Sursundet-Norasundet

Området vid Nora kyrka hyser vegetationsrika sjöar och vattendrag med omgivande åkermarker. Här ses tidiga vårfåglar rastande och näringssökande och det är en magnet för rastande änder, gäss, vadare och förbisträckande rovfåglar. Under sommaren är detta spännande fågelmarker bl.a. för nattsångarlyssning.

 
Var

Fråne E4 norr om Höga Kusten-bron tar man av mot Nora kyrka. Från parkeringen vid ICA-affären vid kyrkan har man god utsikt Sursundet med rastande gäss, änder och vadare under vår och försommar. Mellan Nora kyrka och Salomsholmen hittat du sedan Norasundet där det rastar mycket sångsvan, grå- och kanadagås samt tranor under april mellan vägen och sundet.

När

Under senare delen av april brukar isen försvinna från Sursundet och Norasundet, och det blir den bästa tiden för att se många olika arter. I början av maj kan stora ljungpiparflockar rasta, oftast på nyplöjda fält. Mycket småfågel rastar här i april och början av maj och sånglärkornas sång bildar en uppskattad ljudkuliss. Sena kvällsbesök från slutet av maj kan bjuda på sjungande näktergal vid buskmarkerna nära Salomsholmen och hornugglor ses ofta jaga över åkermarken. Ett favoritställe är strax före Grötom vid en aspdunge, eller nere vid en illa medfaren lada.
 
Till häckfåglarna i Sursundet hör knölsvan, skäggdopping, vigg och kanske något par sothöns. Från andra halvan av maj och under juni kan man med fördel besöka lokalen från 23-tiden och fram till 6-7 tiden på morgonen. Då är det sommarnattens läten man skall lyssna efter. Att ta med ordentligt med fika och sittunderlag, och slå sig ner med vårsolen skinande i ansiktet är en riktig höjdare. Vid Norasundet kan mängder med svanar, gäss, änder och vadare rasta under april och en vecka in i maj.
 
Lokalen är perfekt belägen för att kunna följa sträckande tranor och rovfåglar på väg till häckplatserna längre norrut. Det är oftast mellan kl 9. och 13 på dagen som dessa kan ses cirklande under den tilltagande termiken.

Under sommaren ses grågäss och skäggdoppingar med ungar i Norasundet. Beroende på vattenstånd rastar en hel del vadare, änder och tranor vid sundet. Under hösten och fram till isläggningen rastar stora mängder (upp till 1000 ex) kanadagäss, ibland tillsammans med sällsyntare kusiner som säd- och vitkindad gås
 
Sursundet hyser i maj och juni regelbundet rör- och sävsångare, medan vattenrall, småfläckig sumphöna, rördrom och vaktel förekommer mer sporadiskt, men varje år uppträder någon av dessa arter i omgivningarna.

Även under stränga vintrar kan det vara givande att besöka vägbron vid Sursundet för att se vad som dröjt sig kvar vid det strömmande vattnet. Ibland ses svanar, knipor och kanske någon smådopping. Regelbundna under vintrarna är gräsänder och strömstare.
 

Översiktskarta över Noraområdet.