Öfjärden

Öfjärden nordost om Örnsköldsvik är en av Ångermanlands förnämsta fågelsjöar och här har setts mer 190 fågelarter.

Fågelskådning i början av april vid Öfjärden. Foto: Thomas Birkö.


Var 
Öfjärden ligger 5 km ONO om Örnsköldsvik och nås lättast via avtagsvägen från E4 i Arnäs. Grusvägen går sydväst om sjön och i sjöns sydostända finns en lada från vilket man får en bra överblick över sjön. Här finns ocksåett fågeltorn men detta är i dåligt skick nu och får inte beträdas. Andra observationspunkter är från byn Lunne samt vid pumsptationen ett par 100 meter söder om Botniabanebron i sjöns nordvästra del.
Observera att det är beträdnadsförbud på åkermarken runt sjön. 
 

När
April månad är klart intressantast med stor ansamling av gäss, änder och vadare. Under senare delen av maj och juni kan nattsångarlyssningar i och omkring fjärden vara intressanta. 
 
    Trana rastar i Öfjärden i april. Foto: Kurt Holmqvist.

Naturbeskrivning 
Öfjärden är, som namnet antyder, en havsvik som grundats upp till slättsjö. Sjön är en av de få näringsrika (eutrofa) sjöar som förekommer i Ångermanlands kuperade landskap. Sjön omgärdas av åkermark och i den södra delen är den uppgrundad med stora säv- och bladvassbälten. Två åar rinner in i Öfjärden, Farestaån från Faresta- och Arnäsområdet och Måsån som rinner från Höglandssjön. Öfjärden förbinds med havet, Idbyfjärden, genom Strömsån. I både Höglandssjön uppströms och Idbyfjärden nedströms finns ett rikligt fågelliv och här finns också fågeltorn uppsatta. Öfjärden blev fågelskyddsområde 1970 vilket innebär att fågellivet fredas och beträdnadsförbud råder i anslutning till sjön under tiden 15 april - 1 augusti. 
 


Vårsträcket

Öfjärden har sin viktigaste funktion som rastlokal för sjöfåglar och vadare under våren. Det är främst under april månad som stora skaror fåglar rastar vid sjön. Redan i slutet av mars när det bildas en råk vid utloppet till Måsån så siktas de första fåglarna bl.a. kanadagås, sångsvan, knipa och gräsand. Vid åkrarna ses också flockar av snösparv och de första sånglärkorna, bofinkarna och stararna siktas. I början av april rastar stora mängder svanar och gäss främst sångsvan och kanadagås. Andra vanligt förekommande rastare är sädgås, grågås och kricka. I mitten och slutet av april ökar artantalet. Då uppträder större flockar av bläsand samt i mindre täthet även stjärtand, skedand, vigg, salskrake m.fl. Under april anländer även många vadare. På de snöfria fälten på åkrarna runt fjärden rastar stora mängder storspov och tofsvipa. I sjön ses skogsnäppa, grönbena, gluttsnäppa och enkelbeckasin. I början av maj anländer större flockar av ljungpipare, samt även brushane, svartsnäppa och drillsnäppa. Av rovfåglar passeras Öfjärden av ormvråk, fjällvråk, tornfalk, stenfalk och blå kärrhök under april. Fiskgjusen avpatrullerar sjön regelbundet. Under senare år har även brun kärrhök noterats regelbundet från fjärden och i bladvassen häckar troligen ett par. I mitten av maj är aktiviteten lägre i sjön men nattliga besök kan bli intressanta i slutet av maj och i juni. I bladvassarna runt sjön sjunger sävsångare och rörsångare och vattenrall och småfläckig sumphöna kan höras i sjön. Sothöna häckar här och ibland ses även rörhöna.
 

Sommar och höst

I slutet av juni anländer gråhäger till sjön och de ses fiskande ute i sjöns blötare partier till långt in september. Många tättingar rastar i sjöns och dess omgivningar under juli och augusti och ringmärkning under en tioårsperiod i Måsån har gett en god bild över antal och tidpunkt.  Månadsskiftet juli och augusti dominerar rosenfink, i augusti lövsångare, trädgårdssångare, sävsångare, rörsångare i månadsskiftet augusti-september fångas en större andel blåhake och videsparv och senare i september gransångare och sävsparv. Ovanligare märkarter är bl.a. mindre hackspett, stjärtmes, flodsångare, mindre flugsnappare, dvärgsparv och lappsparv,
 
Häckfåglar
Tidigare häckade härskäggdopping, sothöna, knölsvan men dessa finns ej kvar längre. Däremot häckar sångsvan, kanadagås, grågås, trana, tofsvipa, storspov, sävsångare, sävsparv, rosenfink.
 
Tillfälligt
Vitkindad gås, fjällgås, stripgås, årta, snatterand, amerikansk bläsand, pilgrimsfalk, havsörn, kungsörn, småfläckig sumphöna, rörhöna, rödspov, dubbelbeckasin, myrspov, vittrut, lappuggla, fjälluggla, kungsfiskare, trädlärka, ringtrast, svarthakad buskskvätta, kärrsångare.