November 2014

Utvidgat naturreservat i Tysslingen

Länsstyrelsen i Örebro föreslår att man utvidgar naturreservatet vid sjön Tysslingen, väster om Örebro. Så här skriver bland anant länsstyrelsen i förslaget till utvidgat naturreservat:

Sjön Tysslingen är en av Mellansveriges värdefullaste rastplatser för flyttande fåglar. Tysslingen är rikskänd för de tusentals sångsvanar som rastar vid sjön under tidig vår. Tysslingen är en internationellt viktig rastplats för flyttande våtmarksfåglar. Ett stort antal inhemska, finska och ryska flyttfåglar rastar under vår och höst. Som sådant utgör reservatsskydd av Tysslingen ett viktigt bidrag till det internationella arbetet med att säkerställa de viktigaste rastplatserna för flyttande våtmarksfåglar i Europa.

Även Tysslingens häckfågelfauna är internationellt värdefull med många rödlistade och hänsynskrävande arter, vilka är knutna till slättsjöns olika typiska biotoper, såsom strandlövskog, stora fleråriga bladvassar, grunda naturligt näringsrika vatten med hög biologisk produktion samt hävdade strandängar med gräs och halvgräs. Tysslingens värde för häckande fågelarter är i sig så högt att det är motiverat att området skyddas som naturreservat.
 
De djurarter som är särskilt utpekade i Natura 2000-området Tysslingen är fågelarterna rördrom, sångsvan, bivråk, havsörn, brun kärrhök, blå kärrhök, kungsörn, fiskgjuse, pilgrimsfalk, småfläckig sumphöna, kornknarr, trana, ljungpipare, brushane, dubbelbeckasin, grönbena, fisktärna, svarttärna och fiskarten nissöga.

Vill du läsa hela förslaget till beslut, klicka här

Remissvaret från Närkes Ornitologiska Förening

Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har beretts möjlighet att yttra sig över planerna att utvidga ovannämnda naturreservat.

 
Tysslingen är en av Närkes förnämligaste fågellokaler och vi är självfallet positiva till en utvidgning av den naturskyddade delen av sjön och dess närmaste omgivning. Vi kan bara beklaga att de inte varit möjligt att nu få naturskyddet att omfatta hela sjön. NOF vill därför tillstyrka utvidgandet av naturreservatet.
 
Jakt är närmast definitionsmässigt en stor störning för fågellivet, och också för friluftslivet. Vi anser att jakt bör ske mycketsparsamt inom naturreservat. Eventuell jakt bör regleras av tvingande bestämmelser.
 
Vi vill också påtala den stora risken för förväxling vid fågeljakt. Vid Tysslingen rastar på hösten över tvåtusen sädgäss, en rödlistad art som lätt förväxlas med grågås och vådaskjutas.
 
Vi anser alltså att den frivilliga överenskommelsen som nämns i beslutsförslaget skall ersättas med tvingande föreskrifter som beaktar förväxlingsrisken.
 
I beslutsförlaget anges att vasslåtter inte får ske mellan 1 april och 15 juni. Vid den senare tidpunkten finns ännu bon med ungar kvar i vassen. Slutdatum för vasslåttern bör sättas till 15 augusti.
 
Enligt förslaget till beslut fastställs ingen skötselplan nu, inte heller ges något datum för beslut om en sådan plan. Det kan enligt beslutstexten dröja ända tills hela Tysslingen blir naturreservat. Eftersom en skötselplan utgör en hörnsten i arbetet med ett naturreservat finner vi detta mycket olyckligt. Vi anser att en skötselplan för det utvidgade reservatet skall tas fram och fastställas så snabbt som möjligt.
 
Örebro 25 november 2014 
Närkes Ornitologiska Förening
genom
Ulf Jorner