Bysjön

Som fågellokal omnämns Bysjön första gången 1970 av Jan W Mascher som säger att -"sjön är en kommande intressant fågel­lokal".


Var
Från Söder E4 vid Bjästa avfart först till höger sen vänster mot Sidensjö, från Norr vid E4 Överhörnäskorsning till höger  och sedan väg Nr:335 mot Sidensjö.När

Bysjön är som bäst strax efter islossningen i sjön dvs i början och mitten av maj. Då rastar här mängder av sjöfåglar och vadare som t ex sångsvan, kricka, bläsand, vigg, knipa, grönbena, gluttsnäp­pa m fl. Tillfälligtvis ses sothöna, brunand, skedand, salskrake, brushanne, svartsnäppa. Rovfåglar som ormvråk, fjällvråk, blå kärrhök, tornfalk, stenfalk sträcker förbi. Fiskgjuse ses till och från fiska i sjön liksom stor- och smålom.


Naturbeskrivning

Tre arter doppingar förekommer som häckfåglar nämligen, skäggdopping, svar­thakedop­ping och sedan 1980-talets början även gråhakedopping. Idag häckar 6-8 par gråhakedoppingar i Bysjön vilket är intressant eftersom arten inte är så vanlig i övriga landskapet. Gråhaken är dock på expansion från norr och fler och fler sjöar med häckande par hittas i landskapet. Idag är gråhaken en karaktärsfågel för Bysjön och mycket påtaglig med sina högljudda grisläten i vassarna.

Andra häckande sjöfåglar är gräsand, kricka, knipa, vigg och sedan några år 4-5 år tillbaka häckar sångsvan på den plats där knölsvanen ända sedan 1963 har häckat. Idag är knölsvanen borta från sjön troligen undanträngd av sångsvanen som sprider sig söderut och ökar i antal.

I Bysjön finns också en betydande skrattmåskoloni. Den har, liksom på övriga ställen i Sverige, minskat i antal de senaste åren. En sällsyntare mås har sedan 1993 etablerat sig i sjön, näml­igen dvärgmås. Då konstaterades den första häckningen av arten i landskapet här och som mest har 6 individer setts.

 

I Nätraåns lövrika delta förekommer ett mycket intressant fågelliv med bl a häckande mindre hackspett, en idag hotad hackspett pga för mycket avverkningar av äldre lövträdsbestånd. Vidare så hörs i deltat under senare delen av maj och i juni en rik fågelsång med bl a svarthätta, trädgårds­sångare, härmsångare, grönsångare och rosenfink.

 

Under sommarnätter har en del ovanligare fåglar noterats. Från vassarna har det bl a hörts spelande småfläckig sumphöna och i sjöns omgivningar har hörts gräshopp­sån­gare, och kärrsån­gare.

 

Höstflyttning här är inte närmare undersökt men troligtvis rastar större mängder av änder och vadare i sjön. Det lövskogsrika deltat är säkert en viktig näringssökslokal för alla småfåglar på flytt söderut. Stora mängder sångare, finkar, piplärkor mm torde rasta här i augusti-septem­ber.

 

Uppförandet av fågeltornet gör lokalen mera lättöverskådlig och torde kanske öka intresset för fågelstudier i området. Hjälp gärna till och dokumentera fågellivet i Bysjön genom att fylla i dina iakttagelser i obser­vation­spä­rmen i fågeltornet.