Fågellokaler - Orust kommun

Handelsman Flinks affär på Malö
 
Foto: Anders MelinHermanö
 lite utförligare.

 

 
1. Allmags kile 
2. Kollungeröds vatten 
3. Hals 
4. Borgen /
Varekilsåns utlopp
 
5. Skåpesund 
6. Svanviks kile 
7. Hjälmvik / Råssö lera 
8. Råssön 
9. Kärreberg / Lagmansholmen 
10. Rörholmen 
11. Ängholmen
 12. Lyr / Bäckevik 
13. Boxviks kile / B. vette 
14. Röds vatten 
15. Hällevik / Flackeviksomr. 
16. Mollösund 
17. Flateskär 
18. Måseskär 
19. Fågelskär 
20. Käringön 
21. Vedholmen 
22. Vallerö
23. Härmanö (naturreservat)
24. Stocken / Lavösund
25. Köperöd
26. Ellös
27. Månsemyr
28. Malö strömmar

29. Bua brygga
30. Strömmarna / Bålögat
31. Morlanda tånge
32. Runns vatten
33. Myren / Kultehamn
Karta för samtliga lokaler på Orust
1. Allmags kile
En grund havsvik med lerbotten omgiven av betade strandängar. Lokalen är dåligt besökt men borde vara ganska bra vid flyttider, då den ligger vid ett flyttstråk.

Obsplatsen ligger vid vägen där en liten parkeringsficka finns.

 
2. Kollungeröds vatten (naturreservat)
 
Bohusläns enda egentliga fågelsjö. Tyvärr saknas en bra skötsel men understundom är lokalen tämligen fågelrik, främst under vår och höst. Det finns två obsplatser, den ena strax NV om Vasseröd gård, den andra på berget SO om Sydväst viken. Där har man bra utsikt över västra delen av sjön. Vår och försommarnätter kan östra delen av sjön vara värd ett besök för avlyssning av diverse nattfåglar.
 
Någon egentlig parkering vid sjöns sydsida finns inte, men att parkera vid Vasseröds gård brukar inte vara några problem.
 
3. Hals
 
En åretruntlokal på öns sydöstra del med bra "gåsvallar". På berget strax norr om barnkolonin har man fin utsikt över Halsefjorden, en av landskapets viktigaste doppinglokaler som även hyser en hel del änder, svanar och gäss. På hösten kan ett intensivt sydsträck av tättingar och en del rovfåglar ses från höjden vid barnkolonin.
 
 
4. Borgen /Varekilsåns utlopp
 
På bägge sidor om åmynningen finns betade strandängar och i viken utanför rastar speciellt vintertid, änder och doppingar.
Parkera vid Statoil och gå ner på grusvägen till vänster om schaktfirman.
 
 
5. Skåpesund
 
Sundet mellan Orust och Tjörn. Detta är främst en ren vinterlokal för sjöfågel men även en god örnlokal.
 
Mitt emot infarten till Askeröarna leder en grusväg fram till brofästet. Vid första kröken finns en parkeringsficka därifrån man också kan stå och observera. Rastplatserna uppe på brons båda sidor ger också en god överblick.
 
 
6. Svanviks kile (naturreservat)
 
En grund havsvik som vissa år kommunens bästa vadarlokal, även en del änder, svan och gäss ses i viken och på strandängarna. På morgonen har man bäst ljus på viken från sydsidan. Parkera vid reningsverket.
 
 
7. Hjälmvik / Råssö lera
 
Välbetade strandängar innanför Härholmen i östligaste delen av Kalvöfjorden. En god vadarlokal och rastplats för gäss och beckasiner, Orust sista lokal för den sydliga kärrsnäppan som tyvärr är utgången som häckfågel här.
 
Parkera vid korsvägen och från berget bredvid får man en bra överblick. Man kan även gå ut mot Härholmen och spana av båda sidor längs vägen.
 
 
8. Råssön (naturreservat)
 
En ren vinterlokal även om lite sträck kan ses från Råssö huvud i söder vilken också är den ena obsplatsen. Den andra är berget mitt för Långholmen och ovan Örneviken. Bägge dessa obsplatser ger en mycket god överblick av Kalvöfjorden.
 
Parkera på Naturreservatets anvisade P-plats.
 
9. Kärreberg / Lagmansholmen
 
En av Bohusläns viktigaste doppinglokaler men även en hygglig vadarlokal vid Hagåns mynning i norr. Området hyser även rikligt med änder, svanar och gäss.
 
För att komma ned till parkeringen passerar man mellan bostadshuset och en grön lada. Kör sakta och försiktigt! Gården hyser hästar och barn. Väl nere, leder en spång ut till holmen.
 
 
 
10. Rörholmen
 
Egentligen avses berget öster om vägen som leder ner till Rörholmen. Obsplatsen ger en överblick på samma område som föregående lokal, men är bättre vid eftermiddags och kvällsljus.
 
Parkera halvvägs ner vid vägen som leder till stenbrottet.
 
11 Ängholmen
 
Åretruntlokal i Kalvöfjorden
 
Rastande vadare finns främst i lagunen norr om vägbanken men även väster därom. På öns sydostsida finns ett högt berg som speciellt vintertid kan ge fina rovfågelobservationer. Mot SV söker stora mängder änder och skrak föda.
 
Parkera efter vägbanken.
 

12. Lyr / Bäckevik
 
Fina busk och hagmarker norr om inre kilen. Här finns det gott om sångare vid vår och försommar. Det rika bestånden av olika bärbuskar drar till sig mycket bärätande fågel på hösten. Uppe på höjderna kan man få uppleva ett ibland kraftigt höststräck av tättingar och en och annan rova, även sjöfågel på väg in och ut ur Stigfjorden.
 
Parkera vid bäckmynningen i Bäckevik. Bilfärjan från orustsidan avgår varje hel och halvtimma.
 
 
13. Boxviks kile / Boxviks vette
 
Kilen, en långsträckande havsvik där det främst vintertid rastar en del sjöfågel. Från vetten 116 möh har man en fin överblick på insträckande främst rovfågel från Skagen.
 
Vetten nås enklast från Ekliden. Parkera vid det sista fritidshuset och följ stigen mot toppen, det tar ca 15 min.
 
 
14. Röds vatten och dalen mot Backa
 
Sjön kan hysa en del rastande sjöfågel, främst under tidig vår. Sträckan från sjöns nordspets och hela vägen till Backa är en spännande nattfågellokal.
 
 
15. Hällevik / Flackevikområdet
 
Ett område av utmarkskaraktär där man om främst våren och försommaren kan leta efter rastande men även häckande tättingar. Tyvärr håller betesmarkerna på att växa igen, men det kan å andra sidan ge en del nattsångarupplevelser.
 
Parkering finns vid kyrkan.
 
16. Mollösund
 
Också detta en renodlad vinterlokal. Speciellt vid isvintrar då sundet sällan fryser till. De låga skären norr om Mollön kan på vintern hysa skärsnäppa och i sundet ses trut, lom och annan sjöfågel. Kanske är detta Orust bästa plats att se labb om sommaren från "land"
 
 
 
17. Flateskär
 
Detta är kommunens bästa vadarlokal året runt, men tyvärr svår att nå om man ej har tillgång till båt.
 
 
18. Måseskär
 
Detta är en helt suverän lokal för sträckande sjöfågel vilka ses på nära håll då detta är den västligaste utposten i området. Förutom sjö och havsfågel ses här insträckande "skagenfåglar", rastande tättingar, vadare och rikligt med skarv av bägge arterna.
 
 
19. Fågelskär
 
Sträcklokal där man även ser de fåglar som väljer att dra innanför Måseskär.
 
 
20. Käringön
 
Bästa tid är att besöka ön är hösten, då pågår sydsträcket av främst tättingar över ön och vid dagar med nedsatt sikt rastar en hel del fågel i öns trädgårdar och buskage.
 
Färjan avgår från Hällevikstrand och avgångstider kan ses på www.vasttrafik.se
 
 
21. Vedholmen
 
Bohusläns bästa havsfågellokal. Här ser man liror och andra havsfåglar som efter att ha haft en sydlig kurs tvingas mot sydväst för att undvika land. Detta ger verkliga närobsar en del genar till och med innanför Korsholmen.
 
För att ta sig till ön tar man färjan till Käringön, därifrån med Käringöns sjötaxi eller någon privatperson.
 
 
22. Vallerö
 
En hagmark längst ute i havsbandet hävdad genom bete men buskagen är talrika. Här finns även en del mindre våtmarker. Detta är kommunens bästa allroundlokal, men kräver naturligtvis båttransport.
 
 

23. Härmanö (naturreservat)
 
En lokal av yppersta klass. Öns storlek (5 km lång) gör den något svåröverskådlig, men en heldagsvandring från "kolonilotterna" väster om kyrkan vidare till Vadet, Lönndalen, Övermyren, Kalvhagen, Grindebacken, Myren, Skålldalen och tillbaka via Klippevik och hela öns ostsida kan ge fina obsar på främst rastande tättingar. Insträckande rovfågel syns fint från området kring Myren ( där man fö kan hyra in sig, kontakta Henrik Hellman tel 0304-57457). Sjö och havsfågelsträcket följs bäst från Härmanö huvud längst ner i sydväst eller från "stenen" strax norr därom. Man kan även spana från bergen väster om Höpallen, men avstånden blir längre.
 
Parkerar gör man vid Tuvesvik, dit även kollektivtrafiken går. Färjans avgångstider finns på www.vasttrafik.se. Ett annat alternativ är att bli hämtad i Stocken av tidigare nämnde Henrik H.
 
 
24. Stocken / Lavösund
 
Detta är en renodlad vinterlokal. Parkera vid marinan och spana norrut. Även viken söder om samhället kan bjuda på en del övervintrande sjöfågel. Området kring Tofta vandrarhem är om försommaren en god nattsångarlokal.
 
 
25. Köperöd
 
Ädellöv och sumpskog längs bäcken som mynnar ut i Gullbergs kile.
 
Parkera vid landsvägsbron strax norr om korsvägen i Backa och följ sedan stigen mot norr.
 
 
26. Ellös
 
Fiskhamn som inte bara hyser trutar. Öppet vatten om vintern kan ge andra sjöfåglar som tex alkor. Ta även en titt i badviken där det kan rasta stora antal trutar och måsar.
 
 
27. Månsemyr
 
Kommunens soptipp som snövintrar drar till sig både tättingar och rovfåglar.
 
 
28. Malö strömmar
 
Här fryser det aldrig till. Desto bistrare vinter desto mer fågel.
 
En bra obsplats är vid färjeläget Fröjdendal på orustsidan.
 
29. Bua brygga
 
En mycket bra lokal vid isvintrar. Tidvis starka strömmar gör att det sällan fryser till helt.
 
 
 
30. Strömmarna / Bålögat
 
Detta är också en isvinterlokal. Observera från färjeläget.
 
31. Morlanda tånge
 
Två grunda havsvikar åtskilda av ett långsmalt näs. Den inre och största viken har betade strandängar och en åmynning, där botten består av lera. Den mindre viken har grusbotten och en liten revel, Detta gör att man kan få se lite olika vadararter här. Vallarna mot golfbanan kan hysa en del rastande spov och pipare, och på vintern sångsvan och gäss.
 
 
 
32. Runns vatten
 
Liten insjö med vass och vide samt alkärr. Främst en nattsångarlokal, men åarna och hamnen kan bjuda på t ex strömstare, forsärla och änder.
 
 
33. Myren / Kultehamn
 
Detta är ett barrskogsområde i höglänt terräng och därtill hörande barrskogsfåglar.
 
 Följ skylten "kulturstig" vid Berga till P-plats..
 

Härmanö

 
Väster om Orust ligger Härmanö, en av Bohusläns mest spännande fågellokaler. Ön utgörs till största delen av kuperade hällmarker med vidsträckta ljunghedar. Västsidan erbjuder mycket goda möjligheter till havsfågelskådning, medan det under sträckperioderna ibland är gott om rastande tättingar i snåren och på ängsmarkerna inne på ön.
 
Fåglar
Vår.Under sträcket rastar ofta ringtrastar på ängsmarkerna, och vråkar, kärrhökar, falkar, fiskgjuse och sparvhök kan ses ta höjd över ön efter att ha kämpat sig in från Skagen i sydväst. Under morgnarna sträcker ofta stora mängder ejder och sjöorre mot söder, liksom mindre mängder svärta, storlom, smålom och doppingar. En och annan islom och praktejder kan också passera. I de täta snåren rastar vissa dagar en hel del sångare och andra tättingar. Höst. Vid lämpliga vindar är havsfågelutbudet många gånger imponerande, och fåglarna tycks här vara mer benägna att komma närmare land än på andra håll längs bohuskusten. Stormfågel, havssula och tretåig mås tillhör de vanligaste arterna, men liror, labbar och enstaka klykstjärtade stormsvalor, brednäbbade simsnäppor och tärnmåsar ses också. Småflockar av snösparv och en och annan berglärka kan ses under höst-vinter. Året runt. Toppskarv och fiskande havssulor förekommer utanför ön under hela året, men de största antalen brukar ses under hösten. Häckfåglar. Gransångare har under senare tid häckat på ön, och gråsiska (cabaret) är något av en karaktärsart. Tillfälligt. Stormsvala, silkeshäger, skedstork, brun glada, ängshök, aftonfalk, jaktfalk, vitvingad trut, spetsbergsgrissla, turturduva, härfågel, svarthakad buskskvätta, lundsångare, kungsfågelsångare, lappmes, pungmes, sommargylling och gulhämpling.
 
Vägbeskrivning
Härmanö är bilfri, och man tar sig till ön med båt från Tuvesvik, tidtabeller finns på www.vasttrafik.se
 
Kör väg 160 från Stenungsund mot Orust. Sväng vänster mot Mollösund/Ellös (väg 178) i Varekil på södra Orust. Ta till vänster efter 15 km, mot Gullholmen. Fortsätt sedan att följa skyltarna mot Gullholmen: höger efter 2,5 km och sedan vänster efter drygt 500 m. Kör sedan 3,5 km till grusparkeringen på höger sida. Från norr: tag väg 160 till Henån, sväng höger och följ skyltarna mot Ellös. Fortsätt rakt igenom Ellös och ta sedan höger mot Gullholmen efter 1,5 km. Kör ytterligare 3,5 km till grusparkeringen på höger sida.
 
Lämna bilen på parkeringen och promenera de återstående 500 m till Tuvesvik, där båten avgår till Gullholmen (dvs Härmanö). Den korta båtturen tar 5-10 min. Man kan också ta sig till Orust via bilfärjan mellan Kolhättan (strax norr om Stenungsund) och Svanesund, för att sedan köra till Varekil, samt från nordväst (Dragsmark) via bilfärjorna mellan Fruvik–Ängö och Malö–Fröjdendal, för att sedan köra till Ellös.
 
Skådartips
Härmanö är en stor, långsmal och ofta kuperad ö, och det nästan omöjligt att ”göra” hela ön på en enda dag. Längs öns östra sida löper en väg från samhället i norr (Gullholmen) ned till Myren, där grusvägen slutar. I övrigt är man hänvisad till de vandringsleder och stigar som finns. Fasta kartor över ön finns på några ställen. Tänk på att du måste återvända ända upp till samhället i norr, och att terrängen och stigarna bitvis är krävande. Man gör klokt i att hålla sig till vägar och stigar. Ämnar man sig ända ut till Härmanö huvud får man räkna med minst en och en halv timmas promenad från båten. Sista biten från Skålldalen (halvvägs mellan Myren och Härmanö huvud) är mycket kuperad och tidskrävande. De andra vandringslederna inne på ön och ut mot västsidan är bitvis också rätt krävande. Vill man ha en lite mindre ansträngande vandring kan man strosa på vägen längs öns östra strand och göra små utflykter in till valda delar av ön. Skyltar visar vägen och avstånd till lokalerna nedan. Här följer en kort beskrivning av de bästa lokalerna.
 
Vadetär en avsnörd, grund vik som står i förbindelse med havet genom ett smalt sund åt öster. Vattenspegeln omges av välbetade strandängar, bergknallar och fuktstråk. Här rastar ofta vadare och änder. Lunddalen,Övermyren och Kalvhagen är fina ängsmarker som ligger mitt inne på ön, bra lokaler för bl a rastande ringtrastar. Grindebacken är en skalgrusbank alldeles vid vägen. I april-maj rastar många tättingar i det här området, och från bergknallarna väster om lokalen kan man spana efter insträckande rovfåglar. Vid Myren och Klippevik finns en tilltalande gårdsmiljö med åkertegar, betade hagmarker, hällmarker, skogsbryn, en bäckravin och längst ut en liten strandäng. Ett bra område för tättingar. Långekilen och Stenvik ligger på öns karga västsida. Här kan man spana ut över havet och vintertid leta efter snösparv och berglärka. Härmanö huvud är ett välkänt sjömärke för sjöfarten och ett mål för en dagsvandring på Härmanö. Detta är en av Bohusläns finaste havsfågellokaler. Ofta kommer havsfåglarna från norr, går in mot fyren Hättan och fortsätter mot söder utefter Härmanös västsida. I höjd med Härmanö huvud viker de sedan av mot väst och tar sikte på Måseskär. Här kan man året runt stifta bekantskap med pelagiska och arktiska sjöfåglar på förhållandevis nära håll. På Härmanö huvud sitter man bra vid vindar från nordväst och norr; kommer vinden från väster eller sydväst får man söka lä längre norrut, mitt emellan ”huvudet” och Stenvik. Den komplicerade terrängen gör att det är svårt att ge detaljerade anvisningar om de bästa platserna, man får helt enkelt pröva sig fram.
 
Skribent: Thomas Liebig
 
Orust
Här hittar du Bohusläns fågellokaler från Strömstad och söderut.
 
 
 
 

Nu har även föreningen Instagram!
Följ oss på @bohof_com

Köp BohOF sortiment
 
Länk till Studiefrämjandet
 
 
Länk till NyttoData
 
 
Se diplomet i full skala
BohOF sponsrar "Kungsörn 2016"