Ny våtmark vid Välakärret - Sankängen

   Nytt torn vid Sankängen. Foto: Mårten Gustavsson
Sex fastighetsägare vill anlägga en våtmark vid det som kallas Välakärret. Det är det som vi fågelskådare hittills har kallat för Sankängen.
Syftet med våtmarken är att minska näringsläckaget och gynna den biologiska
mångfalden i området.
Målet med den planerade åtgärden är att skapa en ökad variation av våtmarksmiljöer, en
mosaik av öppna vattenytor, betade strandängar och biologiskt rika biotoper. Genom att
leda in vatten vid högflöden från det dikessystem som idag rinner utanför området och
hålla kvar det med vallar kommer den vattentäckta arealen att öka. Högre liggande
områden i Välakärret blir också blötare och delar kommer tidvis att vara översvämmade.
Åtgärderna kommer, i kombination med att området öppnas upp för bete, att gynna
bland annat flera fågelarter.
Läs hela underlaget här

Inbjudan till informationsmöte 25 mars

Naturvårdsgruppen inbjuder till ett samrådsmöte den 25 mars, klockan 17, i församlingshemmet vid Viby kyrka.
Läs inbjudan här