Fågellokaler - Kungälvs kommun

Bohus fästning Kungälv
 

 

1. Guddehjälm
2. Kastellgården/Munkholmen
3. Lycke kile
4. Marstrandsområdet
5. Nordösundet/Tjuvkils huvud
6. Tofta kile
7. Ödsmåls kile

 

 

 

Karta för samtliga lokaler

 

1. Guddehjälm
 

BESKRIVNING:
 Stort sammanhängande område, med relativt gammal och orörd lövskog. Bok, ek, björk och tall. Några kärr finns också i området.
 
FÅGELLIV:
 Bland häckfåglarna märks duvhök, ormvråk, spillkråka och stenknäck. I kärren förekommer enkelbeckasin och skogssnäppa. Mindre flugsnappare har tillfälligtvis observerats.
 
ÖVRIGT:
 Kör Marstrandsvägen (väg nr 168), från Kungälv och ca 2 km efter Ytterby samhälle finns skyltat åt vänster "Guddehjälm" och hembygdsgård. Parkera vid hembygdsgården och vandra (helst med karta) på de många fina stigarna i området. Buss 302 o 312 från Göteborg stannar också vid huvudvägen, promenera ca 500 m fram till hembygdsgården.


 

 
2. Kastellgården / Munkholmen
 
BESKRIVNING:
 Norde älvs dalgång kantas här av relativt "smala" vassbårder, betesängar och strandskogspartier med alskog.
 
FÅGELLIV:
 Bland häckfåglarna märks framför allt näktergalen, som under maj och juni är karaktärsart i området. Vidare finns ett gott bestånd av kärrsångare, vissa år gräshoppssångare, hornuggla, vattenrall och skäggmes, och i alskogsbestånden mindre hackspett.
 Under vinterhalvåret rastar storskrakar, salskrakar, brunänder, knipor, sångsvan, m.fl arter. Havsörn och duvhök patrullerar i området.
 
ÖVRIGT:
 Området är lättast tillgängligt via Kastellegårdvägen, mellan Kungälv och Ytterby. Observera att själva Kastellegården är privat och skall undvikas.
 I och kring Varbergsdammen (något svårtillgänglig pga dåligt utmärkta stigar) häckar smådopping, stenknäck, grönsångare, m.fl. arter.
 
 
3. Lycke kile
 
BESKRIVNING:
 Grund havsvik med betesmark och mindre vassområden. Både barr och lövskog i kanterna.
 
FÅGELLIV:
 Häckfågelfaunan är relativt rik, men triviala arter som rödbena, tornfalk, tofsvipa och sparvhök. Flest fåglar observeras på eftersommaren och hösten. Stora ruggflockar av knölsvanar (>500ex), bläsänder, enstaka vadare, rovfåglar såsom lärkfalk, fiskgjuse och ormvråk. Ett fint tättingsträck förbi Skräddarön med piplärkor, finkar sparvhök etc.
 
ÖVRIGT:
 Från Tjuvkil, vägen mot Kärna och Kornhall ca 2 km , sväng hö mot Lycke kyrka, men passera denna o fortsätt på grusvägen ner till Lycke kvarn på en udde i viken. Här finns bra möjligheter att stanna och spana.
 
 
4. Marstrandsområdet
 
BESKRIVNING:
 Skärgårdsområde, från karg ytterskärgård till frodigare större öar med jordbrukslandskap och lövskogspartier. De tillgängliga öarna är framför allt Koön och Marstrandsön, dit man kan komma med buss eller bil och färja. Här beskrivs främst lokalerna på dessa öar.
 
FÅGELLIV:
 Häckfåglarna på Marstrandsön är de för skärgården typiska arterna, med hämpling, stenskvätta, skärpiplärka m fl. På fästningen häckar oftast tornfalk. Svart rödstjärt har också häckat där fram till slutet av 1990-talet. Gråsiskan (brunsiskan) har ett gott bestånd - speciellt vanlig vid "muren".
 Alla årstider är en promenad runt Marstrandsön givande (2-3 km, ca 1 tim).
 Havsfåglar observeras vid stark västvind och ett svagt sträck passerar vår och höst, med små tätting- och vadarflockar. Änder och rovfåglar är något mindre företrädda. Tillfälligt sjunger lundsångare (1995), mindre flugsnappare och halsbandsflugsnappare (2001). Ringtrast brukar rasta vid fästningens sydsida i början av maj.
 
Häckfågelfaunan på Koön är relativt rik. Runt Mjölkekilen häckar gravand, rödbena, tofsvipa, större strandpipare, enkelbeckasin, morkulla, näktergal, rosenfink, härmsångare tillsammans med vanliga sylvior, hämpling etc. Bläsand, smådopping, rörhöna har iakttagits under häckningstid (Smörsundsdammen).
 I Mjölkekilen (Koön) rastar tidvis stora mängder änder i augusti-oktober (>300 ex), och de relativt lättobserverade från västsidan av viken. (>10 stjärtänder, 10-30 bläsänder och många hundra krickor).
 Övriga Marstrandsskärgården inklusive naturreservatet Klåverön, är endast tillgängligt med egen båt.
 Söder om Klåverön häckar grågås, orre, tornfalk, labbar (Halloren och Sälö), tobisgrissla (St Råvet), vitkindad gås (Halloren) och västkustens största silltrutkoloni på Bussholmen 6-700 par. Observera dock att tillträdesförbud under häckningstid gäller på flera öar i denna skärgård.
 ÖVRIGT:
 Parkering på Koön är fri från oktober-april, övrig tid avgift. Färjan mellan Koön och Marstrandsön går varje kvart , (avgift - 13 kr).
 
 
5. Nordösundet / Tjuvkils huvud
 
BESKRIVNING:
 Sundet mellan fastlandet och Nordön, med grunda havsområden och vikar på båda sidor. Tjuvkils hamn och Tjuvkils huvud ca 2 km norrut kan också vara värt ett besök.
 
FÅGELLIV:
 Mycket fåtalig häckfågelfauna. Värt ett besök vintertid. Speciellt vid isläggning samlas mycket fåglar; sångsvanar, brunänder, sothönor, storskrakar ibland salskrakar. Havsörn patrullerar området. Tjuvkils huvud med likartad, men oftast mer fåtalig fauna.
 
ÖVRIGT:
 Väg 168 mot Marstrand. Ca 1 km efter Tjuvkils samhälle finns en stor parkeringsplats vid brofästet. Detta är det bästa stället att stanna och här matas också fåglar vid långvarig kyla. Tjuvkils huvud ligger "rakt fram" , när man i stort sett passerat byn. Det är lätt att stanna längst nere vid havet.
 
 

6. Tofta kile

 
Tofta kile är en sedan 1840-talet invallad havsvik, som under de senaste decennierna utvecklats till en våtmark med stora vassytor och betydande öppna grunda vattenytor. Vår och höst är lokalen och dess närmaste omgivningar en attraktiv rastlokal för vadare, änder och då och då rara gäster. Under sommaren återfinns här många av våtmarkens häckande arter; bl.a. är den landskapets enda häcklokal för snatterand.
 
Fåglar
Vår. Under denna årstid är lokalen en attraktiv rastplats för främst änder och vadare. Samtliga av landets häckande simänder observeras årligen, liksom de flesta vadararter. Antalet rastande fåglar är beroende av vattenståndet, som kan variera betydligt beroende på nederbördsmängderna. Bäst är lokalen när vattenståndet är relativt lågt och strandytor exponeras. Exempelvis rastar då mosnäppa ibland i större antal (t.ex. 45 ex i maj 2005). Sommar. Under sommarmånaderna kan ett stort antal häckande arter ses. Bland dessa finns bläsand, snatterand (minst 5 par 2006), årta, smådopping, brun kärrhök, vattenrall, sothöna, större strandpipare, mindre strandpipare och skäggmes. Höst. De flesta simänder och vadare rastar i olika omfattning, främst beroende på vattenstånd och väderlek. I september och oktober ses stora flockar skäggmes dra omkring i vassarna. Vinter. När vattenytorna är öppna rastar sångsvan och gäss i kilen i varierande antal. I vassarna hukar skäggmesar och en eller ett par varfåglar har vinterrevir i omgivningarna. Tillfälligt. Amerikansk kopparand, rördrom, silkeshäger, skedstork, ängshök, småfläckig sumphöna, smalnäbbad simsnäppa, vitvingad tärna och pungmes.
 
Vägbeskrivning
Från Kungälv: Tag väg 168 mot Marstrand. Efter 1,5 mil, tag vänster mot Kornhall. Efter 3,2 km, tag höger mot Tofta herrgård. Kör höger i T-korset efter allén som leder upp till Herrgården, följ vägen 1,5 km tills du når havet. Här finns några parkeringsplatser, och fler vid Tofta naturreservat om man fortsätter på vägen ytterligare 250 m. Vägen går genom en liten by och förbi stallet på herrgården, samt i direkt anslutning till golfbanan. Det förekommer därför lösspringande hästar, hundar, barn, golfspelare och lokalboende. Håll därför ner farten efter avtaget mot Tofta herrgård. Från Kornhalls färja: Efter färjan följer du vägen 6,5 km och kör rakt fram genom rondellen i Kärna. Kör ytterligare 5 km och tag vänster mot Tofta herrgård. Följ därefter ovanstående beskrivning.
 
Skådartips
Det finns fem bra ställen att skåda ifrån: 1) Vid pumphuset norr om lokalen. Gå ner till stängslet mot kilen. Här kollar man av strandängarna, vattenspegeln och sänkan sydost om obsplatsen, vilken är ett bra ställe för vadare. Spetsa öronen så kanske skäggmes och vattenrall hörs från vassen i öster. 2) Den västra vallen som vetter ut mot småbåtshamnen. Här har man en bra överblick över de öppna vattenytorna, och kan byta position så att man inte missar några delar av desamma. Vänd även på er och kolla av havsviken i väster. 3) Ön Hjälmen, som de båda vallarna ansluter till. Gå över västra vallen och vik av åt vänster direkt när den tar slut. Gå förbi småbåtshamnens parkering och in i hagmarken. Glöm ej att stänga stängslen efter er. Utmed kanten av lövskogen ges fina möjligheter att spana av den yttre delen av lokalen. 150 m in i hagmarken kan man gå ut till en ”obskulle” på ängen där man har bra överblick av lokalen. Kolla av viken i nordost. Här rastar ofta vadare och änder. I kanten till vassen kan man vid lågt vatten se vattenrall. 4) Södra vallen. Fortsätt ut på den södra vallen. Kolla av havsviken i söder. Vid lågt vatten rastar ofta vadare i viken. På mitten ansluter vallen till vasshavet. Här har man, främst i september och oktober, chans att seskäggmes. Man befinner sig ovanför vasshavet och kan se mesflockarna dra omkring och även komma på närgångna besök invid vallen. Vattenrall håller till nära vallen och brun kärrhök ses ofta jaga över vassen. 5) Berget i öster. För att kunna se de inre delarna av lokalen och de öppna vattenytorna som finns ute i vasshavet måste du ta dig upp på berget bakom husklungan vid västra änden av den södra vallen. Gå över vallen och fram till vägen. Tag höger och gå först 150 m längs vägen och sedan stigen genom dalen och skogen tills du når ett par hus. Skråa uppför bergsluttningen på vänster hand till toppen. Tag det försiktigt uppför berget, det är ganska brant och ofta halt när det är blött. Avståndet är ganska stort men du har en bra överblick över de nämnda delarna, men även den yttre delen av lokalen. Förutom att erbjuda en bedövande vacker vy över skärgården med Marstrand i fonden, är det värt att hålla koll på insträcket från havet under våren. I de öppna vattenytorna i vassen har bland annat rördrom observerats. Vid den inre stranden rastar vadare och änder. Besöket på berget kräver en viss spänst av besökaren då det är lite äventyrligt att ta sig upp.
 
Besöket vid Tofta kile kan med fördel kombineras med en promenad till Tofta udde som ligger inom Tofta naturreservat. Gå västerut från parkeringen utmed havsstranden mot Äggdal. Fortsätt på stigarna utmed stranden efter att vägen går upp till gården. Udden erbjuder skärgårdens fåglar. Kustlabb häckar i området. Under våren kan insträcket från sydväst vara bra.
 
Skribent: Peter Hvass
 
7. Ödsmåls kile
 
BESKRIVNING:
 Vidsträckt och grund havsvik omgiven av betade strandängar och jordbruksmark. Välkänt häcknings-, rast- och födosöksområde för framför allt vadare och andfåglar.
 
FÅGELLIV:
 Ödsmåls kile är numera Bohusläns enda häckningslokal för sydlig kärrsnäppa. Övriga häckfåglar är bl. a. gravand, större strandpipare, rödbena, tofsvipa, enkelbeckasin och gulärla. Under flyttningen rastar de flesta vadararter på de vidsträckta leriga stränderna, som blottas vid lågt vattenstånd. Trots försämrad bottenvegetation besöks kilen fortfarande av simandsarter och flockar av bergänder och andra dykänder. Rovfåglar lockas också hit; blå kärrhök, pilgrimsfalk och fiskgjuse är regelbundna besökare. Strandängarna är också en viktig rastlokal för småfåglar som lappsparv, vinterhämpling och piplärkor.
 På listan över raritetsarter finns t ex silkeshäger, vaktel, skärfläcka, svartbent strandpipare, fjällpipare, dubbelbeckasin, rödspov, tereksnäppa, smalnäbbad simsnäppa, småtärna och svarttärna. Rovfåglar, som röd glada och jaktfalk har också besökt lokalen.
 
ÖVRIGT:
 Ödsmåls kile är naturreservat med tillträdesförbud under häckningstid. Fåglarna kan dels ses från en utsiktplattform, men också från vägar och kullar vid reservatsgränserna.
 
 
Kungälv
Här hittar du Bohusläns fågellokaler från Strömstad och söderut.
 
 
 
 

Nu har även föreningen Instagram!
Följ oss på @bohof_com

Köp BohOF sortiment
 
Länk till Studiefrämjandet
 
 
Länk till NyttoData
 
 
Se diplomet i full skala
BohOF sponsrar "Kungsörn 2016"