skogsavverkning eller jakt för sin inkomst, kommer Positive Footprints Ghana att erbjuda gratis undervisning. Då har man också möjligheten att lära ur miljökunskap och naturskydd. Framstående elever ska kunna få stipendier till högre utbildning och genom trädplantering ämnar man utöka skogsområdet. Allt detta faller mycket väl in i målbilden för AviFaunas fågelskyddsfond, som nu bidrar med 5 000 $ till projektet som Positive Footprints Ghana bedriver.

White-necked Picathartes förekommer från Guinea till Ghana, men hade vid sekelskiftet inte dokumenterats i Ghana sedan 1960-talet. Den totala populationen uppskattas idag till 3 500 – 15 000 individer, men regnskogens fragmentering har gjort att flera av delpopulationerna blivit så små och isolerade att de på sikt knappast kan överleva. De häckar på lodräta klippväggar, där de övernattar i sina murade lerbon året runt. Dagtid är de i princip osynliga, då de mycket diskret och vaksamt födosöker på regnskogsgolvet.
 
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin