Några av de arter vi hoppas se på Österlen

Snatterand, gråhakedopping, svarthalsad dopping, röd glada, kungsörn, lärkfalk, brushane, småspov, gluttsnäppa, grönbena, kustlabb, dvärgmås, småtärna, skräntärna, kentsk tärna, turkduva, kungsfiskare, göktyta, mindre hackspett, trädlärka, fältpiplärka, forsärla, näktergal, blåhake, svart rödstjärt, svarthakad buskskvätta, gräshoppsångare, kärrsångare, härmsångare, grönsångare, brandkronad kungsfågel, mindre flugsnappare, stjärtmes, sommargylling, gulhämpling, rosenfink, stenknäck och kornsparv.

Groddjur. Mindre vattensalamander, större vattensalamander, klockgroda, lövgroda, grönfläckig padda.

Mindre flugsnappare, årlig i mitten av maj. Foto: Magnus Ullman
 

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin