Fågellokaler - Lysekils kommun

Lysekils kyrka
  1. Trälebergskile
  2. Färlevfjorden
  3. Åbyfjorden
  4. Stånge huvud
  5. Bonden
  6. Nävekärr

Trälebergskile

 

Läge
Trälebergskile ligger ca 5 km N om Lysekils tätort, strax S om Lyse kyrka. Väg 162 passerar strax Ö om området.

Kör in avtagsvägen med skylten "Trellebystrands camping" mellan Lysekil och Lyse. Parkera utanför campingplatsen på skyltad P-plats. Denna är avgiftsbelagd under sommaren. Gå därifrån in på grusvägen rakt fram genom campingområdet. Där vägen slutar fortsätter en gångstig genom en tätvuxen träddunge. Då dungen passerats hittar man bästa obs-platsen snett åt vänster på bergknallens norra del.

Alternativt kör man i Lyse in mot Lyse kyrka. Efter kyrkan svänger man åt vänster in till Berga stugområde. Efter ca 1 km är en 4-vägskorsning där man svänger åt vänster. Efter något hundratal meter finns en öppen gräsplan vid strandkanten med bra överblick över viken. Nackdelen är att endast några få bilar kan parkera utan att framkomligheten på vägen begränsas.
 

Terräng
Trälebergskile består av en grund havsvik med intilliggande betade strandängar. Den öppna marken avgränsas av några bergknallar som kantas av en del träd och buskar. Området är naturreservat men saknar beträdnadsförbud. Man bör absolut inte gå ut på strandängarna under häckningstid då störning är ofrånkomlig.
 

Fåglar
Störst mängd arter och individer ses under vår och höst då främst vadare, änder och gäss rastar i området. Även en del rovfåglar kan ses jaga kring viken. Häckande vadare och änder förekommer också i området.
Även vintertid kan en del fåglar ses, mest änder och gäss.
 

Vår
De första gravänderna och strandskatorna för året brukar stanna till i kilen och får snart sällskap av en stor mängd änder. Främst är det simänderna som här finner sig till rätta i den inre grunda delen av viken. Vissa vårar har samtliga i landet häckande arter av simänder setts, alltså även snatterand och årta. Skedand och stjärtand ses årligen och bläsand vid de flesta besöken. Längre ut i viken brukar knipa och småskrake dominera. Bland vadarna stannar strandskata, tofsvipa, större strandpipare och rödbena kvar hela våren. Bland förbiflyttande vadare märks främst storspov, kärrsnäppa och gluttsnäppa. Grågås och kanadagås liksom häger brukar ses vid de flesta besöken.
 

Sommar/häckfåglar
Karaktärsfåglar i våtmarksområdet är gravand, gräsand, större strandpipare och tofsvipa. Runt viken hörs ofta revirhävdande turkduva och trädlärka.


Sensommar/höst
Från slutet av juni börjar vadarfåglar på höststräck att rasta i viken. Art- och individantalet är här klart lägre än vid liknande platser längre söderut som ligger längs de stora flyttstråken. Under den tidigare delen av perioden ses mest de ängs- och myrmarkshäckande vadararterna som gluttsnäppa, grönbena, brushane, svartsnäppa, kärrsnäppa, enkelbeckasin och storspov. Småspov och ljungpipare kan ibland dyka upp och inte sällan i större antal. De arktiska arterna som kustpipare och ibland även kustsnäppa, småsnäppa och spovsnäppa brukar ses först i september. En och annan dvärgbeckasin brukar hittas bland tuvorna på strandängen. Bland änderna är sammansättningen mera likartad den under våren. Gott om kanadagås, grågås och häger. Rovfåglar ses ibland jaga över området. Under de senaste åren har pilgrimsfalk, stenfalk, tornfalk, ormvråk, fjällvråk, sparvhök, fiskgjuse och blå kärrhök setts. Ängarna är oftast tämligen fattiga på tättingar men ibland kan större flockar med framför allt sädesärla, gulärla, stare och ängspiplärka ses.


Vinter
Man vet aldrig vad som kan dyka upp även om det sällan är någon större mängd med fågel. Gräsand, knipa, storskarv, storskrake och knölsvan tillhör de mera regelbundet observerade arterna. Övervintrande skrattmåsar ses ibland liksom enstaka sillgrisslor och tordmular. Alltmera sällan kan någon enstaka snösparv dyka upp.


Tillfälliga gäster
Andra arter som tillfälligt observerats på senare år är bl a: svart stork, småfläckig sumphöna, rödspov, storlabb, dvärgmås, alkekung, berguv, engelsk sädesärla, rödstrupig piplärka och tallbit.

Se även karta och kort beskrivning av Trälebergskile, Lysekils kommun

 
Lysekil
Här hittar du Bohusläns fågellokaler från Strömstad och söderut.
 
 
 
 

Nu har även föreningen Instagram!
Följ oss på @bohof_com

Köp BohOF sortiment
 
Länk till Studiefrämjandet
 
 
Länk till NyttoData
 
 
Se diplomet i full skala
BohOF sponsrar "Kungsörn 2016"