Kommunen vill tillåta storlager intill naturreservatet Rynningeviken

Örebro kommun har gjort en ändring i detaljplanen för att möjligggöra bygget av ett nytt storlager vid Munkatorp, som ligger intill naturreservatet Rynningeåsen. Det är företaget Elektorskandia som vill bygga en stor lagerbyggnad alldeles vid reservatsgränsen. Ändringen i detaljplanen och alla förutsättningar för att få bygglov har haft hög prioritet hos Örebro kommun och frågan han snabbutretts. Etableringen har ifrågasatts bland annat för att den hamnar alldeles intill naturereservetat Rynningeviken, och en etablering påverkar de höga naturvärden som Örebro kommun värnar om.  

Så här ser kommunens detaljplan ut

Miljökonsekvensutredningen

Utredning vattenflöden

Markmiljöundersökning

Närkes Ornitologiska Förening tveksam till etableringen

Närkes Ornitologiska Förening, NOF,  konstaterar att kommunen har svårt  att visa hur etableringen av storlaget inte påverkar naturreservatet Rynningeviken negativt.  Så här skriver NOF i sammanfattningen av remissvaret:
"Med stöd av gällande lagstiftning och den ovan refererade domen blir vår sammanlagda bedömning att etableringen i detta område är olämplig och alltså inte bör godkännas. Det är ingen tvekan om att såväl närområde som det skyddade området kommer att påverkas negativt, och vi har uppfattningen att angivna kompensationsåtgärder, hur intressanta en del av dom än är, inte kommer att kompensera för ingreppet på ett avgörande sätt."

Läs hela NOF:s remissvar

Efter en viss omarbetning av Örebro kommuns planer med flera kompletteringar fick Närkes Orniotologiska Förening möjlighet att svara på detta nya förslag.

Läs NOF:s kompletteringssvar