Artskydd

Ångermanlands Ornitologiska Förening bevakar fågelskyddsärenden i alla kommuner som föreningen verkar i. Detta för att på så sätt skydda hotade fågelarter. ÅOF samarbetar även med de närliggande ornitologiska föreningarna i fågelskyddsarbete. Vårt jobb omfattar en rad olika frågor, bl.a. reservatsbildning, att granska avverkningsplaner som kommer till oss från Skogsstyrelsen, kommunala skötselprogram för skogar och parkområden, vindkraftsetableringar och vissa jaktfrågor.
Viktigt är också arbetet med att inventera och skydda sårbara rast- och häckningsbiotoper. Speciall artprojekt som ÅOF arbetar med är bl.a. kungsörn och smålom.
 
Som regional förening till Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) stödjer vi oss på det handlingsprogram som SOF tagit fram.
 
Det nationella handlingsprogrammet för fågelskydd kan du hämta här: