Utökning av verksamheten vid Atle bergtäkt

Swerock AB har ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen i Örebro att få fortsätta sin verksamhet vid Atle bergtäkt som ligger sydost om Örebro. Det gjorde företaget i februari 2012. Företaget vill också utvidga sin verksamhet. Här kan du läsa företagets ansökan till länsstyrelsen.

NOF:s remissvar 1

Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har fått tillfälle att yttra sig om den ovannämnda planen. Vi inskränker oss i vårt svar till synpunkter på planens inverkan på fågellivet.

 
Vi noterar att under avsnittet Miljöfrågor nämns inget alls om påverkan på djur- och fågelliv. Detta kan i förstone förefalla rimligt, men just bergtäkter är den viktigaste häckningsmiljön i Sverige för en del skyddsvärda arter. Vi vet att det finns sådana skyddsvärda arter vid Atle bergtäkt.
 
Dessutom gäller enligt 4 § 2 punken i Artskyddsförordningen att det är förbjudet att avsiktligt störa fåglar, särskilt under deras parnings- uppfödnings- övervintrings- och flyttningsperioder.
 
De skyddsvärda arterna störs uppenbarligen inte av den dagliga verksamheten vid en bergtäkt och då är en utvidgning möjlig. Den kan dock, utan att inkräkta på skyddsvärda arternas lagliga skydd, endast genomföras under perioden mitten av juni till mitten av februari.
 
 
6 mars 2012 
Närkes Ornitologiska Förening
genom
Ulf Jorner

NOF:s remisvar 2

Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har redan yttrat sig om ovannämnda plan (2012-03-06). Vi påpekade då att det sedan länge finns skyddsvärda arter vid Atle bergtäkt.

 
Dessa uppgifter har tagits med i den nu aktuella ”Underlag för information/samråd”, vilket vi självklart är nöjda med. Däremot anser vi att den åtgärd som utlovats, ”ta största möjliga hänsyn till de skyddsvärda arterna i den fortsatta täktverksamheten”, är för vag och alltså inte är tillräcklig.
 
Enligt 4 § 2 punken i Artskyddsförordningen att det är förbjudet att avsiktligt störa fåglar, särskilt under deras parnings- uppfödnings- övervintrings- och flyttningsperioder. För de skyddsvärda arterna sträcker sig parning- och uppfödningsperioden ungefär från mitten av februari till mitten av juni. Under denna tidsperiod måste alltså de skyddsvärda arterna ha absolut skydd.
 
Då de skyddsvärda arterna uppenbarligen inte störs av den dagliga verksamheten vid en bergtäkt är en utvidgning möjlig. Den kan dock, utan att inskränka på de skyddsvärda arternas lagliga skydd, endast genomföras under perioden mitten av juni till mitten av februari, vilket vi också påpekade i vårt ursprungliga remissvar.

Närkes Ornitologiska Förening
14 december 2012
genom
Ulf Jorner