Härnö södra

Härnö södra erbjuder goda möjligheter till ur ett norrländskt perspektiv höga noteringar av höststräckande vadare, änder och gäss.

Vågor vd Härnö södra. Foto: Pekka Bader.


Var
För att nå lokalen: Kör österut från Härnösand, mot ”Gånsvik”/”Smitingen”. Efter cirka 5 km från Härnösands centrum passeras den lilla byn Gånsvik; fortsätt rakt fram, ta inte av mot Smitingen. Efter ytterligare cirka 350 m; tag av vänster mot ”Lotsstugan”. Följ vägen cirka 1,5 km tills vägen svänger tvärt vänster, norrut, uppåt från havet. Följ svängen och kör ytterligare 100 m och tag höger in på en liten körväg. Denna körväg är lite stenig, så kör försiktigt. Följ körvägen cirka 300 m och parkera i någon av de små gläntor som finns intill vägen. 

Efter den sista gläntan, som ligger i nedförsbacke, börjar barrskogen och körvägen övergår i en större stig. Gå stigen cirka 20 m från sista gläntan och tag därefter av höger in på en liten stig. Följ denna cirka 300 m; när du kommer ut på hällmarkerna och ser den lilla solpanelsförsedda fyren, tag ned åt vänster till de sista tallarna som finns i sluttningen ut mot fyren. I sluttningen finns flera möjliga observationsplatser, den mest frekventerade finns på en cirka 15 m lång klipphylla. Vårobservationsplatsen nås genom att fortsätta mot fyren och vika av söderut, åt höger.

Dellokaler
Härnö södra, Notsandsviken, Härnö klubb, Gånsvik, Smitingen, Sjöviken, Solumssjön,Skärsviken, Furuholmen, Megrundet, Tjärskär, Storklippet, Speckstatjärn, Djuphamnen,Mellanholmen, Härnösand.

När
Vår
Antalsmässigt är vårsträcket tämligen magert, inte minst vid jämförelse med det labb- och lomsträck som årligen observeras längre norrut i Norra Kvarken.

Höst
Ett ofta intensivt sträck av främst sjöfåglar noteras.Härnö södra är i första hand en sträcklokal. Dock rastar ibland exempelvis någon vitnäbbad islom eller praktejder i området. Det är sålunda värt att spana av den söder om Härnö södra belägna viken, Notsandsviken. Tättingar sträcker endast sparsamt förbi Härnö södra, men i de halvöppna markerna kring parkeringsplatserna har bland annat lundsångare och kungsfågelsångare noterats.

Skådartips
 Liksom för övriga Norrlandslokaler är höststräcket av sjöfågel avhängigt vindar som för in fåglar i Bottniska viken och över på den svenska sidan av densamma. Detta inträffar i typfallet då lågtryck passerar österut över mellersta och södra Finland, vilket ger ost- och nordostvindar, samt då ihållande syd sydostliga vindar råder längs hela sträckan mot Vita havet och den ryska tundran.
Är förhållandena gynnsamma längre norrut kan gott sträck observeras även vid svag frånlandsvind vid Härnö södra.

Gott sträck av vadare kan inträffa under perioden mitten juli – början oktober. Om väderförhållandena är som beskrivs ovan, ses ofta en topp kring månadsskiftena juli augusti samt augusti september. För simänder är första halvan av september bäst och för gässmitten september och en månad framåt. November kan bjuda på mycket bra sträck av svanar och dykänder och så sent som i början av december har sträckande bredstjärtade labbar noterats. Vid nordostlig vind är vanligen morgon och förmiddag bästa tid.Vid sydlig vind tenderar eftermiddagar kunna ge de högsta antalen, inte minst av vadare.

Från Härnö södra ser man längst i nordost, 35 km bort, ön Högbonden markant sticka upp ur havet. Huvuddelen av höststräcket passerar utanför, öster om denna ö och därefter söker sig många fåglar in mot i tur och ordning Storön, Hemsön och Lungön och kommer närmast vinkelrätt in mot Härnön, från nordnordost, för att där svänga vänster ut mot havet. Detta gäller såväl änder och gäss som vadare. Antagligen beror detta dels på att hårda vindar från ostsektorn för in fåglarna mot öarna, ja, ibland till och med in över och väster om Härnön, men sannolikt ocksåpå att fåglarna vid hård motvind söker lä bakom bland annat den höga Härnön. Vissa flockar går dock, under samma betingelser, längre österut och passerar lokalen på höger sida i spanings-
riktningen. Sammantaget innebär dessa förhållanden att en stor del av sträcket passerar på mycket bra spaningsavstånd – för mindre Calidris-vadare får man vara beredd på att de kommer strykande längs stranden från vänster och att de plötsligt kan vinkla upp över spaningsplatsen!
Således är handkikaren nödvändig för att inte missa delar av sträcket som passerar på nära håll.

Om man har tid på sig och eventuellt vill övernatta utomhus, kan man göra ett besök till nästa udde söderut på Härnön, Härnö klubb. För att ta sig dit kör man enklast till badplatsen Smitingen och parkerar där, se vägbeskrivningen ovan. Därifrån tar man sig via stigar och oländig,kuperad terräng på cirka 30 min till fyren på Härnö klubb. Härnö södra utgör förvisso Härnöns ostligaste punkt, men inte dess sydostligaste. Detta är av betydelse då den generella sträckriktningen är nordost-sydvästlig och sålunda kommer man ungefär en halv kilometer närmare vid Härnö klubb.

Notera
Kring de flesta vikar finns såväl året runt- som sommarstugebebyggelse, varför val av parkeringsplats och själva exkurerandet måste göras med stor hänsyn till de boende. I vissa fall finns det anvisade parkeringsplatser, i andra inte.

Vadarskådning från Härnö södra i början av augusti. Foto: Thomas Birkö.