Östansjösjön, Gottne

Östansjösjön i Gottne är en av Ångermanlands mera intressanta fågellokaler och där har noterats ca 156 olika fågelarter.

Fågelskådning över Östansjösjön från observationsladan vid bioreningsdammen i Gottne. Foto: Thomas Birkö.


Var.

Från Ö-vik åker man mot Själevad och sedan vid ICA-Supermarket efter järnvägskorsningen är det bara att köra efter Gottnevägen ända fram till samhället. Sjön ligger på H-sida strax innan korsning mot Mellansel. Skylt finns och visar riktning mot sjön.
 
När.
Det är främst under våren som Östansjösjön uppvisar en mångfald av rastande vadare, änder och gäss. Från slutet av april och några veckor framåt får sjön en betydande vattenspegel när åkermarken runtomkring översvämmas av Forsån under vårfloden.
 
Naturbeskrivning.
Under slutet av april och början av maj rastar hundratalet tranor på åkrarna runt sjön. Även många andra vadarfåglar rastar här under nordsträcket t ex stora mängder ljungpipare, brushane, grönbena, gluttsnäppa och stor- och småspov. Även mindre antal av svartsnäppa, skogssnäppa och drillsnäppa ses årligen. Vissa år ses smalnäbbad simsnäppa och myrsnäppa. Ovanligare iakttagelser som gjorts är vit stork och rödspov.
 
Gråhakedopping har setts tillfälligt medan svarthakedopping har häckat eller fortfarande häckar i sjön. Skrattmås häckade tidigare här men är nu försvunnen som häckfågel. Av änder så har alla i Sverige häckande simänder setts här t o m vid ett och samma tillfälle. Av vanliga simänder som ses är gräsand, bläsand, kricka och årligen även stjärtand, skedand, årta. Snatterand har setts här några år och har troligen häckat i biodammen vid sjön. Av dykänder noteras årligen vigg och knipa och så gott som årligen brunand. Av gässen ses kanadagås som häckar i sjön och även sädgås och grågås. Av ovanligare gäss och änder har bl a noterats spetsbergsgås, bläsgås, stripgås och alfågel.  
 
Av rovfåglar ses under vårsträcket fjällvråk, ormvråk, stenfalk, tornfalk och blå kärrhök. Duvhök och sparvhök häckar i sjöns omgivning. Årligen ses också fiskgjuse fiskande i sjön och lärkfalk på jakt efter trollsländor. Kungsörn har noterats några gånger och bland verkligt sällsynta rovfåglar har noterats större skrikörn och rödfalk. 
Bästa tidpunkt för rovfågelskådning är under slutet av april och början av maj. Oftast syns rovfåglarna skruva över bergen öster om sjön från klockan 10-11 på förmiddagen och ett par timmar framåt. 
 
På jordbruksmarken runt Östansjösjön är det roligt att notera att arter som tofsvipa, storspov, stare och ladusvala fortfarande finns i stor utsträckning och häckar framgångsrikt. Dessa arter har ju under den senaste tjugoårsperioden minskat i antal i stora delar av Sverige.
 
Under senare delen av maj och under sommaren när sjön tappar sin vattenspegel så finns stor chans att göra intressanta fågeliakttagelser pga av mängden av groddjur, insekter och trollsländor i och vid sjön. Bl a har då noterats vit stork, häger, lärkfalk, rödfalk (3 hanar 1984), svarttärna, vattenrall och småfläckig sumphöna.   
 
Från den ordningställda fågelskådarladan vid sjön kan den västra delen av sjön betraktas. Bäst ljusförhållanden är det från förmiddagen kl 10.00 och framåt. Under kvällarna ses fåglarna i fint medljus från ladan. För skådning i den östra delen av sjön eller fågelskådning under morgontimmarna rekomenderas en observationsplats norr om sjön vid grusvägen till byn Östansjö.
Vy över den översvämmade sjön i slutet av april och början av maj. Foto: Thomas Birkö.