Gnien inklusive Högbymaden
 

Gnien utgörs av ett stort flackt våtmarksområde med öppna ängs och hagmarkeri anslutning till Kolbäcksån. I sydväst ligger den delvis invallade våtmarken Högbymaden. I sydost finns ett större lövskogsområde på tidigare hävdade strandängar. Gnien översvämmas normalt under våren och då kan ett brett utbud av sjöfåglar och vadare ses.

Landsvägarna väster och öster om Gnien kan också ge god överblick av olika delområden.


Fåglarna
Gnien är den fågellokal i Västmanland där flest fågelarter noterats genom tiderna, hela 255 sådana har noterats, 115 av dom har också häckat här. Det är främst sjöfåglar och vadare man förknippar med Gnien men som kontrast kan också nämnas att hela 10 arter ugglor påträffats.


Karaktärsarter

Vår: I början av våren mängder av sångvanar, gäss, simänder och tranor. Sedan flockas brushanar, svartsnäppor, gluttsnäppor, grönbenor och gulärlor. Dvärgbeckasin och dubbelbeckasin spelar årligen. I början av maj dyker också silvertärnor, svarttärnor och ibland dvärgmåsar upp och fångar insekter över vattenytorna.


Sommar: Goda chanser att höra kornknarr, vaktel, småfläckig sumphöna och andra nattsångare. Under juli och augusti kan Högbymadens bankar bjuda på vadare som större strandpipare, spovsnäppa och kärrsnäppa.


Höst: På strandängarna jagar blå kärrhök, tornfalk, stenfalk och varfågel, där rastar också enkelbeckasin, dvärgbeckasin, rödstrupig piplärka och lappsparv.


Häckfåglar: Årta, skedand, bivråk, brun kärrhök, lärkfalk, mindre strandpipare, tofsvipa, storspov, rödbena, grönbena, svarttärna, skogsduva, mindre hackspett, stenskvätta och gulärla.


Under sträcket: Gnien berörs av ett viktigt fågelstråk genom Sveriges inland och ett brett utbud av sträckande fåglar passerar. Svanar, gäss, änder och vadare passerar såväl vår som höst. Under sensommaren kan flockar av arktiska vadare som kustpipare, kustsnäppa och myrspovar ses jäkta förbi, det händer även att någon individ stannar till. Höststräcket är mest omfattande, då också med skapliga dagssummor av storskarv, bivråk, ormvråk, fjällvråk, sparvhök, trana, ringduva och flera arter tättingar.


Tillfälligt: En hel rad rariteter har noterats genom åren bl a: vitögd dykand, ägretthäger, purpurhäger, svart stork, stäpphök, jaktfalk, mindre sumphöna, svartbent strandpipare, amerikansk tundrapipare, tuvsnäppa, mindre gulbena, svarthuvad mås, vittrut, skäggtärna, lundsångare och svartpannad törnskata.


Var finns fåglarna?
Före och under islossningen i våtmarksområdet brukar fåglarna trängas i Kolbäcksåns vattenfåra nära fågeltornet. Senare sprider fåglarna ut sig på översvämmade strandängar och på Högbymadens vattenyta.

Svanar och gäss kan under våren vara borta från Gnien långa stunder för att födosöka på åkermarker på annat håll. Oftast brukar de samlas på fälten, ”Storängen” strax öster om Gnienområdet.

Sevärt kan då vara att vid skymningen ta del av inflygningen till Gnien där flertalet övernattar.

Översvämning av strandängarna är en förutsättning för att mängder av sjöfåglar och vadare ska rasta vid lokalen. Perioden då vattnet drar sig undan från strandängarna är en av höjdpunkterna vid Gnien, i synnerhet om det inträffar i början av maj då färggranna brushanar, andra vadare och ädla simänder flockas. Man har goda chanser att höra dvärgbeckasiner och dubbelbeckasiner spela i skymningen vid Gniens västra strandängar.

Det infaller kring månadsskiftet april/maj och någon vecka framåt. De hörs oftast från vägen i sänkan mellan gårdarna Säter och Sörby.

Vill man se svarttärnor under häckningstid gör man det bäst från fågeltornet där man då står på första parkett.

Ska man försöka få del av sträckande arktiska vadare under juli/augusti har man störst chans under sen eftermiddag/ kväll eller tidig morgon. Väder och vind är en förutsättning i sammanhanget och generellt gäller vindriktning mellan syd och sydväst.

På hösten kan en promenad på någon av de stora öppna strandängarna rekommenderas.

Utbytet kan vara såväl ökad förståelse för naturtypen som möten med beckasiner, lärkor, piplärkor, fältsparvar m fl.

Hitta hit

För att komma till fågeltornet parkera vid skyltad P-plats intill väg 252, ca 1 km S om korsande riksväg 66. Här finns informationsskylt och på den västra sidan av vägen leder en spångad stig fram till tornet.

Till Högbymaden kommer du genom att från riksväg 66 väster om Kolbäcksån, ta av mot Elingbo och köra ca 2 km. Utsiktsanordningen är belägen strax intill vägen.


 

Fågellokaler

Vintermatningar i Västmanland


Här kan ladda ner en pdf med ett antal vintermatningar.Saknar du någon matning i listan, kontakta Johan Karlsson, 070 666 0727

Vintermatningar i Västmanland.

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com