April 2015

Tillåter skyddsjakt på skarv - men färre antal och viss hänsyn på rastande skräntärnor

Länsstyelsen tillåter skyddsjakt på storskarv även i år i Hjälmaren men minskar antalet som får skjutas. i sommar får maximalt 500 storskarvar skjutas.
Dessutom har man i beslutet tagit viss hänsyn till de skräntärnor som rastar i Hjälmaren under sommaren.
 
Så här skriver länsstyrelsen om bakgrunden till sitt beslut. Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC) har ansökt om fortsatt tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Hjälmaren år 2015. Ansökan avser den del av Hjälmaren som hör till Örebro län. 1000 skarvar önskas fällas. Som skäl till ansökan anges att skarven innebär momentana inkomstbortfall i samband med fisket, genom att fisk skadas vid fågelns födosök och hela fångster stressas till döds i redskapen. Uppskattningsvis har 20 % av fångsten färska skarvskador och 20 % har gamla ärr från skarvattacker. Främst är det ål och gös men även abborre som drabbas. Även skador på fiskeredskapen förekommer i viss mån; i 90 % av vittjningarna hittas nya färska skador på redskapen enligt SICs generella bedömningar. SIC anser att skyddsjakten gör att fåglarna lär sig att närhet till fiskeredskap innebär fara.
 
Länsstyrelsen har låtit Närkes Ornitologiska Förening (NOF) lämna synpunkter på ansökan. NOF anser att maximalt 200 skarvar ska få skjutas, att all jakt ska förbjudas under veckorna 30 – 32 och helst även under resten av augusti med hänsyn till rastande skräntärnor och att förbudet bör gälla hela Hjälmaren, att avrapporteringen bör förbättras och att risken med parasiten Eustrongylides inte bör vara skäl för beslut om skyddsjakt på skarv.
 
Under perioden 2008-2013 medgavs SIC i likvärdiga tillstånd en total avskjutning om högst 5 800 skarvar (1 000 skarvar årligen 2008-2012, år 2013: 800 skarvar, år 2014: 600 skarvar) i Örebro läns del av sjön varav totalt 2 454 skarvar har skjutits. År 2014 sköts 167 stycken.