Dalarnas Ornitologiska Förening

Vitryggig hackspett

Foto: Hans-Olov Bond
 

Bakgrund 

Dalarnas Ornitologiska Förening, DOF, har med hjälp av Naturskyddsföreningens nationella projekt, startat ett regionalt nätverk som syftar till att ge den vitryggiga hackspetten möjligheter att åter etablera sig i länet. Tillsammans med alla lokala fågelklubbar i Dalarna och övriga ideella naturvårdsföreningar, länsstyrelsen, skogsstyrelsen och kommunala naturvårdare samt många privata markägare, vill vi skapa ett lokalt engagemang.
 

Målsättning

Projektet skall bedrivas i samverkan med aktörer inom åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett. Varje kommun skall före 2015 ha skapat och skyddat en lokal biotop som är lämplig för att hysa den vitryggiga hackspetten. Med en ”lämplig biotop” avses ett lövskogsområde som är >100ha (inom 500 ha-area) och som är åtgärdat (dvs innehåller >20kbm död ved/ha). Eftersom vi i Dalarna i stort sett saknar sammanhängande lövområden i denna storlek, får vi dock nöja oss med mindre ytor.
 

Strategi

DOF har utsett Staffan Müller som projektledare - som arbetar för
 • att flyginventera lövskogen längs Dalälven och Kolbäcksåns dalgång.
 • att precisera de mest intressanta vitrygglokalerna i kommunerna.
 • att genomföra allmänna möten i samtliga Dalakommuner, där den lokala ambitionen och strategin fastställs. Detta sker tillsammans med den aktuella kommunekologen, ideella naturvårdsföreningar samt markägare och övriga lokala intressenter.
 • att mobilisera en arbetsgrupp med representanter från varje kommun och deras lokala aktörer.
 • att genomföra fältexkursioner, tillsammans med aktörerna inom det nationella åtgärdsprogrammet samt det regionala nätverket i samtliga länets kommuner. Detta genomförs för att ”på ort och ställe”, kunna diskutera restaureringsmetoder och skyddsinsatser på varje aktuellt objekt.
 • att varje kommunal naturvårdsansvarig, ser till att det specifika och lokalt utpekade området skyddas och åtgärdas enligt de kriterierna som är framtagna i åtgärdsprogrammet för arten.
 • att inom varje lokalt objekt arrangeras exkursioner och fältvandringar för allmänheten. Detta för att få en ökad lokal, förståelse för lövskogsproblematiken.

Resultat  

Hittills har Dalaprojektet resulterat i
 • Fyra(4) flyginventeringar som dukumenterat samtliga ”lövskogsområden” längs Dalälven, inkl. Västerdalälven och Österdalälven, samt Bergslagsnaturen kring Kolbäcksån och gruvområdet i Grängesberg.
 • Fem (5) fältexkursioner med arbetsgruppen (ca 40 deltagare från flertalet av länets kommuner) och det nationella projektet i Avesta, Borlänge, Falun, Rättvik/Leksand samt Mora/Orsa.
 • Elva (11) allmänna kvällsmöten i Avesta, Säter, Borlänge, Ludvika/Smedjebacken, Vansbro, Falun, Rättvik, Gagnef, Malung, Leksand och Hedemora (nästa fulla hus i samtliga kommuner!)
 • Tre (3) fördjupade kvällsmöten med markägare i Arvslindan och Häradsbygden samt Säter, tack vare särskilt värdefulla biotoper (Bäsna, Dragsängarna och Hovran/Solvarbo-ravinerna).
 • Praktiska insatser (ringbarkning och uthuggning av barr) utförda i Avesta, Borlänge, Säter, Gagnef, Leksand, Falun och Orsa.
 • Hundhagen i Insjön (bef. naturreservat 100 ha) har i samarbete mellan Leksands kommun, Skogsstyrelsen och Leksands Fågelklubb, ställts i ordning så att ca 10 % av lövskogen är ringbarkad samt en ”offentlig” vandringsled är ”tillgänglig för alla”. Leksands Fågelklubb har ställt i ordning en ”akut-voljär” i Hundhagen. Buren skall ses som ett reserv/nöd-utrymme ifall det blir akuta förändringar i den utplaneteringsplan för buruppfödda vitryggig hackspetts-ungar som riksprojektet har.
 • I samband med ett tillfälligt besök av en invandrad vitryggig hackspett som uppehöll sig kring kyrkan i Leksand (2012 – 2013) genomfördes en uppdatering av nya hack-märken kontinuerligt. En regelbunden vinterutfodring med talg och späck sattes igång och pågår fortfarande.
 • Pågående process för skydd av lövskogen På Dragsängarna (ca 120ha i Häradsbygden) i samband med förarbetet till en ev. omarrondering i skifteslagen i Västra Leksand).
 • Privata och lokala initiativ för att skydda och restaurera lövskogsobjekt, med vitryggen som ”förebild”. Detta har främst skett i Gagnef, Leksand, Borlänge och Avesta kommuner.
 • Uppvaktning av Naturvårdsverket i syfte att lyfta in Älvlövskogarna från Kvarnsveden till Saluån (gränsflod mellan Leksand och Rättvik) i området för Åtgärds-programmet/ÅGP för vitryggen, för att om möjligt få möjlighet att här få ta del av de extra anslag som kan sökas för åtgärder som befrämjar vitrygge
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com