Fågellokaler - Strömstads kommun

Sydkosters hamn
 

Kosterarkipelagen

 

Ögruppen utgör Sveriges västligaste parti och skils från fastlandet av den omkring tre km breda Kosterfjorden. Den spännande blandningen av havs- och landfåglar gör att öarna är intressanta året om, även om landfågelfaunan är begränsad under vintern.

 
Fåglar
Vår. Ringtrast och blåhake påträffas båda under vårsträcket. På kvällarna drar morkullor över skogsbrynen. Ofta sjunger flera näktergalar på de största öarna under senvåren, och rosenfink hörs de flesta år. Vissa år påträffas höksångare, som också häckat flera gånger. Sommar. Rastande vadare ses ofta vid Kile och Valnäs tjärne under juli–augusti. Vid väst- eller sydvästvindar kan t ex liror och labbar passera under eftersommaren. Höst. En del år kan havssulor uppträda i mycket stora antal, oavsett om det blåser eller inte. Vid hårda vindar från västsektorn blir det intressant att spana även efter andra havsfåglar. Från och med september förekommer lunnefåglar regelbundet runt ögruppen, även om de oftast är svåra att se från huvudöarna. Alkekungarna brukar anlända i mitten oktober. Vinter. Antalet alkor minskar oftast efter nyår, men vissa vintrar är de talrika långt in i februari–mars. Skärsnäppor och ett antal roskarlar övervintrar på de yttre skären. Året runt. Toppskarv förekommer numera under hela året, mest vid de yttre skären, där arten är långt talrikare än sin större kusin. De största ansamlingarna brukar ses i oktober. Häckfåglar. Kustlabb, tobisgrissla och silvertärna häckar fåtaligt, fisktärna och grågås talrikt. Öarnas relativt isolerade läge gör att arter som entita, talltita, tofsmes, nötväcka och nötskrika saknas helt, medan t ex gröngöling och spillkråka är tillfälliga besökare.
Tillfälligt. Praktejder, alförrädare, svartbent strandpipare, brednäbbad simsnäppa, tärnmås, rosenmås, spetsbergsgrissla, turturduva, biätare, härfågel, gråspett, större piplärka, vattenpiplärka, citronärla, svarthakad buskskvätta, taigasångare, pungmes, sommargylling, ökentrumpetare och videsparv.
 
Vägbeskrivning
Reguljära båtförbindelser finns året runt. Båtarna utgår från Norra hamnen i centrala Strömstad och angör tre bryggor på Syd-Koster och två på Nord-Koster. En godsfärja trafikerar Ramsö, men under lågsäsong är det inte möjligt att göra dagsbesök på ön. Tidtabeller finns på www.vasttrafik.se För närmare anvisningar om hur man tar sig till de olika lokalerna nedan hänvisas till de kartor som finns tillgängliga ombord på båtarna (i Kosterbladet) och i reservatsbroschyrerna, samt de fasta informationstavlorna på öarna.
 
Skådartips
Nord-Koster: Valnäs-området ligger längst i norr på ön, och från uddarna i nordväst och i norr kan man spana efter havsfågel, även om det kan vara svårt att finna bra lä när det blåser hårt från sydväst och väst. Här finns också Valnäs tjärne (innanför Valnäsbukten), som drar till sig gäss, änder och vadare, och de fjäll-liknande hedmarkerna och klapperstensvallarna ovanför är både säregna och spännande. Under häckningstid bör man undvika att gå över tjärnens strandängar. I Basteviken väster om bebyggelsen ser man ofta fiskande toppskarvar och lommar på nära håll, och i snåren innanför viken kan näktergal höras sjunga. Den grunda lagunen i Hasslevikarna (längst i nordost, innanför Korsholmen) lockar ofta till sig dykänder, vadare och måsfågel. Efter en promenad i rätt oländig terräng förbi Åleviken ner mot sydvästra hörnet av ön når man Öuddarna, där man har god utsikt över Mörholmen och vattnen däromkring. På Nord-Koster har man för övrigt betydligt mer närkontakt med det öppna Västerhavet än på Syd-Koster, som omges av en stor skärgård i väster och söder.
Syd-Koster: Den grunda lerviken utanför Kile (SV om Ekenäs) är en bra vadarlokal, och de fuktiga ängarna omkring och innanför denna vik är också fina fågelmarker, speciellt höst och vår. Ringtrastar rastar ofta på Kiles gräsytor under vårsträcket. Randlövskogarna kring Kileslätten gör området än mer attraktivt. Går man stigen från Ankarets stugby (längst i syd, väster om Kyrkosund) mot sydväst kommer man ut till Rönnevik (söder om Ramnefjäll), där de grunda vattnen under vinterhalvåret kan bjuda på dykänder, lommar och doppingar, och vidare upp till den grunda bukten vid Brevik, som också kan vara intressant. Sistnämnda stig kan naturligtvis också gås åt andra hållet. Hagmarkerna öster om grusvägen mellan Brevik och Röd kan vara värda en koll under vår och höst; en stig (gula leden) går över fältens östra del. Fler vikar och områden finns naturligtvis att upptäcka på de båda huvudöarna.
Ramsö ligger längst ut i arkipelagens sydöstra del, och i de väl gömda, frodiga sprickdalarna inne på ön finns ibland gott om tättingar. De reguljära båtförbindelserna hit är begränsade, särskilt under lågsäsong.
Ursholmen består egentligen av två öar, varav den västra hyser en gammal fyrplats, och ligger längst ut i arkipelagens sydvästra hörn. Höst och vår kan ibland en del spännande tättingar rasta på ön. Det öppna havet utanför bjuder på havsfågel. Någon reguljär båtförbindelse finns inte, det blir till att anlita taxibåt eller göra andra lokala arrangemang. Under sommaren brukar en båt göra dagsturer till Ursholmen från Kostersundet.
 
Notera
Syd-Koster är dubbelt så stor som Nord-Koster, och man kan med fördel förflytta sig på ön med hjälp av de hyrcyklar som finns tillgängliga vid bryggorna året runt. På Nord-Koster behöver man ingen cykel. Flertalet stigar är väl markerade och skyltade. En linfärja trafikerar det smala sundet mellan de båda huvudöarna. En livsmedelsaffär finns vid ”Torget”, strax öster om kyrkan på Syd-Koster, öppen året runt.
Sommartid besöks öarna av ett mycket stort antal personer. Det är då lämpligt att parkera bilen på en av de långtidsparkeringar som finns söder och norr om Strömstads centrum (se www.stromstad.se). Goda (och gratis) bussförbindelser finns härifrån direkt till Kosterbåtarna. Under lågsäsong ställer man lämpligen bilen på den stora parkeringen söder om sjukhuset, alldeles norr om den kaj i Norra hamnen där Kosterbåtarna ligger.
Idealet är naturligtvis att utforska arkipelagen med egen båt, men antalet grynnor och skär är minst sagt imponerande. Kajaker och småbåtar finns annars att hyra i Kostersundet under högsäsong. Observera att delar av skärgården är säl- och fågelskyddsområden, med beträdnadsförbud under vår och sommar – se kartan! Planer finns för övrigt på att arkipelagen ska ingå i den framtida nationalparken Kosterhavet (information finns på www.kosterhavet.se). Mer information om öarna, inkvartering, aktiviteter mm och fler länkar finns på http://www.kosteroarna.com/
 
Skribent: Ingemar Åhlund
 
 
Strömstad
Här hittar du Bohusläns fågellokaler från Strömstad och söderut.
 
 
 
 

Nu har även föreningen Instagram!
Följ oss på @bohof_com

Köp BohOF sortiment
 
Länk till Studiefrämjandet
 
 
Länk till NyttoData
 
 
Se diplomet i full skala
BohOF sponsrar "Kungsörn 2016"