Några av de fåglar vi hoppas att få se i Norrland

Smålom, sädgås, stjärtand, bergand, alfågel, sjöorre, salskrake, blåhök, kungsörn, jakt- och stenfalk, fjäll- och dalripa, tjäder, fjällpipare, mo-, myr-, svart- och gluttsnäppa, dvärgbeckasin, smalnäbbad simsnäppa, fjällabb, dvärgmås, lapp-, slag-, hök- och jorduggla, gråspett, tretåig hackspett, rödstrupig piplärka, strömstare, blåhake, ringtrast, lappmes, lavskrika, vinterhämpling, tallbit, bändelkorsnäbb, vide-, lapp- och snösparv.

 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin