Fågelskydd

Fågelskyddsfrågor är en av ÅOFs viktigaste arbetsuppgifter. Föreningen bildades 1971 och har haft en hög profil i fågelskyddsarbetet under alla år.

ÅOF är idag en remissinstans till Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunerna i landskapet. I länsövergripande fågelskyddsärenden samarbetar vi med Medelpads-, Västerbottens- och Jämtlands ornitologiska föreningar.


Under den senaste tioårsperioden har fågelskyddsärendena bl.a. handlat om överklagande av Länstyrelsebeslut vad gäller skyddsjakt på storskarv tillsammans med MOF, remisser till bolag, länstyrelse, miljöprövningsdelegationer kommuner etc. vad gäller vindkraftsärenden,  mobilmaster m.m.Vihar även svarat på remisser angående t.ex. Länsstyrelsens miljömål, remissvar vad avser skyddsjakt på olika arter samt svar till kommunerna vad avser översiktsplaner.

En viktigt del är också kontakter med polis och kustbevakning vad gäller att motverka illegal jakt.


E