Fågellokaler - Uddevalla kommun

Vattenfall i Uddevalla
 
  1. Utby
  2. Mollön
  3. Fröland
  4. Bodeleån
  5. Funneshultssjön
  6. Havstensfjorden

     

  7. Karta för samtliga lokaler

Utby (Havstensfjord, svältekile)

Utby är helt enkelt bara en av de bästa utkikspunkterna över Havstens fjord. Under detta lokalnamn samlar vi Svälte kile, Havstens fjord och dess öar, samt Utby ängar. Havstens fjord är ett par kilometer bred, och i den norra delen finns, i likhet med inre delen av Svälte kile, vidsträckta grunda mjukbottnar. Utby ängar, dvs fälten norr om Utby, utgörs av slättliknande jordbruksmark. På norra stranden av Havstensfjord finns flera lövskogsdungar, bl a en fin alsumpskog.
 

Häckfåglar
Öarna i Havstensfjord hyser den vanliga sjöfågelfaunan, men vissa arter finns i ovanligt stora mängder: t ex är havstrutkolonin på Vadholmen bland de största i Sverige. Antalet häckande grågäss har ökat undan för undan sedan början av 90-talet.
 

Sträckfåglar
Strandskateflockarna kan nå imponerade storlek i slutet av mars. Vår och höst sträcker stora mängder änder, gäss, svanar, vadare och måsfågel förbi, och ofta rastar de i området. Ruggande änder och doppingar samlas under eftersommaren, ibland i stora antal. Under hösten drar stora flockar kanada- och grågäss omkring. Året runt ses storskarv, olika alkor och lommar. Är det isfritt så övervintrar en hel del dykänder, bl a brukar ofta en eller ett par salskrakar finnas i Svälte kile. Områdets rika tillgång på sjöfågel och vadare drar till sig rovfåglar. Mindre hackspett häckar ibland i strandskogen, liksom näktergal vid ett par tillfällen.

Tillfälliga gäster
Svarthalsad dopping, mindre sångsvan, rostand, praktejder, röd glada, jaktfalk, småfläckig sumphöna, skärfläcka, tuvsnäppa, rödspov, svarthuvad mås, vitvingad trut, rosenmås, småtärna, blåhake, trastsångare, skäggmes, svartkråka och dvärgsparv.

Skådartips
Avstånden är tyvärr ganska stora, varför en tubkikare är nödvändig om man vill studera fåglarna ute på fjorden och öarna. Gamla kustvägen västerut förbi Lanesund erbjuder flera bra obspunkter vid Laneberg och Svälte kile. Småvägarna över Utby ängar ger goda möjligheter att leta efter jagande rovfåglar och rastande vadare, duvor, finkar och sparvar.

Vägbeskrivning
Utby ligger ca en mil väster om Uddevalla: man kör väg 44 (gamla E6-an) från Uddevalla stad mot Oslo till Torps köpcenter. Här svänger man av mot Lysekil (väg 161 ), följer vägen 3 km tills en skylt visar Utby åt vänster (kör inte in vid skylten "Utby S"). En knapp km in på denna väg tar man till höger (skylten säger V Utby), följer grusvägen som går genom bondgården och tar till höger när vägen delar sig efter svackan. Parkera vid vägskälet och promenera de sista 150 metrarna ner till fågeltornet (privat väg). 


Mollön (Bogen)

Omedelbart väster om Mollöns klippiga och skogbevuxna udde, som ingår i Undas naturreservat, ligger Bogens mader. Området ligger i direkt anslutning till Havstens fjord (se Utby).

Sträckfåglar 
Vadarsträcket kan vara rikligt vissa år, med representanter från de flesta av de regelbundna svenska arterna. Änder, gäss, måsar, trastar , ärlor, sparvar och finkar rastar eller sträcker också i stora mängder periodvis. Lokalens specialitet är flera ovanligare norrlandsarter: här spelar ibland upp till 4 dubbelbeckasiner i maj ( det gäller att lyssna noga!), och rastande ringtrastar, rödstrupiga piplärkor (upp till 6 ex - på våren!) och lappsparvar förekommer ganska ofta. Vår och senhöst kan en och annan dvärgbeckasin trycka ute i maderna.

Tillfälliga gäster 
Stormfågel, rördrom, spetsbergsgås, rostand, kornknarr, myrsnäppa, rödspov, vitvingad trut, vittrut, rosenmås, skräntärna, alkekung, vitryggig hackspett, tretåig hackspett,korttålärka, citronärla, rosenfink, svarthakad buskskvätta, lundsångare och svartkråka.

Skådartips 
Ett litet fågeltorn finns uppe på Mollöns nordvästsida, högt över strandängarna. Tornet nås genom att gå förbi 4H-gården och upp längs stigen; när man är en bit upp i backen går man åt höger ut mot bergssidan. Det ligger lite lurigt till …. Stabukten, den badstrandsliknande bukten öster om Mollön, brukar kunna visa upp någon strandpipare eller andra vadare under den varma årstiden. Ibland finns här massor av måsfågel. De omgivande fälten kan också vara värda en koll
.

Vägbeskrivning
Man kör på väg 44 (gamla E6an) från Uddevalla mot Oslo, genom båda tunnlarna. Strax efter sista tunneln (vid tredje trafikljuset) tar man av till vänster mot Unda. Efter lite mer än 1 km delar sig vägen, och härifrån följer man skyltningen till Mollön. Strax innan 4H-gården finns en stor grusparkering. Kommer man norrifrån kör man mot Uddevalla från Torps köpcentrum, och efter knappt 2 km tar man av till höger mot Unda, osv.
 

Fröland

Alldeles väster om Uddevalla ligger Kärra-Fröland, en fågellokal som gradvis äts upp av expanderande industriområden. Det började med Uddevallavarvets sista dödsryckning, som tyvärr lade under sig bl a den fina vadarlokalen Blåsoppebukten. Vidare har man sedan 30 (!) år arbetat på att planspränga frölandsberget, vilket begränsar området i sydväst, och Volvo m fl industrier gnager i sig andra delar av Fröland. Idag återstår tyvärr ganska lite av de ursprungliga markerna, men Kärra ån, dess mynning och de utanförliggande mjukbottnarna, samt Frölandsängarna, är fortfarande värdefulla och hotade.

Häck och sträckfågel
En hel del änder och små mängder vadare rastar fortfarande i bukten utanför Kärranäs, medan ängarna ibland drar till sig jagande rovfåglar under sträcket. Tätheten i de häckande bestånden av buskskvätta, törnskata och kärrsångare är anmärkningsvärd. Gräshoppsångare och rosenfink hörs regelbundet. Från 1999- 2002 spelade upptill 4-5 kornknarrar på ängarna, och häckning är mer än trolig. Förr sågs kungsfiskaren regelbundet i Kärra ån. Upp till 26 lappsparvar har setts samtidigt på ängarna då de fortfarande var sädesfält. Vi ska inte plåga er med beskrivningar av hur det var när området var orört.

Tillfälliga gäster
Rördrom, vit stork, mindre sångsvan, ormörn, aftonfalk, jaktfalk, myrsnäppa, prärielöpare (landets första), smalnäbbad simsnäppa, vittrut, kentsk tärna, fjälluggla, hökuggla, berglärka, blåhake, busksångare, trastsångare, taigasångare, svartkråka och snösiska.

Vägbeskrivning
Ta väg 44 (gamla E6an) från Uddevalla mot Oslo, strax efter de två tunnlarna (vid andra trafikljuset) svänger man vänster mot Fröland. Ta vänster igen i nästa kryss och parkera framför Volvo-Brandts bilförsäljning. Därifrån kan man ta sig vidare på vägen till höger längs staketet, över ån och till höger in på en stor asfalterad parkering bredvid Kärra ån. Det är enligt skyltarna inte tillåtet med fordonstrafik, så det är säkrast att promenera. Från denna parkering går man bara rakt ut mot bukten. Norrifrån kör man från Torps köpcentrum mot Uddevalla, och efter 2 km tar man till höger mot Fröland, osv. Ängarna syns bakom Volvo-Brandt, medan bukten utanför Kärranäs nås via den ovan beskrivna "olagliga"vägen.


Bodeleån

Söder om Uddevalla tätort rinner Bodeleån ut i Byfjorden. Den värdefullaste delen av åns dalgång är naturreservat med urskogsliknande lövskog, små alkärr och markerade vandringsleder. Stora delar av omgivningarna är också de intressanta (och skyddade). En vecka in i maj, innan trädens löv slagit ut, täcks området av ett hav av blommande vitsippor.

Häckfåglar
Till de häckande arterna räknas skogsduva, mindre hackspett, strömstare, forsärla, rödvingetrast och stenknäck. Kungsfiskare och mindre flugsnappare har häckat enstaka gånger. Bodeleån är kanske Bohusläns främsta lokal för mindre flugsnappare. Rosenfinken tycker om de lummiga buskmarkerna kring ån.
Tillfälliga gäster: Sommargylling och Lundsångare.

Vägbeskrivning
Kör söderut på Göteborgsvägen från Uddevalla centrum, förbi Gustavsbergskurvorna med utsikt över Byfjorden och ta till höger mot Gustafsberg efter fotbollsplanerna, där en stor grusparkering finns. Vandringsleden börjar en bit in på andra sidan vägen från parkeringen och följer åns slingrande bana upp till ett vattenfall, där man kan gå till höger tvärs igenom skogen till en grusväg, och via den återvända till utgångspunkten. Kommer man söderifrån på E6, tar man av mot Uddevalla S och kör vidare tills skylten Gustafsberg dyker upp.


Funneshultsjön

Fyra km nordost om Ljungskile ligger Funneshultssjön, en av de få fågelsjöarna i Uddevalla kommun. Den ligger mellan Vassbosjön och Kolbengtserödsjön, och omgivningarna är mycket vackra: ovanför sjön reser sig Knipens mäktiga bergsknalle, och längre bort Bukullarnas skogklädda silhuett med Funneshults gård i förgrunden. Sedan ett par år tillbaka pågår ett restaureringsprojekt, som syftar till att återge sjön dess forna karaktär.

Häck och sträckfåglar
Under sträcket passerar en hel del fågel genom dalgången, särskilt måsar, men det är väl främst sjöns "egna" arter som lockar: vattenrall hörs årligen, medan sothöna och rörhöna numera häckar mer sporadiskt. Åtskilliga fynd av småfläckig sumphöna har gjorts genom åren. Brun kärrhök ses ganska ofta jaga över vassarna.

Trastsångare gjorde ett häckningsförsök i slutet av 80-talet, och skäggmes har setts ett flertal gånger, ibland även under häckningstid. Kanadagässen häckar och är svåra att missa, medan de besökande tranorna från häckningsplatser på Bredfjället är mer diskreta. Mindre hackspett, strömstare och forsärla besöker området från närbelägna häckplatser. Nattskärra, pärluggla sparvuggla kan höras i sjöns omgivningar. Mängder av svalor och tornseglare födosöker över och runt sjön under sensommaren. Under hela året kan flera olika andarter ses i sjön, medan sångsvanflockarna är typiska för perioden senhöst-förvår .

Tillfälliga gäster
Smådopping, svarthalsad dopping, havssula (!), rördrom, vit stork, ängshök, dvärgbeckasin (har hörts spela vid två tillfällen), myrspov, dvärgmås, blåhake, gräshoppsångare och pungmes.

Vägbeskrivning
Från Uddevalla centrum kör du söderut på Göteborgsvägen, förbi Gustafsberg, och rakt fram mot Utby (nej, det är inte samma Utby som vid Havstens fjord!) över motortrafikleden. Efter 7 km når du Vassbo, och då tar du höger mot Ljungskile, passerar Vassbosjön och kommer strax därefter fram till den skyltade parkeringen på höger sida. Härifrån är det en kort promenad till fågeltornet vid sjöns nordvästra strand. Kommer man söderifrån gå E6an tar man av vid avfarten Ljungskile N, kör till höger och sedan till vänster efter stoppskyltarna. Fortsätt 1 km till Aröd, ta höger mot Vassbo. Sedan kör man förbi Kolbengtserödsjön, korsar efter några km den lilla bron söder om Funneshultssjön, passerar fågeltornet på höger sida och når den skyltade parkeringen på vänster sida. Kommer man norrifrån på E6an tar man också av vid Ljungskile N, svänger höger, tar sedan vänster efter stoppskyltarna, och efter 1 km till höger mot Vassbo (dvs samma väg).

Skådartips
När man kommer från E6an, så ligger en riktig pärla 1 km in på vägen mot Vassbo: Aröds kvarn, den äldsta fungerande kvarnen i Bohuslän. Bortsett från den genuina kvarnmiljön, så är detta en av de pålitligaste häckplatserna för strömstare och forsärla i Uddevalla kommun. Ån är dessutom mycket omtyckt vintertid av strömstararna, som ibland samlas i upp till 10 ex under mars på en ganska kort åsträcka, som normalt aldrig fryser igen eller har brist på vatten.

 

Mollön, Utby, Svälte kile
 
Området är en del av innerfjordarna nordost om Orust, med grunda lerbottnar, stora öppna vattenytor, fågelrika öar, strandängar, ett par fina alsumpskogar och vidsträckta fält innanför skogklädda åsar. Vår och höst är det gott om gäss, änder och skäggdoppingar, medan ejder och måsfåglar dominerar öarna under häckningstid. Fyra fågeltorn finns fördelade på de tre dellokalerna.
 
Fåglar
Vår.Strandskateflockarna kan nå imponerande storlek i slutet av mars, då också gäss, gravänder, knipor, småskrakar och framförallt ejdrar samlas i stora mängder. Änder, lommar, doppingar, vadare och måsfågel rastar eller sträcker förbi. Sommar. Under juli–augusti rastar en hel del vadare vid Mollön, Svälte kile, Utby och Vadholmens revlar, och skäggdoppingarna börjar samlas. Höst. Änder, lommar och skäggdoppingar finns även nu ofta i goda antal, samt en del vadare. Vissa år uppträder en hel del alkor i området, främst då sillgrissla och tordmule, men ibland även alkekungar. Stora flockar grå- och kanadagäss växlar mellan fälten och fjordens vatten. Med lite tålamod brukar man kunna hitta några gråhake- och svarthakedoppingar. Vinter. Milda vintrar ses framförallt dykänder i fjorden, och enstaka havsörnar kommer på besök. Året runt. Storskarv förekommer under hela året, talrikast under hösten. Lommar, tordmule och sillgrissla kan påträffas under samtliga årstider, oftast i små antal. Häckfåglar. Öarna i fjorden hyser åtskilliga par häckande ejdrar, trutar, grågäss och kanadagäss. I aldungarna vid Utby och Rotviksbro häckar ofta mindre hackspett. Tillfälligt. Praktejder, silkeshäger, brun glada, jaktfalk, tuvsnäppa, svarthuvad mås, vitvingad trut, rosenmås, vitryggig hackspett, korttålärka, citronärla, svarthakad buskskvätta, lundsångare, pungmes och dvärgsparv.
 
Vägbeskrivning
Från Uddevallanås dellokalerna på följande sätt: Kör mot Oslo/Lysekil på väg 44. Ta till vänster 1,5 km efter den andra vägtunneln (vit skylt ”Unda”). Kör rakt fram 2,9 km och ta till vänster i T-korsningen (vit skylt ”Mollön”) och sedan höger efter 200 m (vit skylt ”Mollön”). Efter 700 m finns en stor grusparkering. Bredvid denna står en handikappanpassad utsiktsplattform som överblickar Bogens strandängar och den grunda viken utanför. Ännu ett litet fågeltorn finns på bergknallen uppe på själva Mollön, och det nås via grusvägen som går längs stranden och passerar Mollöns 4H-gård. Fortsätt till fots förbi gården, rakt fram uppför backen till det lilla röda torpet där grusvägen slutar. Gå in i hagen höger om torpet och håll till höger nedför backen. Vid hagens slut ser man fågeltornet alldeles utanför stängslet. Här har man en fin utsikt över Bogens strandängar.
 
Vi fortsätter vidare mot Utby: Kör från Mollön tillbaka till väg 44 och ta till vänster. Fortsätt 1,6 km, rakt fram genom de båda rondellerna och ut på väg 161 mot Lysekil/Orust. Ta till vänster efter 3,5 km (blå skylt ”Lanesund”) och sedan direkt vänster igen (gul skylt ”Utby”). Fortsätt 1 km och ta till höger (vit gatuskylt ”Utby Västra”). Ta det försiktigt på den slingrande och backiga grusvägen mellan ladugårdar, boningshus och hagar. Kör 500 m och parkera vid vägskylten/brevlådorna där vägen delar sig. Fortsätt till fots 300 m nedför Skepphammersvägen och Västra Skepphammersvägen till fågeltornet som ligger bakom en aspridå, nära strandkanten. Från tornet har man en fin utsikt över Havstensfjorden och dess öar. Tornets trappa kan vara mycket halkig, särskilt vid fuktig väderlek, så det är bäst att vara försiktig när man går ned.
 
Vi fortsätter mot Svälte kile: Kör tillbaka till vägen mot Lanesund, ta till vänster (svart cykelledsskylt ”Lysekil”). Efter 1,6 km ligger en illa underhållen, grusad rastplats på vänster sida, alldeles vid vattnet. Detta är en bra utsiktspunkt över den grunda bukten mellan Laneberg och Lanesund. Flera fina sådana punkter, de flesta med bra parkeringsmöjligheter, finns utmed vägen som fortsätter längs vattnet fram till rondellen vid Rotviksbro knappt 2,5 km längre bort. För att nå fågeltornet i viken längst in i Svälte kile, välj väg 160 mot Orust i rondellen. Sväng in direkt till höger och parkera alldeles vid infarten till livsmedelsaffären/bensinstationen. Korsa sedan väg 160 och ta stigen bredvid den lilla röda ladan och ut genom aldungen till fågeltornet.
Från E6an till Mollön:Ta av vid Torpmotet (avfart nr 96) och följ väg 44 mot Uddevalla Centrum. Efter 1,6 km kommer den vita skylten mot Unda (ta till höger här – se ovan för vidare vägbeskrivning).Från E6an till Utby och Svälte kile: Ta av vid Torpmotet (avfart nr 96) och följ väg 161 mot Lysekil/Orust. Efter 3,5 km kommer den blå skylten mot Laneberg (ta till vänster här – se ovan för vidare vägbeskrivning). Från Orust och Lysekil: Kör turen till de tre dellokalerna i omvänd ordning från rondellen i Rotviksbro, där vägarna 161 och 160 möts.
 
Skådartips
Mollön.I maj spelar ibland dubbelbeckasiner ute på Bogens strandängar. Förutom själva Bogen kan de omgivande fälten, fjorden och gräsytorna vid campingen vara värda att spana av. Utby/Havstensfjorden. Avstånden är stora, varför en tubkikare är nödvändig om man vill studera fåglarna ute på öarna och den öppna fjorden. De stora fälten mellan väg 161 och Utby kan vara värda en koll, då rovfåglar och rastande gäss, vadare och småfåglar ofta kan ses där. Utforska gärna fälten från t ex grusvägen som går mot Utby Södra (kör rakt fram istället för mot Utby Västra).
 
Skribent: Ingemar Åhlund
 

 
Uddevalla
Här hittar du Bohusläns fågellokaler från Strömstad och söderut.
 
 
 
 

Nu har även föreningen Instagram!
Följ oss på @bohof_com

Köp BohOF sortiment
 
Länk till Studiefrämjandet
 
 
Länk till NyttoData
 
 
Se diplomet i full skala
BohOF sponsrar "Kungsörn 2016"