Några av de arter vi hoppas se på Österlen

Snatterand, gråhakedopping, svarthalsad dopping, röd glada, kungsörn, lärkfalk, brushane, småspov, gluttsnäppa, grönbena, kustlabb, dvärgmås, småtärna, skräntärna, kentsk tärna, turkduva, kungsfiskare, göktyta, mindre hackspett, trädlärka, fältpiplärka, forsärla, näktergal, blåhake, svart rödstjärt, svarthakad buskskvätta, gräshoppsångare, kärrsångare, härmsångare, grönsångare, brandkronad kungsfågel, mindre flugsnappare, stjärtmes, sommargylling, gulhämpling, rosenfink, stenknäck och kornsparv.
 
Groddjur. Mindre vattensalamander, större vattensalamander, klockgroda, lövgroda och grönfläckig padda.

Svart rödstjärt, trivs i lite skräpiga miljöer. Foto: Magnus Ullman
 

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin