Rävsötjärn och Halsviksravinen

Ute på Rävsön öster om Nordingrå hittar du både den vegetationsrika Rävsötjärn med intressant fågelliv samt det angränsande naturreservatet Halsviksravinen med sin fina gammelskog med intressant flora och spännade fågelarter.

På väg ut mot Rävsön passerar man flera fina fågellokaler som Själand-/Tollsätersjön med Edsättertjärnen. Därefter Edsätterfjärden med Rödviken och strax före Rävsötjärnen ligger Kindborgstjärnen på östra sidan av vägen.

Var


Från E4 tar du av mot Nordingrå i Gallsäter eller i Ullånger. Från Nordingråvallen åker du vägen mot Rävsön. Ett par kilometer före Rävsöns by, vid foten av en backe, visar en skylt på den skogsbilväg som du sedan skall följa till Halsviksravinen. Den kan också nås sjövägen. Rävsötjärn nås om man fortsätter till Rävsöns by. Tjärnen ligger norrut sett från vägkorsnnigen i byn.  Bästa skådningsplats över Rävsötjärn är från vägen norr om byn, men det finns också ett mindre fågeltorn på västra sidan av tjärnen

Naturbeskrivning
 
Rävsötjärn är en grund sjö/tjärn i igenväxningsfas omgiven av åkermark. Stora bladvassbälten breder ut sig i tjärnen men det finns en del öppna vattenytor i tjärnens centrala delar. I och runt tjärnen hörs under sommaren en hel del nattsjungande arter sävsångare, rörsångare och vattenrall. Småfläckig sumphöna hörs ibland liksom kornknarr, näktergal, kärrsångare, busksångare, flodsångare och gräshoppsångare. Trastsångare har också hörts. Av rovfåglar noteras brun kärrhök och lärkfalk. Omgivningarna till Rävsötjärn är intressanta och området ären mycket spännade plats för nattsångarlyssning i juni. En vandring här kan lätt kombineras med ett morgonbesök i Halsviksravinen.


Halsviksravinen ligger är artrikt skogsområde i en dalgång mot havet mot och här har över 260 arter av kärlväxter påträffats. En vandring i Halsviksravinen under försommaren med sjungande gärdsmyg, grönsångare och svarthätta blandat med dofterna och blomsterprakten tillhör ett måste för den naturintresserade besökaren.
Halsviksravinen hyser också ett rikt djurliv. Särskilt fågellivet är både art- och individrikt. Här sjunger trastar och sångare under sommaren, som mest intensivt under försommaren. Karaktäristiska fåglar är gärdsmyg, svarthätta, trädgårdssångare, grönsångare och rödvingetrast. De för våra trakter lite ovanligare arterna lundsångare, härmsångare och mindre flugsnappare har observerats.
Exempel på mer barrskogsberoende arter är tjäder, duvhök, ringduva, rödhake, järnsparv, gransångare, grönsiska och korsnäbbar. Ångermanlands landskapsfågel gråspett förekommer också i Halsviksravinen (och hörs och ses också ofta vid Rävsötjärn) liksom hackspettarna spillkråka, tretåig hackspett och större hackspett. 

Samtliga lokaler som passeras på väg ut mot Rävsön är i första hand försommar- och sommarlokaler med olika nattsångare som de intressantaste bekantskaperna. I området har vaktel, kornknarr, småfläckig sumphöna, rör- och sothöna samt i stort sett årligt vattenrall påträffats. Bland sångarna är säv- och rörsångare karaktärsarter men arter som gräshopp- flod-, kärr-, busk-, samt trastsångare uppträder i varierande antal och näktergalen är näst intill årlig. 
Under vår- och försommar ses en hel del svanar, änder, måsfåglar och svarthakedopping samt vissa år även gråhakedopping häckar. I Edsätterfjärden ses ofta svarthakedopping, svärta, vigg och andra vanligare änder från islossning och in på hösten och knölsvan häckar vissa år.
 
Besök gärna Södra och Norra Rävsöviken i eftersom de ofta kan bjuda på en del sjöfågel och hela dalgången väster om Rävsön passeras ibland under vårsträcket av en hel del rovfåglar och tillfälligt vadare. För att följa dessa rekommenderas ett besök ovanför jakt-/fågeltornet på västra sidan av Rävsötjärnen.

Läs mer om Halsviksravinens naturreservat på länsstyrelsens hemsida!
 
Svarthakedopping finns på några ställen i Nordingråområdet bland annat vid Edsättersfjärden. Foto: Kurt Holmqvist.