Prästmon och Styrnäsområdet

Under vår och höst bjuder området vid Prästmon strax norr och söder om Torsåkers kyrka på västra sidan Ångermanälven, mitt emot Styrnäs kyrka, på mycket rastande sångsvanar, gäss, änder, tranor och ringduvor och är väl värd besök. Även området vid Styrnäs kyrka och norrut.
Se även texten om Boteåområdet i Sollefteå kommun!

Bild från ön "Lilla-Norge" i Ångermanälven. Foto: Anna Peman.


I området norr om Nyland och Kramfors-Sollefteå flygplats finns en del fina fågelmarker som är väl värda besök. Här rastar större mängder av gäss och änder och även vadare speciellt när det är lågvatten i Ångermanälven så sandbankar kommer upp.

Var.
Prästmon ligger ca 30 km söder om Sollefteå samt 9 km norr om Nyland efter Ångermanälven.
Prästmon och Torsåkers kyrka. Från byn Vik öster om Kramfors-Sollefteå flygplats till Salum och Hjärtnäs i höjd med Styrnäs kyrka på andra sidan älven förekommer ett fint åkerlandskap där rastande fåglar födosöker.
Styresholm och Prästmons Brygga. Härifrån från ser man ner till Utnäsgrundet samt upp till Styrnäs Kyrka med ön Lillholmen.  Vid lågvatten när det grundar upp rastar gärna vadare där vår och höst. Här har t.ex. brushane, småsnäppa grönbena, gluttsnäppa, kärrsnäppa, svartsnäppa, mosnäppa, skedand, årta, stjärtand, mandarinand setts rasta.
Styrnäs kyrka.   Åkerfälten vid Styrnäs kyrka nås lättats om man parkera vid kyrkan eller kör ner till rastplatsen vid älven nedanför kyrkan. Här kan man vandra uppströms längs älven och runt holmarna och grundpartierna i älven rastar mycket sjöfåglar och vadare. Älven är en viktig för rastlokal och även tättingar och rovfåglar följer älven på sin flyttning.     
Barktjärn är en liten pärla i Prästmon, där har bävern en hydda samt svarthakedopping, knipa, kricka, gräsand samt kanadagås har setts häcka där.  Ormvråk, duvhök, lärkfalk, enkelbeckasin, skogssnäppa, grå flugsnappare är några av de övriga arter som rapporterats på lokalen.    
                                                                       
När. Från snösmältningen på våren, samt på hösten vart efter spannmålen skördas rastar större mängder tranor, sångsvan och kanadagås men även grågås, sädgås, bläsgås, spetsbergsgås samt tundrasädgås har rapporterats. Här har också fiskgjuse, brun kärrhök, bivråk, fjällvråk, ormvråk m.fl. rapporteras. 
Bild från Barktjärn. Foto: Kurt Holmqvist.
Vy mot Torsåkers kyrka. Foto: Anna Peman.