Helgumsjöns delta

Stort insjödelta i Faxälven med rastande fåglar under vår- och höststräcket.

Var

Vägbeskrivning
Från Sollefteå väg 87 västerut ca 15 km till Österforse. Tag till höger väg 331 mot Ramsele
(”Bävervägen”). Efter knappt 4 km passeras bron över Faxälvens utlopp ur Helgumssjön.
Därefter fortsätt på sjöns östra sida ca 9,5 km till byn Rådom. Från vägen syns nu Faxälvens
utlopp i sjön, och mot nordväst utbreder sig deltaområdet. Tornet i Lillholmsområdet. Fortsätt
ytterligare ca en km till stor parkeringsficka på vägens västra sida. Från denna syns fågeltornet
i Lillholmsområdet, och från parkeringsfickan leder liten stig ned till tornet.

Mosjön. Fortsätt drygt 3 km från parkeringsfickan vid Lillholmsområdet. Parkera på höger sida
strax före bron över Gröningsån. Från vägkanten får man god överblick över de mest intressanta
delarna av sjön.

Gagnet/Holmstrand. Från bron över Gröningsån fortsätt ytterligare ca 2 km. Utefter en sträcka
på drygt 2 km utbreder sig nu ett jordbrukslandskap, där fågellivet delvis kan studeras direkt
från bilen.

Orrvågen. Fortsätt från Holmstrand ytterligare ca 2 km till Ärtrik. Tag där till vänster mot Holmsta
och passera bron över Faxälven. Efter några hundra meter når man vägen som går utefter
Faxälvens och Helgumssjöns västra sida. Tag mot vänster och åk ca 7,5 km. Parkera på lämpligt
ställe och vandra över ängarna ner till den skogklädda strandbrinken, där man får en relativt bra
överblick. Orrvågen kan också nås söderifrån. Kör då ”Bävervägen” västerut från Österforse och
tag till vänster mot Helgums kyrka efter ca 3,5 km. Fortsätt sedan 11 km och passera Helgums
kyrka till höger. Efter ytterligare ca 1,5 km ligger Orrvågen på höger sida.

När

Vår: I samband med islossningen rastar stora flockar av sångsvan, kanadagås, bläsand,
kricka, gräsand och knipa. Senare på våren rastar ytterligare andfåglar samt olika vadare,
ibland i mycket stora flockar.

Höst: En del simfåglar rastar, oftast enstaka eller i mindre flockar. Strax före isläggningen
samlas vissa år stora flockar sångsvan.

Naturbeskrivning

Fåglar, Häckfåglar: 
Sångsvan, bläsand, kricka, vigg, storlom, skäggdopping, trana, skrattmås, fisktärna och
videsparv. Av delvis okänd anledning har en del tidigare regelbundna häckfåglar minskat
och/eller försvunnit, t.ex. skedand, brunand och sothöna. Under senare år har dvärgmås
uppträtt alltmer regelbundet och troligen även häckat.


Tillfälligt: Snatterand, årta, gråhakedopping, gråhäger, brun kärrhök, pilgrimsfalk, småfläckig
sumphöna, rörhöna, mosnäppa, kärrsnäppa, rödspov, större gulbena, smalnäbbad sim-
snäppa, svarttärna, hökuggla, lappuggla, jorduggla, forsärla, näktergal och flodsångare.

Skådartips
Tubkikare rekommenderas, då avstånden oftast är stora. Lillholmsområdet är det mest
intressanta. Ljusförhållandena är här bäst från gryning till mitt på dagen. I april börjar
islossningen med att en allt större vak bildas där Faxälven mynnar i Helgumssjön. Här
samlas sjöfågel i väntan på fortsatt islossning i deltat. Från byn Rådoms norra del vandrar
man ner över ängarna till strandkanten och får där mycket bra överblick över den allt större
råken. Sångsvan, kanadagås, olika änder, skägg- och svarthakedopping, skogssnäppa
och skrattmås är de som anländer tidigast. Snart försvinner isen inne i Lillholmsviken.
Under maj och juni är fågellivet som mest intensivt. Då får man bästa överblicken från
fågeltornet. Rastande alfågel, bergand, svärta och sjöorre kan då beskådas, liksom alla tre
skrakarterna. De flesta åren bildas en stor skrattmåskoloni på Lillholmen. Under senare år
har även dvärgmåsen gjort häckningsförsök. Sångsvan kan i regel ses ruvande. Våren är
bästa tiden för att se vadare, som oftast rastar ute på Lillholmen. Spana noga med tuben,
fåglarna gömmer sig lätt i vegetationen, och exponerar sig oftast bara korta stunder.
Området närmast kring tornet består delvis av skog, delvis av igenvuxen fuktig ängsmark.
Här dyker ofta intressanta tättingar upp, t.ex. näktergal, blåhake, flodsångare,
härmsångare och rosenfink.

Norra delen av Mosjön har under senare år alltmera växt igen och därför utvecklats till en allt
intressantare fågellokal. Man får bäst överblick från vägen. Mosjön är både en god rast- och
häckningslokal. I regel finns en skrattmåskoloni, och sångsvan brukar häcka.
Artsammansättningen i övrigt är i stort sett densamma som i Lillholmsområdet.

Mellan Gagnet och Holmstrand utbreder sig ganska stora jordbruksmarker, som på våren
flitigt utnyttjas av rastande fåglar. Ljungpipare kan under vårsträcket uppträda i flockar om flera
hundratals ex.. Mindre flockar av brushane är inte heller ovanliga. Stora flockar av kanadagås
och sångsvan betar ofta på stubbåkrarna. På våren rastar och jagar ofta rovfåglar här, t.ex.
blå kärrhök, ormvråk, fjällvråk, tornfalk och stenfalk.