Idbyfjärden

Skyddad havsvik med en långgrund landhöjningsstrand.

 

Vy från fågeltornet över strandmaden. Foto: Kurt HolmqvistVar
Idbyfjärden ligger nära E4 strax söder om Idbyn 8 km öster om Örnsköldsvik. Ca 1 km efter avtagsvägen mot Järved i en högerkurva finns en vägskylt till höger mot Skallåsen. I detta vägkors finns en liten väg till vänster in på parkeringsplatsen till Idbyfjärdens naturreservat. Härifrån går det en stig ut till ett
fågelgömsle och ett fågeltorn. Följ bara skyltningen.

När
I början av maj, efter islossningen, samlas en stor mängd fåglar här.Under höststräcket besöks Idbyfjärden av mängder av sydsträckande fåglar. Först ut och 
redan i juni, juli är en del vadare som storspov, svartsnäppa, gluttsnäppa m.fl. Häger ses ofta under perioden juli till september. I augusti och september kommer 
enkelbeckasin, dvärgbeckasin, grönbena m fl. Återvändande änder och gäss ses också men inte i samma utsträckning som under våren.
 
Naturbeskrivning
Idbyfjärden är en skyddad havsvik med en långgrund landhöjningsstrand. Vid lämpligt vattenstånd, d.v.s. lågvatten, bildas strandbankar och öar i det grunda vattnet. Detta är bl.a. en förutsättning för att se mycket vadare. Fjärden kantades tidigare av stora bladvassbälten men sedan några år har bete återupptagits så stora delar av strandmaden är öppen. Innanför växer en blöt och lummig albård med riktiga alkärrspartier.
 
Vårsträcket
I början av Maj, efter islossningen, samlas en stor mängd fåglar här. I fjärden har t.o.m. 1995 över 170 arter setts (uppdatera!) och antalsmässigt har upp till 4 500 
vadare och 700 andfåglar observerats vid samma tillfälle. Större ansamlingar av kanadagås, gräsand, bläsand, kricka, knipa och vigg ses, som mest ca 1 000-1 200 
änder. Även storlom, skäggdopping, sångsvan, sädgås, grågås, stjärtand, skedand, vigg, bergand, årta och trana noteras. Av vadare rastar storspov, småspov, 
tofsvipa, brushanne, gluttsnäppa, grönbena, rödbena, svartsnäppa, skogsnäppa, drillsnäppa, mindre strandpipare, större strandpipare och i senare delen av maj 
mosnäppa, myrsnäppa och smalnäbbad simsnäppa. Bland rovfåglarna ses sträckande ormvråk, fjällvråk, bivråk, tornfalk, blå kärrhök och brun kärrhök. Fiskgjusen 
avpatrullerar området och tar sig en gädda då och då. Av småfåglar under våren hörs och ses bl.a. gulärla, ängspiplärka, sävsparv, gransångare, lövsångare, rödhake m fl. Tillfälligt under våren ses blåhake och videsparv. Mindre hackspetten hörs och ses både under vår och höst och kan eventuellt häcka i alstrandskogen inom området.
 
Häckfåglar
I fjärden häckar knölsvan med flera par, knipa, gräsand, skäggdopping, måsar, trutar, fisk- och silvertärnor. I vassarna häckar sävsparv och säv- och rörsångare. 
I skogsområdet häckar ringduva, bofink, talgoxe, blåmes, rödhake, järnsparv m.fl. Under sommaren ses för övrigt flera hundra översomrande knipor och även stora 
mängder småskrake och andra sjöfåglar i norra Idbyfjärdsviken.
 
Höststräcket 
Under höststräcket besöks Idbyfjärden av mängder av sydsträckande fåglar. Först ut och redan i juni, juli är en del vadare som storspov, svartsnäppa, gluttsnäppa 
m.fl. Häger ses ofta under perioden juli till september. I augusti och september kommer enkelbeckasin, dvärgbeckasin, grönbena m fl. Återvändande änder och gäss ses också men inte i samma utsträckning som under våren. På Idbyåkern rastar främst kanadagäss i stora flockar. På strandängarna rastar ängspiplärka, rödstrupig 
piplärka och i bladvassen och lövskogen bofink, bergfink, blåhake, videsparv, sävsparv, lövsångare, gransångare, grönsångare, svarthätta m.fl.
 
Tillfälligt
Bland ovanligare arter kan nämnas gravand, snatterand, amerikansk kricka, amerikansk kopparand,

Läs mer om Idbyfjärdens naturreservat på länsstyrelsens hemsida!