Höglandssjön

Höglandssjön ligger centralt i nordvästra delen av Örnsköldsvik. Ett fågeltorn finns uppsatt i den övre delen av sjön på norra sidan.

Den tätortsnära Höglandsjön mellan Örnsköldsvik och Gullänget är en grund och vegetationsrik fågelsjö. Foto: Thomas Birkö.Var

Från E4 nås lokalen enklast genom att ta av mot Björna vid norra utfarten vid höghusen. I Gullänget vid Gnistan tar man höger och där kan man parkera bakom Gnistan. Följ sedan vägen mot Gimåt ett par hundra meter så når man sjön: Härifrån ser man den vegetationsrika nordvästra delen med mycket fågel och även den större sydöstra delen av sjön. Runt sjön finns promenadstigar. Ett fågeltorn finns uppsatt i den övre delen av sjön på norra sidan. Det nås antingen från Svanvägen norr om sjön eller gångstigen efter sjöns norra strand.

 


När

Höglandssjön är som bäst i mitten av april till mitten av maj. Änder kan då lätt studeras i sjöns omgivningar och ofta på mycket nära håll. Under sommaren ses också sjöfåglar i sjön liksom under hösten. De är dock mera svårobserverade p.g.a. hög vegetation (säv och bladvass) i sjön. Under juni kan cykel- eller gångturer runt Höglandssjön vara givande. I lövskogen runt sjön sjunger trädgårdssångare, lövsångare, grönsångare, rosenfink och i bladvassarna kan sävsångare och sävsparv höras.

Aktiviteter i fågeltornet i Höglandssjön. Foto: Nils Lindström.

Naturbeskrivning

Höglandssjön är kanske den fågellokal som först uppmärksammades i kommunen. Under 40-talet beskrevs den första gången. Då på alla sidor omgiven av odlad mark som tillsammans med sjösänkningar gjorde att sjön fick en hög näringsstatus. 1946 beskrivs t.ex. de första häckningarna av skäggdopping i Öviks-området från just Höglandssjön. Sedan dess har den häckat här årligen. I början av 70-talet med 1-3 par och nu 30 år senare häckar betydligt flera par här.

Den aldominerade fuktiga lövskogen i sjöns norra ände längs Nordanåsån har höga fågelkvaliteter. Här sjunger många olika sångare under försommaren bl.a. grönsångare, svarthätta, trädgårdssångare och här har arter som mindre flugsnappare, stenknäck och stjärtmes noterats. Mindre hackspett häckar troligen i området årligen.

 

Tillfälligt
Av ovanligare observationer kan nämnas bläsgås, vattenrall, skräntärna, mindre hackspett, lappuggla, och näktergal. Bland ovanligare rovfåglar har noterats brun kärrhök samt pilgrimsfalk på sträck.

 

Häckfåglar
Vanliga häckfåglar i sjön är knölsvan, sothöna, skäggdopping, kricka, gräsand, knipa, skrattmås, fisktärna och drillsnäppa. De senaste åren har även sångsvanen etablerat sig som häckare. Dvärgmås ses årligen i mitten av maj och misstankar finns om att den vid något tillfälle har gjort häckningsförsök i sjön.

 

Måsåns utlopp från Höglandssjön. Foto: Thomas Birkö.