1.  Stenarna          2. Rastiängen          3. Lövstagömslet
                                        4.  Rudöklippan    5. Tidö slott              6. Fågeltornet


Asköviken


Asköviken består av Tidö och Askövikens naturreservat.


Asköviken är en vassrik Mälarvik med gott om fåglar vår, sommar och höst. Stora hävdade strandängar och betade hagar omger viken. Omfattande restaureringar och återskapande av blå bård, strandängar och mer flikighet i vassen har skett på 1990-talet och framförallt från 2004-2008. Även fågelrika lövskogar med stora ekar finns på Tidösidan.


Under våren rastar många gäss, vadare och änder. Det är en god lokal även under sommaren med arter som svarttärna, dvärgmås, skäggmes, skedand och årta.

Vid Mälaren är hösten mild och Asköviken är ofta isfri och fågelrik långt in i december. På hösten rastar många gäss och då är det även gott om rovfåglar.

Lokalen har numera även flera gömslen och torn som underlättar fågelskådandet.


Fåglar
 

Vår:  Stora mängder sädgäss och grågäss rastar i mars och april. Bland dessa noteras årligen bläsgås och spetsbergsgås. Visa vårar även fjällgås. Trana, brun kärrhök och kricka kommer tidigt till omgivningarna men isen ligger oftast i viken till början av mars. Redan i mitten av mars ses snatterand, salskrake och bläsand. Rördrommen är en karaktärsart i viken med flera tutande hanar. I april anländer fiskgjusar, rödbenor och det är gott om änder som skedand och lite senare även årta. Vissa vårar har rastande mindre sångsvan setts bland rastande sångsvanar. I slutet av april spelar rastande dvärgbeckasiner. Vadare som grönbena, brushane, svartsnäppa och gluttsnäppa kan förekomma i stora antal. På våren ses även mosnäppa och större strandpipare i mindre antal. Även smalnäbbade simsnäppor rastar i maj.

De senaste åren har även 1-2 rödspovar observerats under häckningstid. Vikens svarttärnor och dvärgmåsar kommer i början av maj. Då rastar även kärrsnäppa samt de första trastsångarna hörs. I omgivningarna finns även göktyta och mindre hackspett. I den omgivande lövskogen finns arter som stenknäck, näktergal, kattuggla och flera sångare som grönsångare och härmsångare. Antalet rosenfinkar har minskat men de finns kvar i reservatet. Vissa år har den ovanliga vassångaren hörts i maj.


Sommar:   På strandängarna häckar bland annat stora mängder gulärla, tofsvipa, enkelbeckasin, några par rödbena, mindre strandpipare, trana och allt fler grågäss.

I vassområdet finns skäggmes, flera par av brun kärrhök, vattenrall, småfläckig sumphöna (i varierande antal) och trastsångare. Årta, skedand och snatterand häckar. Enstaka brunänder ses. Sångsvan häckar. Svarttärnor häckar i viken även om antalet varierar. Skrattmåsarna har de senaste åren åter ökat och häckar oftast i några hundra par. Många häckande sothöns och skäggdoppingar finns i området. Under senare år har antalet dvärgmåsar ökat kraftigt och även några häckningar har konstaterats. Lärkfalken ses jagande över vasshavet. Törnskata häckar med flera par i hagmarker runt viken.


Höst:   I slutet av juli kommer vadarsträcket igång och kärrsnäppor rastar och med dessa ibland spovsnäppor. Enstaka småsnäppor observeras under hösten. Redan i slutet av juli ses de första flyttande skräntärnorna. I mitten av augusti försvinner svarttärnorna. Enstaka kustpipare ses bland många tofsvipor. I september rastar gott om blåhakar, enstaka rödstrupiga piplärkor och någon lappsparv. Steglits och ängspiplärka är talrika på de stora maderna. September är även bästa månaden för att se pilgrimsfalk som då ofta finns i området under längre perioder. I viken rastar bläsand i höga antal. Salskrakar är vanliga under senhösten och antalet rastande snatterand har ökat under de senaste åren. Skedand är vanlig och brunand ses under hela hösten men i små antal. Vigg och storskrake ses ibland i stora antal. Rovfåglar som sträcker förbi är bivråk och senare även fjällvråk, blå kärrhök och stenfalk. Snösparvar rastar. Gässen dominerar på många platser i viken på hösten och bland de stora mängderna sädgås och grågås ses även några få bläsgäss och spetsbergsgäss.


Vinter:   Varfågel övervintrar, någon enstaka fjällvråk. I träd med mistlar övervintrar dubbeltrast. Är vintern mild så ses änder och svanar långt in i december. I januari och februari ligger det ofta is på Asköviken men i vassen kan då skäggmes ses. Året runt ses havsörn, skäggmes, mindre hackspett, kattuggla.

 


Skådartips

Från stora parkeringen vid Askögård kan man välja två vägar till stora fågeltornet vid Tornudden, båda är bra på våren och försommaren. Göktyta är vanlig, det finns även flera törnskaterevir. Vid Sundbo ca 1 km från parkeringen om man väljer den kortaste vägen till tornet syns och hörs ofta stenknäck och mindre hackspett. Vid Sundbo finns skylt fågeltornet och där finns häckande törnskata. Fortsätter man mot Kvarnberget så har man i omgivningarna där chans att höra rosenfink, härmsångare, näktergal m.fl. sångare. Slutet av maj och början av juni är bästa tiden vid Kvarnberget för att höra dessa arter. Tar man i stället den längre vägen till tornet så passerar man efter skogsområden rastismaden, vilket man inte gör om man tar den korta vägen. Går man senare vidare till Naturskolan och dess hus, som har en omfattande verksamhet, så finns där fina hagmarker med törnskata och göktyta. Även rapphöns ses regelbundet på åkermarken runt naturskolan.


Fågeltornet tornudden

Vid skogen närmast stora fågeltornet hörs och syns ofta mindre hackspett, göktyta (vår) och spillkråka. Från stora fågeltornet på tornudden ser man bäst vikens änder och vissa år häckar svarttärnor och numera även dvärgmås nära tornet. Även om de inte häckar nära tornet så syns de bra därifrån. Även rosenfink kan ibland höras och ses från tornet. Skäggmesar ses, men på långt håll. Vattenrall och småfläckig sumphöna hörs ibland mycket nära tornudden.

Vissa år med rätt vattenstånd rastar här även en hel del vadare. Lärkfalk, trana, häckande sångsvan och brun kärrhök ses bra härifrån. I mars går vattnet tidigt upp vid Asköbäcken där den rinner ut i viken så det är oftast härifrån man bäst ser rastande änder som salskrake, snatterand, stjärtand och bläsand. Även på hösten ses rastande änder bäst härifrånsom snatterand, upp till 30 ex, salskrake, vissa höstar 20-30 ex. Enstaka brunänder

ses och det är gott om skedand. Antalet bläsänder kan nå över 100 exemplar i slutet av september och med tur kanske någon ovanligare art som bergand eller svarthakedopping finns bland vikens alla änder. Större mängder sothöns och skäggdopping ses bäst från tornet och rördrommar hörs om våren i olika riktningar. Inflygande gäss ses bra från tornet. Från mitten av juli till mitten av augusti ses regelbundet rastande skräntärnor från tornet. Tag med tubkikare för avstånden är långa.
Tornet är bäst på förmiddagen då det senare under dagen blir motljus.

Vid Rastsholmen (Rastis) är det ofta gott om vatten på våren och stora mängder änder och gäss rastar då. Även vadare rastar här på våren och med rätt vattennivå i juli ses även kärrsnäppa och kanske någon spovsnäppa. Gulärla och rödbena syns hela tiden under häckningstid. I de stora döda träden på Rastis sitter ofta rovfåglar och under sträcktider ses ofta stenfalk och pilgrimsfalk. Rastismaden ses bra från plattformen som ligger där skogen övergår till mad. Nära Rastis finns en enkel tältplats.
 

 

Lövstagömslet ( Lövstapumpen)
Här ses vadare som större och mindre  strandpipare, mosnäppa och vanligare arter som brushane, gluttsnäppa och svartsnäppa. Även smalnäbbad simsnäppa, myrsnäppa, kustsnäppa (tidig höst), dubbelbeckasin och rödspov har setts i området så här kan mycket spännande dyka upp.

Är hösten torr så är omgivningarna mer givande än gömslet. Starta skådandet vid Lövsta-parkeringen där det i september rastar gott om blåhakar och bland ängspiplärkor, sånglärkor m.fl. hörs och här ses regelbundet rödstrupig piplärka. Följ sedan stigen norrut mot Asköbäcken.

Vid bron över bäcken finns ett område som kallas stenarna (även observationsplattform) där finns en hel del att upptäcka i buskarna som gransångare, lappsparv hörs här årligen och det är gott om steglits och blåhake (september). Sedan går det att följa en markerad stig mot rastismaden och vidare till stora fågeltornet vid Tornudden.

Det går även att följa en stig söderut mot Rudöområdet fram till ett litet gömsle ute på slätten. Även här finns chans på vadare och rastande rödstrupig piplärka, snösparv mm på hösten och dvärgbeckasinspel på våren.


Rudöklippan

En fantastisk utsiktspunkt både vår och höst när det finns rikligt med grunt vatten och stora mängder av rastande änder, gäss och vadare ute på Rudömaden. Det är bekvämt att stå på den stora klippan och spana ut över hela Asköviken. I maj kan det då vara rikligt med vadare som rastande mosnäppor, större strandpipare m.fl. arter. Lärkfalk ses ofta jaga och fiskgjusen kommer in nära för att fånga fisk på grunt vatten. I den blå bården ses ofta årta och skedand.

Rudöklippan är mycket bra för spelande dvärgbeckasin i månadsskiftet april/ maj. På hösten ses rovfåglar bra från Rudö med först bivråk, sedan sträckande och rastande pilgrimsfalk, blå kärrhök, stenfalk. Även ovanligare rovfågelarter som jaktfalk och röd glada har setts här då man har en god utsikt.

Rudö är även bra för gäss på hösten då stora flockar av främst sädgås och grågås rastar. Regelbundet även bläsgås, spetsbergsgås och ibland prutgås. Tofsvipa rastar i höga antal och bland dem enstaka kustpipare. Rudö är numera det bästa stället att se den allt ovanligare nötkråkan, bästa tiden är slutet av september.

Havsörn ses här året om och ofta har en varfågel vinterrevir vid Rudöklippan.

På vintern går det alltid att se dubbeltrast i området, en specialitet för Västeråsområdet; då de övervintrar i träd som har gott om mistlar. Bra ställe för dubbeltrast på vintern är vid Rudöparkeringen det går även att följa vägen mot Tidöslott och där spana efter dubbeltrast. Det finns även kattuggla i slottsallén. Enstaka sparvugglor observeras på vintern i skogarna vid Rudö.

 


Tidö-spången

Åk till Tidö slott parkera där och gå till gömslet, ca 1 km. Här går det att komma nära skäggmes, vattenrall och vissa år även trastsångare och rörhöna. Ute på holmar vid Tidöspången går det att se vadare som rastar bland annat småsnäppa och kärrsnäppa men det behövs tubkikare. Men förhållandena här kan snabbt förändras för vadarna men det går att se jagande svarttärnor, fiskgjuse och dvärgmås på nära håll från gömslet.

OBS

I själva viken är det fågelskyddsområde och båtförbud 1/4 till den 15/8. På strandängar råder beträdnadsförbud mellan 1/4 till den 15/7 men markerade stigar och gömslen får besökas.

Hitta hit

Asköviken ligger ca 12 km sydväst om Västerås. Vid E18 tag av vid Bäckby motet. Där är det skyltat Ludvika och Fagersta väg 66 följ sedan skylt Hamnen söderut. Efter 3 km tag höger vid skylt Rytterne och Tidö slott. Följ sedan vägen i 6 km. Tag sedan vänster vid skylt Asköviken 2. Då når du stora parkeringen nära Askö gård. Där går markerad stig till stora fågeltornet.
Fortsätter du i stället vägen rakt fram vid skylten Asköviken 2 kommer du efter 1,5 km till parkering, vänster sida, Lövstagömslet . Gömslet syns från parkeringen.
Fortsätter du i stället bilvägen rakt fram kommer du till skylt Tidö slott 3km. Efter 1,3 km finns på vänster sida parkering Rudö och sedan stig till Rudöklippan.
Fortsättar du fram till Tidö-slott så är det nära till Tidöspången.


Asköviken är stort men tack vare stora satsningar på restaureringar och byggnationer av bro så går det nu att gå från Lövstagömslet, över Asköbäcken till Rastismaden och vidare till stora fågeltornet på Askösidan.

Parkera på parkeringsplatser och respektera förbudsskyltar under häckningstid. 

Fågellokaler

Vintermatningar i Västmanland


Här kan ladda ner en pdf med ett antal vintermatningar.Saknar du någon matning i listan, kontakta Johan Karlsson, 070 666 0727

Vintermatningar i Västmanland.

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com