Fågelobservationer

Större strandpipare, Foto:Martin Alexandersson

Var hittar man bäst fågelobservationer från Eggegrund?

Per Aspenberg februari 2013
 
Eggegrund upptäcktes inte av de lokala ornitologerna förrän i mitten av 1960-talet. Ön upplevdes väl som ett krångligt exkursionsmål att nå.  Men redan från start tillämpades i varje fall ett system med att samla dagssummor för varje observerad art för alla besöksdagar på ön. Detta system med kontinuerlig registrering av dagssummor har upprätthållits fram till nu. Resultatet är ett magnifikt material av numeriska data om fåglarnas säsongmässiga uppträdande på Eggegrund. Delar av detta material har digitaliserats i Svalan-import-format, men mycket arbete återstår. Vi hoppas dock att alla dessa dagssummor någorlunda snart skall finnas publicerade i nya Svalan. Välkommen att höra av dig, för resten, till Per Aspenberg (070-6597479) om du vill hjälpa till med det tidsödande arbetet att överföra dagssummorna till Svalan-form!
De officiella dagssummorna är tänkta att knytas till ett angivet syfte i Svalan-miljö för att skilja dem från spontant inrapporterade obsar. Sådana finns givetvis massor, som du själv kan se vid sökning på www.artportalen/birds. Just nu är en slagning i Svalan på ”privatrapporterade” obsar alltså det bästa sättet att få reda på intressanta iakttagelser från ön.
Ett annat pågående projekt är att ta fram kompletta  data för dagssiffror uppdelade på art från ringmärkningen. Arbetsgången här är att först göra klar alla fagel-filer från 1977 och framåt för att sedan från dem generera korrekta dagssiffror på antalet märkta. Det allra mesta av registreringen i Fagel.miljö är klar. Det återstår dock t ex kvalitetssäkring (granskning och rättning). Även detta siffermaterial hoppas vi snart kommer att publiceras i nya Svalan kopplat till ett eget syfte.
Det är notabelt att Eggegrund genererat ett imponerande antal förstagångsfynd för landskapet Gästrikland. Vi har också för avsikt att publicera uppgifter om dessa förstagångsfynd i kronologisk ordning på denna sajt.  Även detta återstår ännu att realisera.