Översyn av utvidgat strandskydd

Länsstyrelserna har i uppdrag enligt de nya strandskyddsreglerna, som trädde i kraft den 1 juli 2009, att genomföra en översyn av det utvidgade strandskyddet.
Länsstyrelsen i Örebro län önskar för arbetet med översynen få information från er om vilka välbesökta friluftsområden och tätortsnära strövområden som finns i er kommun/i länet.
Läs länsstyrelsens skrivelse här.
 

NOF:s synpunkter

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, har fått möjlighet att ge information som skall användas av länsstyrelsen i arbetet med översynen av det utvidgade strandskyddet. Vi har också fått veta att tiden för sådana synpunkter utsträckts till den 28 februari.

 
NOF vill inledningsvis göra tre konstateranden:
 
1)      Förfrågan om utvidgat strandskydd har endast skickats till NOF, inte till övriga regionalföreningar med verksamhet inom Örebro län (Västmanlands, Värmlands, Västergötlands och Östergötlands). Eftersom NOF av naturliga skäl endast har god kännedom om fågelliv och fågelskådning inom landskapet Närke, inskränker vi våra synpunkter till landskapet Närke. Vi har vidarebefordrat förfrågan till dessa föreningar, men länsstyrelsen bör kontakta de övriga berörda föreningarna direkt för att få deras synpunkter.
 
2)      Strandskyddet har två syften, nämligen att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Länsstyrelsen begär i sin förfrågan endast synpunkter på välbesökta friluftsområden och tätortsnära strövområden, alltså med avseende på det första av dessa mål. Vi har i våra synpunkter försökt koncentrera oss på denna aspekt, men eftersom de två målen är så närliggande (utan fåglar ingen fågelskådning) täcker vi ibland även det mer biologiska målet.
 
3)      Det är naturligtvis omöjligt att på den relativt korta tid som vi haft till förfogande ge detaljerade synpunkter som täcker hela Närke. Vi koncentrera oss därför på mer generella synpunkter, t.ex. avseende hela sjöar. Länsstyrelsen är dock väljkommen att återkomma för synpunkter på specifika objekt.
 
Vi vill inledningsvis påpeka att Hjälmarens stränder åtnjuter mycket dåligt generellt skydd. Medan det för t.ex. Mälaren, Vänern och Vättern gäller att kommunerna skall vara restriktiva när de pekar ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden, saknas motsvarande skrivning helt för Hjälmaren. NOF anser det därför prioriterat att tillämpa utvidgat strandskydd på aktuella sträckor av Hjälmarens stränder.
 
I västar delen av Hjälmaren finns redan strandnära bebyggelse på många platser. Det är därför viktigt för framtida tillgång till strövområden att avsätta relativt stora delar av de kvarvarande sträckorna som friluftsområden med utvidgat strandskydd. Vi avser i första hand Hemfjärdens norra sida samt områdena kring Biskopsvrak, Segersjöviken och Göksholm. Ett utvidgat strandskydd är här viktigt, eftersom ett skydd om 100 meter är för litet för att ge en god naturupplevelse. Vi kan exemplifiera med ”herrgårdslandskapet” vid norra Hemfjärden: En smal remsa om 100 meter inskränker på ett otillfredsställande sätt upplevelsen av landskapet.
 
Vi vill här understyrka behovet av buffertzoner mellan friluftsområden och bebyggelse. Att låta bebyggelse nå ända ned till ett skyddsvärt område kan i värsta fall helt ödelägga syftet med strandskyddet. Detta är ett starkt skäl för att det på många platser inte räcker med det vanliga strandskyddet om 100 meter. Vi vill också betona att syftet med ett utökat strandskydd är att säkra framtida rekreationsmiljöer etc. Detta gör också att ett utvidgat strandskydd bör användas relativt flitigt. Dessa resonemang gäller självklart flera av de områden som vi tar upp.
 
NOF anser det självklart att de klassiska fågelsjöarna i Närke, som ett komplement till det skydd som de redan har, bör omfattas av det utvidgade strandskyddet. Det gäller välbesökt områden som Kvismaren, Oset-Rynningeviken och Tysslingen.
 
Relativt stora områden av norra Vättern är naturreservat. NOF anser att detta bör kompletteras med utvidgat strandskydd - i propositionen om strandskydd anges särskilt att utvidgat strandskydd kan införas i områden som redan har annat skydd. Speciellt viktiga för fågelskådare är områdena kring Klåvudden och Nydalen.
 
Vid sjöarna Sottern och Tisaren finns en hel del bebyggelse inom strandzonen. Detta gör det viktigt att skapa större sammanhängande områden för det rörliga friluftslivet. Vårt tidigare resonemang om buffertzoner gäller i hög grad dessa sjöar. Ett liknande resonemang anser vi bör föras om Vibysjön och den närliggande sankängen samt Teen och Väringen. I dessa och liknande fall är det viktigt att notera att ett utvidgat strandskydd även skall säkra framtida behov av t.ex. rekreationsområden.
 
Vad gäller Skagen och Unden anser NOF att det nuvarande utökade strandskyddet bör behållas.
 
NOF noterar att vattendragen i Närke har ett relativt svagt skydd. Inte ens tio vattendrag åtnjuter något strandskydd alls enligt Länsstyrelsens beslut från 2008. Vi anser att i första hand vattendragen med anknytning till Kvismardalen, Kvismare kanal och Täljeån, bör få ett utvidgat strandskydd. Detsamma gäller Arbogaån, inklusive Sjömosjön, och Järleån. Det utökade strandskyddet motiveras främst av biologiska faktorer, men självfallet också av att de utgör viktiga strövområden för naturvänner.
 
Avslutningsvis vill vi tacka för möjligheten att ge synpunkter och hoppas att dessa skall ge ett positivt resultat för såväl fågel- som friluftslivet. Vi vill också upprepa att vi endast givit relativt generella synpunkter, men att vi gärna medverkar i eventuellt arbete på detaljnivå med anledning av våra förslag.
 
Örebro 28 februari 2013 
Närkes Ornitologiska Förening
genom
Ulf Jorner