Norsa och Malmön

 
Av Jörgen Lindberg
 
Norsa:
 
Norsa begravdes av sprängsten i mitten av 1970-talet. Området var då tänkt att bli en utvidgning av Köpings hamn- och industriverksamhet. 1998 började området restaureras och Norsa hagar invigdes i maj 2005.
 

Fåglar
 

Norsa hagar:
 
Vår och höst: Under flyttningen i maj och under juli-september rastar och födosöker framförallt vissa tringa-vadare såsom gluttsnäppa, svartsnäppa, grönbena och brushane. Dominerande dyk- och simänder är bläsand, kricka och gräsand, men snatterand, årta, skedand och brunand ses regelbundet. Under höststräcket från mitten av juli till september trycks ibland aktiska vadare ner i området efter väderomslag. I slutet av augusti och början av september rastar regelbundet blåhakar i vass- och örtvegetationen.
 
Häckfåglar: Området hyser minst ett häckande par brun kärrhök. Övriga häckfåglar är grågås, årta, sothöna, vattenrall och mindre strandpipare. Tuvmarkerna söder om våtmarken hyser tofsvipa, enkelbeckasin, gulärla och ängspiplärka. I ört- och buskvegetation trivs buskskvättan.
 
Tillfälligt: Purpurhäger, brun glada, mindre sumphöna, sandlöpare, myrsnäppa, bronsibis, dubbelbeckasin, kaspisk trut, tretåig mås, småtärna, härfågel, höksångare, brandkronad kungsfågel och sommargylling.
 
Malmön:
 
Vår och höst: Under sträcktider rastar på fälten rätt stora mängder tofsvipor och gäss. Vid den lilla dammen, i områdets norra del, rastar ofta vadare och änder. Från fågeltornet, på Malmöns sydspets, har man utsikt över Mälarens vatten. Här ser man stora flockar av storskrake under tidig vår och sen höst. Marina änder rastar och tärn– och måssträcket är betydande.
 
Häckfåglar: I området häckar bl.a. fiskgjuse, mindre hackspett, näktergal och ortolansparv.
 
Tillfälligt: dvärgrördrom, aftonfalk, stäppörn, dammsnäppa, biätare, citronärla, gulärla, rasen flavissima/lutea, vassångare, busksångare, höksångare, videsparv och kornsparv.
 
 
Vägbeskrivning:
 
Norsa hagar: Sväng av från E18 vid trafikplats Strö eller åk väg 56 söderifrån in mot Köping. Sväng av mot centrum. Kör igenom centrum i riktning mot Munktorp. När du lämnar staden så sväng höger mot Norsa. Sväng vänster mot Oljehamn/Norsa hagar och fortsätt fram till parkeringen. Vid parkeringen finns en informationstavla som beskriver området.
 
Malmön: Från väg 56 i korsningen vid Volvos infart i Köping svänger man in på Nya hamnvägen. Följ skyltningen Malmön. Vägen slutar vid ett fågeltorn där man har utsikt över hela viken och även ut över Mälarens vatten och sjöleden in mot Köpings hamn.
 
Skådartips:
 
Norsa:

Innan du kommer fram till parkeringen ser du våtmarken på höger sida. Här kan det vara läge med ett stopp för att spana av fåglar som ligger i kanalen. Här finns en plattform. Norr om vägen finns ett gräs- och buskområde som också kan vara intressant. Från parkeringen följer du en stig upp till utkikskullen där det finns ett väderskydd. Härifrån har du utsikt över hela våtmarken. Det kan vara besvärande motljus under eftermiddagen. Då är i stället plattformen utmed vägen att föredra. Från utkikskullen ser du även patrullerande skrattmåsar och fisktärnor utmed Köpingsån samt i söder Mälarens vatten. En vandring i hagen ger ofta kaskader av skönsjungande näktergalar under försommarnätterna och rosenfinkens visselramsa ljuder tidiga morgnar. Från hagens södra del kan du fortsätta söderut på en vall utmed Köpingsån.
 
.
 
Plattformen
Malmön: 

Från tornet vid Malmön är morgon- och kvällsljuset att föredra. Dock kan viss störning förekomma eftersom tornet är beläget vid ett välbesökt område för fritidsaktiviteter av olika slag. Ett intressant område finns på vägen ner till Malmön. På höger sida finns en liten damm, där ett stopp kan rekommenderas. Här finns gulärla, buskskvätta och ängspiplärka. Vattnet har också en dragningskraft på rastande vadare. Citronärla har häckat i området. Fortsätter man sedan vägen söderut mot Malmön, ca 3km, kommer man till Energiskogen. Du kan parkera på Mellanbadets stora grusparkering på höger sida. Energiskogen vidtar alldeles intill parkeringen i sydvästlig riktning. I området finns enklare vägar/stigar. Området hyser landets kanske tätaste bestånd av näktergal. Här kan ett besök rekommenderas när det är ”nattsångartid”. Dock kan det vara störande ljud från intilliggande aktiviteter, speciellt under helger. Fortsätter man vidare söderut, ca 400 m, finns på höger sida en campingplats. Här kan man parkera och ifrån campingplatsen fortsätta till fots på en vall som utgår från campingens södra hörn. Utmed vallen har man vassområdet och viken på vänster sida, och energiskogen på höger. Här har du stor chans att träffa på den mindre hackspetten och rosenfink. Efter en promenad på drygt 300m kommer du fram till Hedströmmen, där kungsfiskaren ofta ses passera.
 
Notera:
 
Norsa hagar: Undvik att gå nära våtmarken under häckningstid, då där häckar många störningskänsliga arter. Hagen och våtmarken betas av nötkreatur

Fågellokaler

Vintermatningar i Västmanland


Här kan ladda ner en pdf med ett antal vintermatningar.Saknar du någon matning i listan, kontakta Johan Karlsson, 070 666 0727

Vintermatningar i Västmanland.

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com