Nu blir det skyddsjakt på tranor i Kvismaren

Länsstyrelsen i Örebro har gett tillstånd för skyddsjakt på tio tranor i Kvismaren.

Anledningen är att tranorna orsakar skador i jordbruket och de andra skrämselåtgärderna är inte tillräckligt effektiva, anser länsstyrelsen.

Skyddsjakten ska bedrivas under perioden 9 september - 15 oktober.

 

Det är LRF:s avdelningar i Stora Mellösa och Asker som ansökt om att få bedriva skyddsjakt på 10 tranor i Kvismaren. Enligt ansökan finns det potatis för sex-sju miljoner kronor kvar i jorden och tranorna orsakar stora skador på gröderna.

Ansökan kom in till Länsstyrelsen den 6 september och den 9 september fattade länsstyrelsen beslutat att tillåta skyddsjakt på tio tranor.

Enligt beslutet finns det cirka 3.000 tranor i området redan nu och det väntas öka under de närmaste veckorna.

Jakten får bedrivas under tiden 9 september - 15 oktober och bara på oskördade fält där det finns annan skrämselutrustning. Jakten ska ske i skrämselsyfte och bara en trana åt gången får skjutas. Om det är en flock ska unga fåglar jagas, enligt länsstyrelsen beslut,

Läs hela beslutet här 

Närkes Ornitologiska Förening kritisk till hur beslutet om skyddjakt hanterades

 

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, har skickat en skarp protest till Länsstyrelsen i Örebro. Protesten handlar om hur länsstyrelsen hanterat beslutet att tillåta skyddsjakt på tranor i Kvismaren.
NOF anser bland annat att remisstiden var alldeles för kort tid, endast tre dagar, att underlaget att tillåta skyddsjakten är illa underbyggt, och att beslutet verkar vara i det närmaste panikartat.
 
Här kan du läsa NOF:s protestskrivelse i sin helhelt: 
 
Angående skyddsjakt på trana 
 
Länsstyrelsen i Örebro har under ett antal år sänt remisser i ärenden som rör fågellivet till Närkes ornitologiska förening (NOF). De har alltid varit utförligt underbyggda och vi har fått en rimlig tid på oss att svara. Vi hoppas att våra remissvar i gengäld har givit Länsstyrelsen värdefull information som lett till bättre beslut. Tyvärr bröts detta mönster med god remisstid och gott beslutsunderlag på ett påfallande sätt i samband med den remiss om tranjakt vid Odensbacken som NOF nyligen fått.
 
Vi fick remissen om jakten på trana i Kvismareområdet sent på fredagen den 6 september. Svar skulle lämnas senast måndag morgon den 9 september. Alltså knappt tre dagar senare (varav två helgdagar). Det säger sig självt att det var omöjligt för oss att svara med denna tidsfrist.
 
NOF ser inte i handlingarna, som alltså endast utgjordes av själva ansökan, att det fanns skäl för ett så snabbt agerande från Länsstyrelsen då skadorna rimligen inte kan anses akuta ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv, utan skyddsjakten endast avser skydd av enskildas ekonomiska intressen. Även dessa ekonomiska värden torde vara av så begränsad storlek att normal remisstid borde kunnat användas. Det finns även system för ekonomisk kompensation för att mildra de ekonomiska skador som tranorna orsakar för lantbruket. Detta talar också för att åtgärden borde kunna beredas med normal handläggningstid
 
Länsstyrelsen tog, som förutskickat, sitt beslut på måndagen den 9 september. Vi finner det, av skäl som angivits ovan, anmärkningsvärt att Länsstyrelsen i detta fall handlat så snabbt, man skulle rent av säga panikartat. Vi finner också den totala avsaknaden av den sedvanliga analysen av den inlämnade ansökan om skyddsjakt anmärkningsvärd; länsstyrelsen hade alltså helt gått på de ansökandens beskrivning av situationen utan att redovisa en kritisk bedömning, t.ex. resultaten av ett fältbesök.
 
Skyddsjakt på trana måste ses som ett ovanligt beslut. Förutom att det bör vara välunderbyggt bör alla möjligheter att dra lärdomar av åtgärden tas tillvara. Om man ska lära sig något om skyddsjakt på fågel måste den ske under mycket ordnade former. Så bör t.ex. antalet tranor före och efter jakten noteras, liksom motsvarande data för jämförbara områden där skyddsjakt inte bedrivits. Detta kräver naturligtvis en omfattande inventeringsverksamhet; det är t.ex. helt otillfredsställande att endast gå på markägarnas uppgifter.
 
I beslutet anges att överklagande kan ske inom tre veckor efter att beslutet tagits, även om det uttryckligen sägs att jakten kan starta omedelbart, oavsett överklagande. NOF väljer därför att inte överklaga detta beslut, men vill ändå ha svar på följande frågor:
 
-       Varför var det nödvändigt med detta hanterande av ansökan, med en fullständig brist på analys eller beslutsunderlag från länsstyrelsens sida i remissomgången?
 
-       Kommer länsstyrelsen att vidta några åtgärder för att detta slags närmast symboliska remisser inte kommer att sändas ut i framtiden?
 
-       Hur ser länsstyrelsens plan ut för att följa upp och utvärdera beslutet?
 
Den 27 september 2013 
Närkes Ornitologiska Förening
genom Ulf Jorner