Mycklingtjärn, Själevad

Stor skrattmåskoloni med intressanta änder centralt i Själevad.

Mycklingstjärn sedd från norr från Myckling. Foto: Thomas Birkö.


Var.
Mycklingtjärn ligger centralt, mitt i bebyggelsen i Själevad. Sjön hyser en stor skrattmåskoloni som reagerar om man går för nära stranden så det bästa stället att studera fåglarna ostörda är att spana från den högsta punkten på åkern norr om sjön i Myckling.
 
När.
Bästa tiden för fågelskådning är under maj och juni. En vecka in i maj börjar sjön att gå upp med öppnare partier i kanterna och då samlas de första änderna här bl a brunänderna som ligger och avvaktar kring första majveckan i Moälvens utlopp i Veckefjärden på att Mycklingtjärnen skall gå upp. Intensivaste perioden är från 15 maj till 15 juni med stor aktivitet på fåglarna. Under hösten rastar en del fåglar i sjöns vassar bl.a. sångare, svalor, blåhake, järnsparv, rödhake m.fl.
 
Naturbeskrivning.
Sjön omges av f.d. åkermark som på norra sidan fortfarande hålls öppen ur landskapsbildssynpunkt. I sjöns södra del mot Gottnevägen så utbreder sig en tätare lövskog dominerad av björk och gråal. Mycklingstjärn är vegetationsrik med bladvassbälten och även fräken och blåsäv. I väster finns en liten avsnörd del av sjön mot Mycklingskolan. Sjön har ett inlopp från Kvarnbäcken som rinner från Svarttjärn samt ett utlopp i söder genom Själevads kyrkogård och ner till Själevadsfjärden. Denna bäck dämdes för några år sedan så att vattenståndet i tjärnen höjdes en aning vilket har gjort att många björkar närmast stranden har dött. Detta är gynnsamt för framförallt insektsätande hackspettar som mindre hackspett.
 
Vårsträcket.
Mycklingtjärn är ingen betydande sträcklokal. Det mesta av sjöfågel- och vadarsträcket går västerut upp efter Moälven. Under våren rastar en mindre mängd sjöfåglar och vadare i tjärnen. T.ex. har skedand, årta och stjärtand setts liksom gluttsnäppa och skogssnäppa. Översträckande rovfåglar som skruvar upp på termik framför Mycklingsbergets sydbrant ses i april och maj. Bl.a. har ormvråk, fjällvråk, tornfalk och fiskgjuse setts. Av tättingar så rastar bl.a. gulärlor här någon vecka in i maj, Under speciellt svåra väderförhållanden under våren t. ex. blötsnö i maj så rastar mycket sångare, svalor, flugsnappare m.m. i strandregionen.
 
Häckfåglar.
Mycklingtjärn har en stor skrattmåskoloni på ca 400 par (kolla!). Denna ger skydd åt många andra fåglar i sjön. Av årligt häckande sjöfåglar finns gråhakedopping, kanadagås, gräsand, kricka, knipa, vigg med ett 15-tal par samt brunand med något/några par. Den sistnämnda arten har här i Mycklingtjärnen en av sina få häcklokaler i Ångermanland, faktiskt den enda säkra häckplatsen för brunand i Örnsköldsviks kommun. Sothöna häckar årligt i tjärnen. Tidigare häckade även skäggdopping i tjärnen men den försvann som häckfågel när gråhakedoppingen etablerade sig 2002. Av häckande vadare noteras tofsvipa, grönbena och drillsnäppa. I vassarna finns sävsparv och sävsångare häckande och i lövskogen runt sjön häckar björktrast, rödvingetrast, blåmes, talgoxe, svartvit flugsnappare, rödstjärt, rödhake, lövsångare, grönsångare, trädgårdssångare, rosenfink och sädesärla.
 
Tillfälligt.
Av tillfälliga fåglar som besökt sjön och omgivningarna finns bl.a sångsvan, skedand, dvärgmås, vattenrall, blåhake, näktergal, svarthätta.
Västra vegetationsrika delen av tjärnen. Foto: Thomas Birkö.