Kornsjötjärn

Mosaikartad våtmark med spännande omgivning.

Kornsjötjärn sedd från spaningsplatsen söder om tjärnen från grusvägen vid Botniabanan. Foto: Thomas Birkö.

Var 
Kornsjötjärn ligger alldeles vid vägen strax före byn Kornsjö. Området nås lättas från E4 i Bjästa där man tar vägen mot Sidensjö. Efter en knapp kilometer finns en avtagsväg till Kornsjöstrand. Ta av på denna väg och efter ytterligare en knapp kilometer så ligger tjärnen som i en gryta söder om vägen. En grusväg som tar av till vänster före Botniabanebron över Kornsjövägen tar dig upp till en höjd söder om tjärnen där du får bra överblick över tjärnen i medljus. Tjärnen är också lätt att överblicka från åkerkanten nordväst om det branta Kornsjöberget. P.g.a. att man kommer upp högt kan man lätt studera fågellivet i tjärnen.
 
När
Kornsjötjärn är som intressantast strax efter islossningen d.v.s. i mitten av maj och sedan under juni månad. Speciellt lättöverskådlig är lokalen innan 
lövsprickning kommit igång på allvar i slutet av maj. 

Naturbeskrivning 
Kornsjötjärn är en liten mosaikartad tjärn med tuvformade öar och halvöar av vegetation. 
 
Häckfåglar
Kornsjötjärn är ingen sträcklokal utan mera en intressant häckningslokal. Här finns en större skrattmåskoloni på 500-600 par. I skydd av denna häckar bl.a. 3-4 par 
svarthakedopping, ca 15 par vigg, 3-4 par kanadagås, enstaka par av kricka, gräsand, bläsand och knipa. Även trana häckar liksom dvärgmås om än inte årligt. På 
åkermarkerna runt sjön häckar tofsvipa och storspov. I granskogen norr om tjärn vid Kornsjöberget hörs under vår och försommar rödhake, järnsparv, gransångare, 
taltrast och koltrast. 

Av ovanligare arter kan nämnas större skrikörn, vattenrall, busksångare och kärrsångare.