Filippinska apörnen

Filippinska apörnen. Foto: Ian Merrill
Birdlife International har ca 190 arter i världen listade som kritiskt hotade. För att öka intresset för att bevara dessa, och för att samla in pengar till stöd har man startat ett projekt. Målsättningen är att olika organisationer, företag och privatpersoner ska bli värd för en av dessa arter. Man blir en s.k. Species Champion!  
 
Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) utsågs 2009 till Species Champion för en av världens mest karismatiska fågelarter – haribon, den filippinska apörnen!
 
Projektet löper över tre år, för SOF:s del till och med 2012. Det ekonomiska syftet är att stödja den filippinska naturvårdsorganisationen Haribon Foundations inköp av skog för bildande av reservat på Filippinerna. På lång sikt skall detta förhoppningsvis säkra några av apörnens kvarvarande lokaler. Haribon Foundation är en väletablerad, seriös medlemsorganisation som arbetar för bevarande av filippinsk biodiversitet, huvudsakligen inriktad på att bevara biotoper och lokaler, snarare än att rikta in arbetet på en specifik art. Det är också det enda sättet att rädda apörnen, då den kräver stora områden av orörd skog. Andra åtgärder, t.ex. utsättande av individer uppfödda i fångenskap, ter sig verkningslösa på sikt.
 
Det icke-ekonomiska syftet, som är väl så viktigt, är att sprida kunskap om och intresse för regnskogens betydelse som ekosystem och om de allvarliga hot som finns mot den och dess arter.
 
Fram till april 2012 har insamlingen gett totalt 409 000 kronor, vilket är klart över förväntan och innebär att insamlingsmålet redan är nått.

AviFaunas resenärer har genom sitt miljöskydd bidragit med 128 453 kronor under reseåren 2009-2011.
 
Not:
Den filippinska BirdLife-partnern Haribon Foundation har tagit sitt namn efter just apörnen som kallas haribon i landet.
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin