Ny skyddsjakt på storskarv i Hjälmaren och Vättern

Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund ansöker om fortsatt skyddsjakt på storskarv i dels Hjälmaren, dels Vättern. Den här gången har man inte presicerat hur många skarvar man vill skjuta.
Länsstyrelsen har skickat ansökningarna för yttrande till Närkes Ornitologiska Förening. Bifogat finns även föregående års beslut om skyddsjakt inklusive jaktrapporter från 2013. Yttrande i ärendena bör vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 23 februari 2014. Har du kunskap om skarvarna i Hjälmaren och Vättern, hör av dig til någon i styrelsen.

Ansökan om skyddjakt på storskarv i Hjälmaren 2014
Jaktrapport storskarv i Hjälmaren 2013
Jaktrapport storskarv Vättern 2013
Beslut om skyddjakt storskarv Hjälmaren 2013
Beslut om skyddjakt storskarv Vättern 2013
 

NOF:s remissvar 22 februari 2014

Skyddsjakten kan störa skräntärnorna

Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har beretts tillfälle att ge sina synpunkter på Svenska Insjöfiskarnas Centralförbunds ansökan om skyddsjakt på storskarv i Hjälmaren och Vättern. Föreningens inställning till denna fråga och vår ståndpunkt till den begärda skyddsjakten framgår nedan.

 
Skyddsjakten i Hjälmaren
Storskarvens tidigare ökning har avstannat och ersatts av en tillbakagång, såväl i Hjälmaren som i hela riket. Enligt Sveriges Ornitologiska Förenigs inventering har antalet häckande par i nom Örebro län minskat från 1 350 år 2006 till 1 120 år 2012. Enligt Insjöfiskarnas ansökan har minskningen fortsatt under 2013.
 
NOF har tidigare år godkänt jakten med tillägg av att vi anser att antalet skarvar som får skjutas bör begränsas till 500 fåglar. Vi håller fast vid denna åsikt, men har också synpunkter på jakttiderna.
 
Skräntärnebeståndet i Sverige har på senare år minskat drastiskt, med nästan en halvering av antalet häckande par, till c:a 600 par. Hjälmaren hyser på sensommaren en stor andel av Sveriges skräntärnebestånd, som rastar och födosöker. Det rör sig om såväl gamla fåglar som årsungar som efter häckningen flyger till Hjälmaren för att äta upp sig inför flyttningen söderut som sker under senare delen av augusti. Observationer om fler än 100 skräntärnor är inte ovanliga.
 
Skräntärnan är rödlistad i Sverige och upptagen i EU:s fågeldirektivs annex 1. Detta innebär bl.a. att särskilda åtgärder för bevarande av deras livsmiljö ska vidtas för att säkerställa deras överlevnad och fortplantning inom det område där de förekommer och att det är förbjudet att störa dem. Jakt, även om den riktar sig mot skarvar, utgör självklart en störning för skräntärnorna.
 
Mot denna bakgrund anser vi att ingen jakt alls (alltså inte heller vid redskap) får förekomma under den sista veckan i juli och de två första veckorna i augusti, då det största antalet tärnor vistas i Hjälmaren. Helst bör denna tid utstäckas till den sista augusti (år 2013 observerades t.ex. 90 tärnor den 23 augusti och 25 den 31 augusti.)
 
Vi anser vidare att hela Storhjälmaren skall omfattas av detta beslut. I första hand bör området kring Valen och ned mot Tåkenön och Nyckelgrundet fredas under den aktuella tiden.
 
Vi är medvetna om att detta område sträcker sig över flera län, men utgår ifrån att Länsstyrelsen i Örebro län i detta ärende kommer att samråda med övriga aktuella länsstyrelser.
 
NOF anser alltså
-           att maximallt 500 skarvar får skjutas
-          att all jakt skall förbjudas under veckorna 30 – 32, helst även under resten av augusti
-          att detta förbud bör röra hela Hjälmaren
 
Skyddsjakten i Vättern
NOF anser att denna skyddsjakt kan tillåtas med samma begränsningar som 2013, bl.a. att högst 5 skarvar får skjutas.
 
Örebro 22 februari 2014 
Närkes Ornitologiska Förening
genom Ulf Jorner