Skyddsjakt vitkindad gås i Askersund 2014

Sydnärkes Miljöförvaltning har ansökt om tillstånd att få bedriva skyddsjakt på 20 vitkindade gäss under perioden 1 april – 1 oktober 2014 på fastigheter vid badplatsen Hargebaden. Gässen ger upphov till olägenheter för människors hälsa och miljön genom att beta gräs och bajsa på badstranden. Syftet med jakten är få gässen skyggare än de nu är, att få färre betande gäss på gräsbevuxna ytor i området med mindre belastning av fågelspillning som riskerar att påverka vattenkvaliteten negativt. Det rör sig om totalt ett 40-tal gäss. Cirka sex-sju par har häckat i området och fått ut mellan 15-20 ungar. I slutet av augusti ökar antalet till cirka 100 st som uppehållit sig i området.

Länsstyrelsen gör vidare bedömningen att antalet gäss bör begränsas till 10 individer med hänvisning till det relativt ringa antalet gäss i området samt att jaktens syfte endast är skrämsel. Länsstyrelsen anser också att jakten ska begränsas att endast gälla årsungar med hänvisning till att det i området endast bedöms finnas ett fåtal häckande par av vitkindad gås, i bland annat naturreservatet Verkanäset.

Läs hela länsstyrelsens beslut här

NOF kritisk till skyddsjakten - underlaget till beslut för dåligt

Angående skyddsjakt på vitkindad gås vid Hargebaden, Askersund

 
Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har fått möjlighet att yttra sig om den skyddsjakt på vitkindad gås vid Hargebaden som Sydnärkes Miljöförvaltning vill genomföra.
 
Det gäller allmänt förbud mot jakt på fågel under häckningstid enligt EU:s fågelskyddsdirektiv. Den vitkindande gåsen är dessutom upptagen i EU.s fågelskyddsdirektiv (som är svensk lag). För att en myndighet skall kunna fatta beslut om jakt på en sådan art måste mycket särskilda skäl föreligga. En förutsättning är vidare att alla andra rimliga åtgärder vidtagits, men visat sig utan effekt. Länsstyrelsen meddelade 2013 tillstånd för skyddsjakt, dock med inskränkning av jakttid och att Miljöförvaltningen skulle rapportera utfallet av jakten samt dess effekt.
 
Den vitkindade gåsen är en ovanlig fågel i Närke, med uppskattningsvis endast 40 häckande par (i standardverket Fåglarna i Sverige från 2012 anges siffran så lågt som 20 par). Mot denna bakgrund är det självklart väsentligt att en ansökan om skyddsjakt måste vara väl underbyggd.
 
Den nu inlämnade ansökan är dock allt annat än väl underbyggd. Den är inte bara innehållsmässigt, utan även rent fysiskt – 2013 års ansökan har använts med tillskrivna ändringar – densamma som tidigare år. Som bilaga har den komplettering som Länsstyrelsen begärde 2013 lagts med. Att en kommunal myndighet agerar på detta nonchalanta vis anser vi vara anmärkningsvärt.
 
Speciellt noterar vi att ansökan, trots att Lässtyrelsen beslöt annorlunda, även nu avser jakt på 20 gäss samt en utsträckt jakttid till 1 oktober. Vi finner inte heller någon redogörelse för hur jakten 2013 föll ut eller någon redogörelse för jaktens effekt (så när som på några allmänt hållna och handskrivna rader under rubriken ”önskvärd effekt av skyddsjakten” ). En sådan redogörelse bör alltid vara ett krav vid skyddsjaktsansökningar.
 
NOF uttryckte redan 2013 sin förvåning över det stora antalet vitkindade gäss vid Hargebaden, som i ansökan 2013 såväl som 2012 anges ha varit över 100 st.  Några motsvarande siffror finns inte i t.ex. fågelrapporteringssystemet Svalan. Vi föreslog därför att Länsstyrelsen skulle låta göra en inventering på plats och erbjöd oss att hjälpa till med en sådan inventering.
 
Mot denna bakgrund anser NOF:
 Föreliggande ansökan kan inte anses utgöra en tillräcklig grund för ett beslut om skyddsjakt för 2014 och bör alltså avslås
 Länsstyrelsen bör under året göra en inventering av antalet vitkindade gäss i det aktuella området
 Länsstyrelsen bör uppmana Sydnärkes Miljöförvaltning att under 2014 pröva och dokumentera alternativa metoder att hålla badplatsen ren
 
Örebro 23 mars 2014 
Närkes Ornitologiska Förening
genom
Ulf Jorner