Utökning av verksamheten Eker bergtäkt

NCC vill utöka sin verksamhet vid bergtäkten Eker som ligger nordväst om Örebro.

NOF:s remissvar

Angående utökad täktverksamhet på fastigheterna 1:13, 1:14 och 1:16 i Örebro Kommun

 
Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har fått möjlighet att yttra sig om planerad utökad täktverksamhet inom ovannamnda fastigheter.
 
Inom det aktuella området häckar (eller har häckat) vissa skyddsvärda fågelarter som berguv och trädlärka. Dessa arter i allmänhet är relativt okänsliga för störningar och den miljö som grusgropen utgör är faktiskt en bidragande faktor till deras förekomst där.
 
Berguven är dock rödlistad i Sverige (nära hotad) och alltså skyddsvärd. Dessutom gäller enligt 4 § 2 punken i Artskyddsförordningen att det är förbjudet att avsiktligt störa fåglar, särskilt under deras parnings- uppfödnings- övervintrings- och flyttningsperioder.
 
Under förutsättning av att en inventering av eventuell berguvsförekomst görs, och de eventuella skyddsåtgärder som en sådan inventering indikerar genomförs, har vi inga invändningar emot den utökade verksamheten.
 
21 juni 2012
Närkes Ornitologiska Förening
genom
Ulf Jorner