Utbyggnad av Örebro Airport

Örebro flygplats vill bygga ut start- och landningsbanan från 2.600 meter till 3.300 meter, samtidigt vill man bredda banan för att kunna ta emot fler tyngre flygplan. Den här förändringen påverkar naturligtvis omgivningen på flera olika sätt, bland annat genom buller och påverkan av naturen runt flygplatsen.

Läs företagets ansökan här

Närkes Ornitologiska Förening har lämnat följande synpunkter på den föreslagna förändringen.


Angående utbyggnad av Örebro flygplats

 
Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har beretts möjlighet att yttra sig över planerna på en förlängning av start- och landningsbanan vid Örebro flygplats och har följande synpunkter på samrådsunderlaget.
 
Av underlaget framgår att påverkan av förlängningen blir begränsade. Vi har heller inga uppgifter om störningar av fågellivet i dagsläget. Vi har dock ett par synpunkter.
 
För det första noterar vi att under rubriken Miljöpåverkan nämns över huvud taget inte påverkan på djur och växter. Vi anser att redan i detta skede måste alltid ett avsnitt som behandlar dessa aspekter finnas med för att visa att dessa aspekter inte glömts bort.
 
Vi har vidare uppgifter om att flygplan ibland kommer in mycket lågt över Björka lertag, som är en viktig fågellokal. Uppenbarligen rör det sig om flygning utanför de normala in- och utflygningsvägarna, och oftast på inflygning. Eftersom flygplanen skrämmer upp tranor, änder .fl. uppstår dels en onödig störning av fågellivet, dels en uppenbar fara för kollisioner med (stora) fåglar.
 
Vi anser att det är viktigt att större fågellokaler samt flyttstråk i närheten av flygplatsen på något sätt dokumenteras, så att denna typ av flygning kan stoppas. Det rör sig förutom Björka lertag i första hand om Tysslingen (båda Natura 2000 områden)och flyttvägarna för sångsvanar till denna sjö.
 
Vi har alltså inga invändningar mot den föreslagna utvidgningen, men hoppas att våra övriga synpunkter beaktas.
 
27 juni 2013 
Närkes Ornitologiska Förening
genom
Ulf Jorner

 


 

genom
Ulf Jorner