Boteåområdet

På båda sidorna av Ångermanälven från Styrnäs kyrka upp till Stöndar finns spännande åkermark med rastande fåglar vår och höst. Några lokaler här är Stöndartjärn, Törstatjärn, Styrnäs kyrka och Torsåker.

Var

Vägbeskrivning
Från söder på väg 334 från Lo når ni Styrnäs kyrka, parkera vid kyrkan alternativt följ en smal väg
söder om kyrkan ner till parkering vid Ångermanälven. Gå den strandnära grusvägen norrut.

Till nästa del Kalknäs med Rudtjärn fortsätt väg 334 norrut i 4,3 km till Undrom. Tag höger mot
Offer men stanna på raksträckan efter 900 meter där åkrarna kring Kalknäs och Rudtjärnen spanas av.

Fortsätt 1,4 km till Törstatjärn på vänster sida, där det kan vara besvärligt att ställa bilen, men
enstaka bilar kan svänga vänster mellan ett par hus och stanna efter 100 meter längs vägen.
Ge akt på vägens kvalitet under våren och stå inte i vägen för de boende.

Fortsätt 1 km mot Offer och Offertjärn, stanna längs vägen före vägkorsningen. Tag vänster i
korsningen till väg 335 och kör 1,7 km till parkering vid Bettans kursgård vid Stöndartjärn.

Fortsätt 1,9 km till Grillom, där man kan ta vägen söderut förbi Boteå kyrka tillbaks till Undrom
alternativt fortsätta rakt fram 2,3 km till Överlännäs kyrka. Parkering finns vid skylten Lännäs
försöksgård eller mitt på raksträckan före Holms säteri dit det är 700 m. Från Holms norrut mot
Björkåbruk med Björkåns utlopp efter 2,6 km. Tag vänster 150 meter söder om vägbron, till
parkering efter 400 m vid Björkå gravfält/herrgård.

Norrifrån kommer man från Sollefteå på väg 335 till Björkåbruk där man följer ovanstående
beskrivning baklänges.

Ett alternativ är att väster om Ångermanälven ta av från väg 333 strax norr om Nyland mot
Prästmon dit det är 7 km. Här finns bra områden vid Styresholm samt på åkrarna söder om
Torsåkers kyrka samt efter vägen norrut som är skyltat mot Hämra.

När

Skådartips
Under april och halva maj rastar sångsvanar, gäss, simänder, tranor, ljungpipare, ringduvor samt en hel del rovfågel och tättingar på någon eller några av dellokalerna. Var de finns är beroende på vad som odlats föregående år. Men Kalknäs, Stöndar, Grillom och Lännäs brukar vara de säkraste. Stora flockar ljungpipare brukar ses i området under första halvan av maj säkrast vid Lännäs försöksgård. Vadare kan vid lågt vattenstånd under första halvan av maj ses från strandvägen vid Styrnäs kyrka eller vid Björkåns mynning.

Under vår och höst bjuder också området vid Prästmon strax norr och söder om Torsåkers kyrka på västra sidan Ångermanälven, mitt emot Styrnäs kyrka, på mycket rastande sångsvanar, gäss, änder, tranor och ringduvor och är väl värd besök.

Från slutet av mars till mitten av maj och delvis sensommar och höst har området söder om kyrkan mot Vik och fälten norr om kyrkan och norr om grisfarmen bjuda på mycket rastande fåglar.

Naturbeskrivning

Fåglar, Häckfåglar:
svarthakedopping, tornfalk, lärkfalk, sothöna, mindre strandpipare, skogsduva, turkduva,
gråspett, mindre hackspett, nötväcka och rosenfink. Vår och höst rastar och sträcker sång-
svan, sädgås, rovfåglar, trana och ljungpipare.Tillfälligt: mindre sångsvan, spetsbergsgås,
bläsgås, vitkindad gås, prutgås, ejder, vaktel, brun glada, ängshök, pilgrimsfalk, vattenrall,
kornknarr, småfläckig sumphöna, fjällpipare, rödspov, lappuggla, flodsångare, busksångare,
entita och sommargylling.

Fågelmarkerna kring Boteå och Överlännäs med Styrnäs och Torsåker består av ett bördigt
odlingslandskap med små tjärnar, skogsdungar och Ångermanälvens dalgång, som även
utgör en bra sträckled. De är lämpliga att besöka från snösmältningen fram till mitten av maj
men även under sommar och höst. Vilka delar som är de fågelrikaste varierar mycket mellan
olika år beroende på vad som odlats. Under juni kan nattsångare med fördel eftersökas.

Översomrande tranor och senare mängder av gäss ses senare under sommaren och hösten.
Sångsvanar samlas i älven strax före isläggningen i november.