Förändringar av föreskrifter i Garphyttans nationalpark

Länsstyrelsen i Örebro har fått regeringens uppdrag att se över föreskrifterna för Garphyttans nationalpark. I uppdraget ingår bland annat att se om man kan tillåta kommersiell verksamhet och hur det i så fall skulle kunna påverka miljön i nationalparken. Länsstyrelsen har skickat ut de gällande föreskrifterna till en rad organisationer, föreningar (bland annat Närkes Ornitologiska Förening) och andra intressenter för samråd. Under våren kommer länsstyrelsen sedan arbeta fram ett förslag till förändrade föreskrifter som sedan ska ut på remiss.
Är du berörd eller har kunskaper om Garphyttans nationalpark som kan påverkas av förändrade föreskrifter, hör av dig till Ulf Jorner i Närkes Ornitologiska Förening.
 

Så här ser länsstyrelsens uppdrag ut

De här synpunkterna har NOF lämnat

Samråd rörande föreskrifter för Garphyttans nationalpark

 
Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har fått möjlighet att svara på ett antal frågor om föreskrifter för nationalparken.  Våra svar redovisas nedan.
 
Fråga 1-2
Vi anser det mycket olämpligt att tillåta fast etablerad kommersiell verksamhet (typ servering el.dyl.) inom nationalparken. Däremot kan vi tänka oss att t.ex. guidade turer inom området tillåts, även om de utförs på kommersiell basis. Denna senare typ av verksamhet skulle kunna förbättra möjligheterna för friluftsliv i parken.
 
Fråga 3
Vi anser att all kommersiell verksamhet inom nationalparken skall ha godkännande från Länsstyrelsen.
 
Fråga 4
Under förutsättning att kommersiell verksamhet begränsas till guidade turer o.dyl. och att Länsstyrelsen har ett tillståndsansvar anser vi inte att några negativa konsekvenser kommer att uppstå.
 
Fråga 5
 Det förvånar oss att vetenskapliga undersökningar är förbjudna. Sådana studier, t.ex. av parkens tretåiga hackspettar, borde kunna tillåtas efter tillstånd av Länsstyrelsen.
 Vi utgår från att förbudet att uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning inte gäller t.ex. anläggandet av exempelvis rastplatser med bord och bänkar.
 
Närkes Ornitologiska Förening
27 mars 2013
genom
Ulf Jorner