Skyddsjakt på vitkindad gås vid Hargebaden, Askersund

Blev inget utökat tillstånd för 2013

Sydnärkes Miljöförvaltningen har ansökt om tillstånd att bedriva skyddsjakt på 20 vitkindade gäss under perioden 1-20 april samt 1 juli-15 september 2013. Skyddsjakten har i syfte att förebygga att gässen skitar ner och en viss skrämseleffekt eftersträvas.

Länsstyrelsen ger tillstånd för skyddsjakt på högst 10 vitkindade gäss under perioden 1 juli – 31 augusti 2013. Endast vuxna individer utan ungar alternativt årsungar får jagas.
Jakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl övrig fauna som boende i området.
Miljöförvaltningen ska verka för att matning av gäss eller änder inte sker i området.
Läs hela beslutet här...

 

Sydnärkes Miljöförvaltning ansöker om fortsatt och utökad skyddsjakt på vitkindade gäss vid Hargebaden, Askersund för 2013. Under 2012 fick man tillstånd att skjuta 10 vitkindade gäss, i år vill man skjuta 20 vitkinade gäss och förlänga jakttiden till 15 september. Har du kunskaper om de vitkindade gässen i Hargebaden - ta kontakt med Ulf Jorner, fågelskyddsansvarig inom Närkes Ornitologiska Förening. Läs ansökan här...


Resultat av skyddsjakten sommaren 2012.

Skyddsjakten under 2012 resulterade i 10 skjutna fåglar och så här motiverar Sydnärkes miljöförbund varför man vill utöka jakten till 20 fåglar under 2013. Läs mera...


Närkes Ornitologiska Förening var mycket kritisk till skyddsjakt av vitkindad gås vid Hargebaden, Askersund, under 2012

Så här skrev Närkes Ornitologiska Förening till Länsstyrelsen i Örebro den 14 juni 2012:
 

Angående skyddsjakt på vitkindad gås vid Hargebaden

Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har fått kännedom om att länsstyrelsen fattat beslut om skyddsjakt på vitkindad gås. Vi inser att det nu är för sent att påverka detta beslut, men vi vill ändå, inför liknande beslut i framtiden, göra vår inställning känd.

Det gäller allmänt förbud mot jakt på fågel under häckningstid enligt EU:s fågelskyddsdirektiv. För att en myndighet skall kunna fatta beslut om undantag från denna princip måste särskilda skäl föreligga. En förutsättning är vidare att alla andra rimliga åtgärder vidtagits, men visat sig utan effekt.

Vi finner inte, av vad som framkommit, att tillräckliga alternativa åtgärder har vidtagits och att skyddsjakten av detta skäl inte borde ha tillåtits. Den vitkindade gåsen är dessutom en ovanlig fågel i Närke, med uppskattningsvis endast 40 häckande par.

Vi är också kritiska till att vi inte har beretts tillfälle att yttra oss inför beslutet. Inför liknande beslut om t.ex. skyddsjakt på skarv har länsstyrelsen använt oss som remissinstans. Vi utgår från att så kommer att ske i framtiden.

Närkes Ornitologiska Förening
genom
Ulf Jorner


Så här såg beslutet ut från Länsstyrelsen i Örebro län för skyddsjakten av vitkindad gås i Hargebaden under 2012.

Beslutet gällde skyddsjakt på 10 vuxna vitkindade gäss under perioden 2012-04-01--2012-10-01. Läs beslutet här...


Se karta över aktuellt område vid Movik, Hargebaden ...

NOF säger nej till utökad skyddsjakt

Angående skyddsjakt på vitkindad gås vid Hargebaden, Askersund

 
Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har fått möjlighet att yttra sig om föreslagen skyddsjakt på vitkindad gås vid Hargebaden.
 
Det gäller allmänt förbud mot jakt på fågel under häckningstid enligt EU:s fågelskyddsdirektiv. För att en myndighet skall kunna fatta beslut om undantag från denna princip måste särskilda skäl föreligga. En förutsättning är vidare att alla andra rimliga åtgärder vidtagits, men visat sig utan effekt.
 
Vi saknar i ansökan upplysningar om vilka skrämselåtgärder som, förutom jakt, tidigare vidtagits (även om vissa åtgärder refereras i länsstyrelsens beslut för år 2012, t.ex. nät). Har man t.ex. försökt med gasolkanoner, skrämmor och andra metoder som används t.ex. vid jordbruksmarken i Kvismaredalen? I centrala Örebro har man t.ex. fångat in gässen (grågås) med ungar och flyttat dessa för att ungarna ska präglas i andra uppväxtmiljöer. Är det ett alternativ till skyddsjakt?
 
Vi anser också att det saknas beskrivning av var inom området som gässen är ett sanitärt problem – på badstranden, i parkområde, bland husen – vilket är av betydelse t.ex. för att bestämma hur länge eventuell jakt skulle behöva ske (om problemet är badstranden, bör mycket få badande beröras efter den 31 augusti).
 
Den vitkindade gåsen är en ovanlig fågel i Närke, med uppskattningsvis endast 40 häckande par (i standardverket Fåglarna i Sverige från 2012 anges siffran så lågt som 20 par). Mot den bakgrunden anser vi att största försiktighet med att bevilja jakt bör iakttas. Att utöka antalet gäss som får skjutas till 20 anser vi mot denna bakgrund som uteslutet (förutom att det är synnerligen oklart om denna ökning skulle öka skrämseleffekten).
 
Vi anser sammanfattningsvis
 
-          att länsstyrelsen bör säkerställa att alla rimliga försök att skrämma bort gässen vidtagits
-          att det är olämpligt att, utifrån presenterade motiv, förlänga jaktperioden
-          att det är synnerligen olämpligt att utöka antalet gäss som får skjutas till 20 stycken
 
För övrigt tycks det råda stor osäkerhet om antalet vitkindade gäss vid Hargebaden. Vi anser att Länsstyrelen bör göra en inventering av beståndet. NOF hjälper gärna till med en sådan.
 
 
Närkes Ornitologiska Förening
20 mars 2013
genom
Ulf Jorner