Mossaträsk-Stormyran

Mossaträsk-Stormyran väster om Solberg i Örnsköldsviks kommun är länets finaste fågelmyr. Myren finns upptagen på Ramsarkonventionen som ett internationellt skyddsvärt våtmarksområde. Området är naturreservat och Natura 2000-område.

Vy över Mossaträsk-Stormyran. Foto: Thomas Birkö.

Var:
Mossaträsk-Stormyran ligger västnordväst om Solberg och öster om Gulsele- och Hällbymagasinen i Ångermanälven mellan Junsele och Lapplandsgränsen. Två lämpliga vägar finns till området. Till ingången från öster tar man sig norrifrån från riksväg 90 i Hälla längs Sagavägen (väg 348) till Käl, tag höger mot Mossaträsk 3,9 km, höger igen till vägslutet i byn Mossaträsk där det kan vara svårt att hitta bra parkering. Här får du en kortare vandring fram till myrens sydöstra del. Söderifrån kommer man Sagavägen (väg 348)-från Solberg, tag av mot söder vid Käl enligt ovanstående.
 
Från riksväg 90 mellan Junsele och länsgränsen tar man av i Gulsele mot Degersjö. Från denna väg går efter ca en mil, en skogsbilväg med skyltning Mossaträsk-Stormyran norrut till en parkering söder om myrkomplexet. Kommer man från Sagavägen (väg 348) mellan Solberg-Åsele så finns en vägskylt som leder dig mot Degersjö varifrån du därefter tar samma skogsbilväg och följer skyltningen till vändplanen. Härifrån går en markerad stig upp till en myrholme i dess sydvästra del. Där finns ett nyuppsatt fågeltorn (2014) och en grillplats.
 
En tredje möjlighet är att från riksväg 90 ta höger i Gulkäl mot Nymyra (oskyltad och mindre bra väg) och efter 3,6 km ta vänster, kör 1,7 km, och ta höger mot Hästberget till vägslut där det går att tälta just utanför reservatet. Här går man sedan till nordvästra delen av myren.

När:
Under nätter och tidga morgnar i maj och juni kan man med fördel uppleva de nattliga läten från myrens häckfåglar från det fågeltorn som är uppsatt i den centrala delen av myrkomplexet.
 
Notera
Kom ihåg att besök i juni är känsligt med alla häckande fåglar varför man måste gå mycket försiktigt fram över strängarna på myren. Bäst är att hålla sig till någon myrkant och bara uppleva myrens läten. Det är inte tillåtet att hugga ner de döda träd ("gråved" och tjärved) som står och ligger runt myren och använda som brasved. Det är inte tillåtet att tälta eller göra upp eld annat än på anvisade platser.

Naturbeskrivning:
Fåglar 
Karaktärsarter är dalripa, ljungpipare, tofsvipa, små- och storspov, enkelbeckasin, brushane, gluttsnäppa, gök, jorduggla, lavskrika och videsparv. I Mossaträsksjön häckar sångsvan och storlom. Tillfälligt: Jaktfalk, dvärgmås, mosnäppa, svartsnäppa och citronärla.

Läs mer om Mossaträsk-Stormyran på länsstyrelsens hemsida!
 
Mossaträsk-Stormyran har ett väl utvecklat sträng-flark system och är fågelrik. Foto: Thomas Birkö.