Järnäs udde

Skådning vid kummeln på Järnäs klubb. Foto: Thomas Birkö.
Järnäs udde och Järnäs klubb

Var:

Från E4 svänger man nordost om Nordmaling mot Levar. Strax intill Levar hotell tar man av mot "Järnäs 17" och följer denna väg tills den tar slut vid Järnäsklubbs lotsplats. Därifrån följer man gångstig eller strandkant till själva udden, en trivsam promenad på ca 700 m.

När:
Järnäsudden är i första hand en sträckfågellokal. Under höststräcket koncentreras många arter till själva udden för att sedan sträcka ut mot SV-VSV. Sträcket över Bottenhavet ses bäst vid vindar mellan S och O, medan fåglar som sträcker en bit in över land, t.ex. ringduva, kråka och rovfåglar,
ses bäst vid vindar mellan V och N. Kuststräckan mellan Hörnefors och Järnäsudden är känd för sitt fina höststräck av rovfåglar, och vid lämplig väderlek i skiftet sep/okt har dagssiffror på uppemot 1000 ex noterats.

 
Naturbeskrivning:
Järnäshalvön skjuter ut drygt två mil i Bottenhavet och tillhör i naturgeografiskt hänseende den flacka västerbottniska kustslätten. Halvön består till stor del av ung landhöjningsmark där svagt markerade höjdsträckning ar och myrar/sjöar är orienterade i nord-sydlig riktning. Själva Järnäsudden är bevuxen med mager och vindformad hällmarkstallskog. Vid uddens sydspets är kustlinjen klippig och relativt hög, varför man har god överblick över sträckande fåglar såväl till havs som in mot land. Vid lotsstationen och den innanför liggande Järnäsfjärden är naturen mer varierad, med ornitologiskt intressanta kvaliteter (vadarbankar vid lågvatten, lummig albård och vassruggar).
 
Sjöarna på Järnäshalvön

Var:
Förutom ett otal småsjöar hyser Järnäshalvön några större sjöar som är ornitologiskt intressanta. De bäst kända är Fickfjärden och Järnäsfjärden, som nås från vägen Levar-Järnäs, samt Bredavan och Långavan som nås från Järnäsklubb by, lämpligen fotledes. Ingen av de nämnda sjöarna ligger mer än åtta meter över havet.

När:
Under våren rastar många arter änder och vadare på och längs sjöarna. Doppingar är regelbundna men mindre talrika. Mitten eller slutet av april brukar markera säsongstarten. Maj och juni är de mest spännande månaderna. Under hösten rastar många simänder, knipor, vigg och skrakar i sjöarna. Eftersom de är de sist frysande sjöarna i trakten får de på senhösten ofta besök av salskrakar och sångsvanar - som mest 10 resp 25 ex.

Naturbeskrivning:
 De är omgivna av odlingsmark (än så länge) och talldominerad skog. Bredavan har mycket tät vegetation, medan de övriga tre har måttliga bälten med vass, säv och starr.

Fåglar:
Sim- och dykänder av flera arter häckar i alla sjöarna. Brunand tycks häcka i flera av dem liksom skäggdopping och kanske svarthake. Bredavans skrattmåsar utgör sjöarnas enda vitfågelkoloni, men Järnäsfjärden och Fickfjärden härbärgerar under sommarnätterna imponerande flockar av födosökande fisk- och silvertärnor, upp till flera hundra ex. Dvärgmås ses här och häckar och ibland ses svarttärna näringssöka här. Försommaren bjuder också på öronfägnad i sjöarnas kanter. Vid Järnäsfjärden som är bäst undersökt, har de senaste åren kornknarr, småflåckig sumphöna och kärrsångare hörts. Vassruggarna är hem för enstaka säv- och rörsångare. Albården längs sjöarna är rik på trädgårds-, ärt-, löv- och  gransångare, och där odlingsmarken går ner mot vattnet förekommer rosenfinkar, buskskvättor och törnsångare .

 Tips: Många andra sjöar på Järnäshalvön är outforskade och torde vara väl värda återkommande besök. Sjöbotten och Kråksundet rekommenderas för den som vill göra egna upptäckter.

Järnäs by är känd som växtplats för två i länet mycket ovanliga växter - raser (Anchusa arvensis) och mandelblom (Saxifraga granulata). Rapportera till länsherbariet vid Umeå universitet om du ser någon av dem! Norrsjön, intill E4 strax O-NO Levar, är en liten sjö som är väl värd ett stopp efter vägen. Änder, 
vadare m.m. rastar vår och sommar och häckfågelfaunan omfattar bl.a. smålom, svarthakedopping och vigg. Sjön är trots sin lättillgänglighet dåligt besökt - nya upptäckter återstår säkert att göra!
 
Torsmyran
 
Var:
Belägen mellan Norrsjön och Öreälven (ses från E4) är ett av de största och mest variationsrika myrkomplexen i kustlandet. Bland annat finns här Sveriges nordligaste högmossar och ett stort system av kärrdråg och gölar. Torsmyran är inte oväntat en spännande häckfågellokal med bland annat smålom, ljungpipare, gluttsnäppa och dalripa. Slaguggla finns i omgivningarna och sångsvan är sedd på sommaren.
 
Fyren på Järnäs klubb. Foto: Thomas Birkö.